Oikeusistuntojen apuvälineet EU-maissa

Irlanti

Sisällön tuottaja:
Irlanti

1 Voidaanko todisteita vastaanottaa videoneuvottelun välityksellä joko niin, että pyynnön esittänyt tuomioistuin osallistuu videoneuvotteluun omassa jäsenvaltiossaan, tai niin, että pyynnön esittänyt tuomioistuin ottaa todisteet vastaan välittömästi? Jos voidaan, mitä kansallisia menettelyjä tai lainsäädäntöä tällöin sovelletaan?

Irlantilaisissa tuomioistuimissa voidaan vastaanottaa todisteita videoneuvottelun välityksellä joko niin, että tuomioistuin osallistuu videoneuvotteluun omassa jäsenvaltiossaan, tai niin, että pyynnön esittänyt tuomioistuin ottaa todisteet välittömästi vastaan.Menettelyissä noudatetaan käytännön ohjeita todisteiden vastaanottamisesta videoneuvottelun välityksellä siviilioikeudellisissa asioissa (High Court Practice Direction HC45 – Use of video conferencing link for taking evidence in civil cases).

2 Onko asetettu rajoituksia sille, ketä videoneuvottelun välityksellä voidaan kuulla? Voidaanko tällä tavoin kuulla esimerkiksi vain todistajia vai myös muita henkilöitä, kuten asiantuntijoita tai asianosaisia?

Irlannissa ei ole asetettu rajoituksia sille, ketä videoneuvottelun välityksellä voidaan kuulla.

3 Onko videoneuvottelun välityksellä vastaanotettavien todisteiden tyypille asetettu rajoituksia?

Vastaanotettavien todisteiden tyypille ei ole asetettu rajoituksia.

4 Onko asetettu rajoituksia sille, missä paikassa henkilöä voidaan kuulla videoneuvottelun välityksellä? Onko kuulemisen pakko tapahtua tuomioistuimen tiloissa?

Rajoituksia ei ole edellyttäen, että tuomari sen hyväksyy.

5 Onko videoneuvottelun välityksellä järjestetyn kuulemisen nauhoittaminen sallittua? Jos on, ovatko siihen tarvittavat laitteet käytettävissä?

Irlannissa videoneuvottelun välityksellä järjestettävät kuulemiset voidaan nauhoittaa ja siihen tarvittavat laitteet ovat käytettävissä. Tallenteeseen voi tutustua vain tuomioistuimen määräyksellä.

6 Millä kielellä kuuleminen on toteutettava, a) kun esitetään 10–12 artiklan mukainen pyyntö ja b) kun todisteet vastaanotetaan välittömästi 17 artiklan mukaisesti?

Kuuleminen on toteutettava englannin tai iirin kielellä, jos se järjestetään Irlannissa. Irlannin ulkopuolella järjestetyn kuulemisen yhteydessä käytettävän kielen suhteen ei kuitenkaan ole asetettu rajoituksia.

7 Jos tarvitaan tulkkausta, kuka vastaa tulkkauksen järjestämisestä näissä kahdessa erityyppisessä kuulemisessa ja mihin tulkit pitäisi sijoittaa?

Jos tuomioistuin sijaitsee Irlannissa, Irlannin viranomaiset järjestävät tulkin perhe- tai rikosoikeudellisissa asioissa. Siviiliasioissa asianosaisten on järjestettävä tulkkaus.

Jos pyynnön esittänyt tuomioistuin ei ymmärrä englannin tai iirin kieltä, kyseisen tuomioistuimen vastuulla on järjestää tulkkaus itselleen.

Tulkin sijoittamista koskevia rajoituksia ei ole.

8 Mitä menettelyjä sovelletaan kuulemisen järjestelyissä ja kuulemisajankohdan ja -paikan tiedoksi antamisessa kuultavalle henkilölle? Paljonko tiedoksiannon ja kuulemisajankohdan välille olisi jätettävä aikaa kuulemisajankohdasta päätettäessä, jotta se olisi riittävä?

Kyseiset tuomioistuimet sopivat keskenään kaikista järjestelyistä. Yhteyksien toimivuuden testaamista suositellaan ennen varsinaista tuomioistuinkäsittelyä.

9 Mitä kuluja videoneuvottelun käytöstä aiheutuu ja miten ne maksetaan?

Kulut vaihtelevat riippuen useista olosuhteista, kuten videoneuvottelun pitopaikasta (ts. järjestetäänkö se tuomioistuimessa vai jossakin muualla); kuulemisen ajankohdasta (ts. jos kuuleminen järjestetään tavanomaisen työajan ulkopuolella, henkilöstön on jäätävä ylitöihin); tarvitaanko erityisiä menettelyjä; ja aiheuttaako laitteiston käyttö kuluja. Pyynnön vastaanottava tuomioistuin ilmoittaa kuluista pyynnön esittäneelle tuomioistuimelle. Maksut on suoritettava euroina.

10 Mitä vaatimuksia on mahdollisesti asetettu sen varmistamiseksi, että henkilö, jota pyynnön esittänyt tuomioistuin välittömästi kuulee, on saanut tiedon siitä, että kuuleminen toteutetaan vapaaehtoiselta pohjalta?

Pyynnön esittäneen tuomioistuimen tehtävänä on ilmoittaa tästä todistajalle.

11 Miten varmistetaan kuultavan henkilöllisyys?

Tuomioistuimen tehtävänä on varmistua kuultavan henkilön henkilöllisyydestä.

12 Mitä valan vannomiseen liittyviä vaatimuksia sovelletaan ja mitä tietoja pyynnön esittäneeltä tuomioistuimelta tarvitaan, kun valaa edellytetään 17 artiklan mukaisessa todisteiden välittömässä vastaanottamisessa?

Vala on vannottava Irlannin tuomioistuimissa yleisesti sovellettavia menettelyjä noudattaen.

13 Miten varmistetaan, että videoneuvottelupaikalla on yhteyshenkilö, johon pyynnön esittänyt tuomioistuin voi ottaa yhteyttä, ja että kuulemispäivänä paikalla on henkilö, jonka tehtävänä on käyttää videoneuvottelulaitteita ja selvittää mahdolliset tekniset ongelmat?

Asiasta on sovittava kyseisten tuomioistuimen välillä.

14 Mitä mahdollisia lisätietoja pyynnön esittävältä tuomioistuimelta tarvitaan?

Lisätietoja ei tarvita lukuun ottamatta erityistapauksia (esim. viittomakieli, pyörätuolin käyttö tai valan vannomista koskevat erityiset uskonnolliset vaatimukset).

Päivitetty viimeksi: 16/04/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.