Įranga ES šalyse

Airija

Turinį pateikė
Airija

1. Ar įrodymus galima rinkti rengiant vaizdo konferencijas – dalyvaujant prašančiosios valstybės narės teismui arba tos valstybės narės teismui rinkti juos tiesiogiai? Jei taip, kokios atitinkamos nacionalinės procedūros ar kokie įstatymai šiuo atveju taikytini?

Airijos teismuose įrodymus galima rinkti rengiant vaizdo konferencijas – kitos valstybės narės teismas gali ir dalyvauti renkant, ir rinkti juos tiesiogiai.Procedūroms taikoma Aukštojo teismo (angl. High Court) praktikos direktyva „HC45. Vaizdo konferencijų ryšio naudojimas renkant įrodymus civilinėse bylose“.

2. Ar yra kokių nors apribojimų dėl asmenų, kuriuos galima apklausti vaizdo konferencijos būdu, pavyzdžiui, ar taip apklausiami tik liudytojai, ar gali būti apklausiami ir kiti asmenys, pavyzdžiui, ekspertai ar šalys?

Nėra jokių panašaus pobūdžio apribojimų dėl asmenų, kuriuos galima apklausti.

3. Kokie apribojimai, jei tokių yra, taikomi dėl įrodymų, kuriuos galima rinkti rengiant vaizdo konferenciją, pobūdžio?

Nėra jokių apribojimų dėl įrodymų, kuriuos galima rinkti.

4. Ar yra kokių nors apribojimų dėl to, kur asmuo turėtų būti apklausiamas vaizdo konferencijos būdu, t. y. ar tai turi vykti teisme?

Jei teisėjas neprieštarauja, apribojimai netaikomi.

5. Ar leidžiama įrašyti apklausas per vaizdo konferenciją, ir, jei taip, ar yra atitinkama įranga?

Airijoje yra įranga, naudojama apklausoms per vaizdo konferenciją įrašyti. Galimybė peržiūrėti tokį įrašą turėtų būti suteikta teismo nurodymu.

6. Kokia kalba turi vykti apklausa: a) kai prašymai teikiami pagal 10–12 straipsnius; b) kai įrodymai renkami tiesiogiai pagal 17 straipsnį?

Jei apklausa vyksta Airijoje, turėtų būti vartojama anglų arba airių kalba. Tačiau jei apklausa vyksta ne Airijoje, kalbai netaikoma jokių apribojimų.

7. Jei reikalingi vertėjai žodžiu, kas atsakingas už jų parūpinimą abiejų rūšių apklausoms ir kur jie turi būti?

Jeigu teismo posėdis vyksta Airijoje ir jei klausimas susijęs su šeimos teise ar baudžiamąja byla, Airijos teisminės institucijos turi skirti vertėją žodžiu. Civilinėse bylose pasirūpinti vertimu žodžiu turi šalys.

Jeigu proceso dalyviai prašančiajame teisme nesupranta anglų arba airių kalbos, tas teismas turi pasirūpinti vertimu žodžiu.

Nėra jokių apribojimų dėl vertėjo žodžiu buvimo vietos.

8. Kokia procedūra taikoma apklausos tvarkai ir apklausiamo asmens informavimui apie laiką ir vietą? Kiek laiko reikėtų skirti nustatant apklausos datą, kad asmeniui būtų pranešta prieš pakankamai laiko?

Abu teismai susitaria dėl visų procedūros aspektų. Prieš teismo posėdį rekomenduojama išbandyti ryšį, kad jis veiktų tinkamai.

9. Kokios išlaidos patiriamos dėl vaizdo konferencijų naudojimo ir kaip jos apmokėtinos?

Išlaidos priklauso nuo tam tikrų aplinkybių, įskaitant vaizdo konferencijos vietą (t. y. priklausomai nuo to, ar tai teismas, ar kitokios patalpos), apklausos laiką (t. y. jeigu apklausa vykdoma ne teismo darbo valandomis, darbuotojai turės dirbti ilgiau), specialių procedūrų poreikį, išlaidas dėl įrenginių naudojimo. Prašomasis teismas pateikia informaciją prašančiajam teismui apie išlaidas. Mokėjimai turėtų būti atliekami eurais.

10. Kokie reikalavimai taikomi (jei taikomi) siekiant užtikrinti, kad prašančiojo teismo tiesiogiai apklaustinam asmeniui būtų pranešta, kad apklausa vykdoma savanoriškai?

Prašantysis teismas turi suteikti liudytojui informaciją.

11. Kokia tvarka tikrinama apklaustino asmens tapatybė?

Apklaustino asmens tapatybę privalo nustatyti teismas.

12. Kokie reikalavimai taikomi priesaikoms ir kokią informaciją turi pateikti prašantysis teismas, jei tiesiogiai renkant įrodymus pagal 17 straipsnį reikalinga priesaika?

Priesaika turėtų būti duodama įprastine Airijos teismo tvarka.

13. Kokios priemonės taikomos užtikrinant, kad vaizdo konferencijos vietoje būtų kontaktinis asmuo, su kuriuo prašantysis teismas galėtų palaikyti ryšius, ir asmuo, su kuriuo būtų galima susisiekti apklausos dieną dėl vaizdo konferencijos įrenginių eksploatavimo ir spręsti kilusias technines problemas?

Dėl to turi susitarti abu teismai.

14. Kokią papildomą informaciją turi (jei turi) pateikti prašantysis teismas?

Jokios, nebent esama specialių prašymų (pvz., dėl gestų kalbos, galimybės įvažiuoti neįgaliojo vežimėliu, su priesaika susijusių ypatingų religinių reikalavimų ir t. t.).

Paskutinis naujinimas: 16/04/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.