Aprīkojums ES dalībvalstīs

Bulgārija

Saturu nodrošina
Bulgārija

Videokonferenču izmantošana Bulgārijā sekmēs tiesu sistēmas modernizēšanu un padarīs to pieejamāku. Vienlaikus Bulgārija tuvināsies arī paraugpraksei, ko izmanto citās Eiropas Savienības dalībvalstīs.

Tieslietu ministrijas ieviestās videokonferenču sistēmas ir izvietotas 26 telpās tiesu iestāžu ēkās visā valsts teritorijā (20 tiesās un 6 ieslodzījuma vietās). Videokonferenču telpas tika būvētas, īstenojot projektu “Videokonferenču iekārtu būvniecība un to izmantošana pirms tiesas procesa un tā laikā, tai skaitā tiesu iestāžu pārrobežu sadarbības nolūkā”, ko finansē no darbības programmas “Laba pārvaldība” ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību.

Pārskats par Bulgārijas tiesu videokonferenču aprīkojumu un attiecīgā kontaktinformācija pieejama šeit  PDF (449 Kb) en.

Lapa atjaunināta: 15/01/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.