Aprīkojums ES dalībvalstīs

Īrija

Saturu nodrošina
Īrija

1. Vai ir iespējams iegūt pierādījumus videokonferencē, vai nu piedaloties tiesai dalībvalstī, kas iesniedz pieprasījumu, vai minētās dalībvalsts tiesai pierādījumus iegūstot tiešā veidā? Ja iespējams, kādas ir piemērojamās valsts procedūras vai tiesību akti?

Īrijas tiesās ir iespējams iegūt pierādījumus videokonferencē, vai nu piedaloties tiesai no citas dalībvalsts, vai arī šīs dalībvalsts tiesa pierādījumus videokonferencē iegūst tiešā veidā.Viena no procedūrām ir Augstās tiesas prakses norādījumi “HC45 — Videokonferences saites izmantošana pierādījumu iegūšanai civillietās”.

2. Vai pastāv kādi ierobežojumi attiecībā uz videokonferencē nopratināmajām personām, piemēram, vai tie var būt tikai liecinieki vai arī, piemēram, eksperti vai puses?

Ierobežojumi attiecībā uz nopratināšanai ieteicamo personu nepastāv.

3. Vai pastāv kādi ierobežojumi attiecībā uz pierādījumiem, ko iespējams iegūt videokonferencē, un, ja pastāv, tad kādi?

Ierobežojumi attiecībā uz iegūstamo pierādījumu veidu nepastāv.

4. Vai pastāv kādi ierobežojumi attiecībā uz to, kur jāveic personas nopratināšana, izmantojot videokonferenci, t .i., vai tam jānotiek tiesā?

Ierobežojumi nepastāv, ja vien ir saņemta tiesneša oficiāla piekrišana.

5. Vai ir atļauts ierakstīt videokonferences tiesas sēdes un, ja ir – vai ir pieejamas atbilstošās iekārtas?

Īrijā ir iespēja ierakstīt videokonferences tiesas sēdes. Tiesai ir jāizdod rīkojums par šādas ierakstīšanas iespējas izmantošanu.

6. Kādā valodā būtu jānotiek tiesas sēdei: a) ja pieprasījumus iesniedz saskaņā ar 10. līdz 12. pantu; un b) ja notiek tieša pierādījumu iegūšana saskaņā ar 17. pantu?

Tiesas sēdei vajadzētu notikt angļu valodā vai — ja to rīko Īrijā — īru valodā. Tomēr attiecībā uz tiesas sēdēm, kas notiek ārpus Īrijas, ierobežojumi attiecībā uz valodu nepastāv.

7. Ja ir nepieciešami tulki, kas ir atbildīgs par viņu nodrošināšanu abu veidu tiesas sēdēs, un kur viņiem būtu jāatrodas?

Ja tiesa atrodas Īrijā, tulku nodrošinās Īrijas tiesas iestādes, ja attiecīgais jautājums būs saistīts ar ģimenes tiesībām vai krimināllietu. Civillietās par mutiskās tulkošanas nodrošināšanu atbild puses.

Ja tiesa, kas iesniedz pieprasījumu, nesaprot angļu vai īru valodu, tai ir pienākums pašai nodrošināt mutisko tulkošanu.

Ierobežojumi attiecībā uz tulka atrašanās vietu nepastāv.

8. Kāda procedūra attiecas uz tiesas sēdes sagatavošanas darbiem un laika un vietas paziņošanu nopratināmajai personai? Nosakot uzklausīšanas dienu, cik daudz laika būtu jāatvēl, lai persona paziņojumu saņemtu pietiekami savlaicīgi?

Par visām procedūrām savstarpēji vienojas abas tiesas. Lai pārliecinātos, ka saite darbojas atbilstoši, vēlams veikt testēšanu pirms tiesas sēdes.

9. Kādas ir videokonferences izmantošanas izmaksas un kā tās būtu jāapmaksā?

Izmaksas ir atkarīgas no vairākiem apstākļiem, tai skaitā videokonferences norises vietas (t. i., vai tās ir tiesas vai citas telpas); tiesas sēdes laika (t. i., ja tā notiek ārpus parastā tiesas darba laika, personālam būs jāpaliek darbā ilgāk); vai ir nepieciešamas īpašas procedūras un no tā, kādas izmaksas rada aprīkojuma izmantošana. Tiesa, kura saņem pieprasījumu, par šīm izmaksām informē tiesu, kas iesniedz pieprasījumu. Maksājums būtu jāveic eiro valūtā.

10. Kādas ir prasības (ja ir), lai nodrošinātu, ka persona, kuru tieši nopratinās tiesa, kas iesniedz pieprasījumu, tiek informēta par to, ka tās dalība ir brīvprātīga?

Liecinieka informēšana ir tiesas, kas iesniedz pieprasījumu, pārziņā.

11. Kāda ir nopratināmās personas identitātes pārbaudes procedūra?

Tiesai pašai jāpārliecinās par nopratināmās personas identitāti.

12. Kādas prasības ir piemērojamas zvēresta nodošanai un kāda informācija ir nepieciešama no tiesas, kas iesniedz pieprasījumu, ja zvērests ir vajadzīgs tiešai pierādījumu iegūšanai saskaņā ar 17. pantu?

Zvērests būtu jānodod saskaņā ar parasto procedūru, kas piemērojama Īrijas tiesām.

13. Kādi ir pasākumi, lai nodrošinātu, ka videokonferences vietā atrodas kontaktpersona, ar kuru var sazināties tiesa, kas iesniedz pieprasījumu, un persona, kas tiesas sēdes dienā ir pieejama videokonferenču iekārtu izmantošanai un jebkādu tehnisku problēmu risināšanai?

Par šo jautājumu savstarpēji jāvienojas abām tiesām.

14. Kāda papildu informācija (ja ir) nepieciešama no tiesas, kas iesniedz pieprasījumu?

Nav nepieciešama, izņemot, ja ir īpašas prasības (piemēram, zīmju valoda, piekļuves iespējas personām ratiņkrēslos, īpašas reliģiskas prasības zvēresta nodošanai u. tml.).

Lapa atjaunināta: 16/04/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.