Faciliteiten in EU-landen

Ierland

Inhoud aangereikt door
Ierland

1 Is bewijsverkrijging via videoconferentie mogelijk hetzij met de deelname van een rechtbank in de verzoekende lidstaat, hetzij rechtstreeks door een rechtbank van die lidstaat? Zo ja, wat zijn dan de toepasselijke nationale procedures of wetten?

Het is mogelijk bewijs te verkrijgen door middel van een videoconferentie voor de Ierse rechter, hetzij via een rechtbank van een andere lidstaat, hetzij rechtstreeks via een rechtbank van de betrokken lidstaat. De procedures zijn gebaseerd op de praktische aanwijzingen van het hof van beroep (High Court Practice Direction) voor het gebruik van een videoconferentieverbinding om bewijs te verkrijgen in civiele zaken: HC45 – Use of video conferencing link for taking evidence in civil cases.

2 Gelden er beperkingen inzake het soort personen dat via videoconferentie kan worden verhoord – betreft het bijvoorbeeld enkel getuigen of kunnen ook andere personen zoals deskundigen of partijen op die manier worden verhoord?

Er is geen enkele beperking ten aanzien van het soort personen dat kan worden verhoord.

3 Welke eventuele beperkingen gelden er inzake het soort bewijs dat via videoconferentie kan worden verkregen?

Er is geen enkele beperking ten aanzien van het soort bewijs dat kan worden verkregen.

4 Gelden er beperkingen inzake de plaats waar de persoon via videoconferentie moet worden verhoord – d.w.z. moet dat een rechtbank zijn?

Voor zover de rechter zijn goedkeuring geeft, is er geen enkele beperking.

5 Is het toegestaan verhoren per videoconferentie te registreren en zo ja, zijn de nodige voorzieningen beschikbaar?

In Ierland kunnen verhoren per videoconferentie worden geregistreerd. Toegang tot die registratie is alleen op last van de rechter mogelijk.

6 In welke taal moet het verhoor plaatsvinden: a) bij uitvoering naar aanleiding van een verzoek krachtens de artikelen 10 tot en met 12 van de verordening, en b) bij rechtstreekse uitvoering van een handeling tot bewijsverkrijging krachtens artikel 17 van de verordening?

Wanneer het verhoor plaatsvindt in Ierland, is de voertaal Engels of Iers. Wanneer het verhoor buiten Ierland plaatsvindt, is er geen beperking ten aanzien van de voertaal.

7 Als er tolken bij het verhoor aanwezig moeten zijn, wie moet daar dan voor zorgen bij elk van beide soorten verhoor, en waar is die aanwezigheid dan nodig?

Als de rechtbank zich in Ierland bevindt, dragen de Ierse gerechtelijke instanties zorg voor de aanwezigheid van een tolk, voor zover de zaak het familierecht of een strafzaak betreft. In een civiele zaak is het aan de partijen voor een tolk te zorgen.

Indien de verzoekende rechtbank het Engels en het Iers niet verstaat, moet die rechtbank zelf een tolk leveren.

Er zijn geen beperkingen ten aanzien van de plaats waar de aanwezigheid van een tolk nodig is.

8 Welke procedure moet er worden gevolgd om het verhoor te organiseren en om de te verhoren persoon kennis te geven van de datum en plaats van het verhoor? Hoeveel tijd op voorhand moet de persoon worden opgeroepen voor het verhoor?

Beide rechtbanken stellen alle te volgen stappen in onderling overleg vast. Het verdient aanbeveling voorafgaand aan het verhoor te verifiëren dat de verbinding goed werkt.

9 Welke kosten zijn van toepassing op het gebruik van videoconferenties en hoe moeten zij worden betaald?

De kosten zijn afhankelijk van bepaalde factoren, zoals de plaats waar de videoconferentie plaatsvindt (wel of geen rechtbank), het tijdstip van het verhoor (bij verhoor buiten de normale werkuren wordt het personeel verzocht langer te blijven), de behoefte aan bepaalde speciale procedures en eventuele kosten verbonden aan het gebruik van de apparatuur. De aangezochte rechtbank informeert de verzoekende rechtbank over de kosten. De afwikkeling is in euro’s.

10 Welke eventuele vereisten zijn er om ervoor te zorgen dat de persoon die door het verzoekende gerecht rechtstreeks wordt verhoord, ervan op de hoogte werd gesteld dat het verhoor gebeurt op vrijwillige basis?

Het is de taak van de verzoekende rechter de getuige te informeren.

11 Hoe moet de identiteit van de te verhoren persoon worden gecontroleerd?

Het is de taak van de rechter de identiteit van de te verhoren persoon te controleren.

12 Welke vereisten inzake eedafneming zijn van toepassing en welke informatie moet de verzoekende rechter verstrekken wanneer bij een rechtstreekse bewijsverkrijging krachtens artikel 17 een eed is vereist?

Voor de eedafneming gelden de normale procedures van de Ierse rechtbanken.

13 Welke regelingen zijn er om ervoor te zorgen dat er een contactpersoon is op de plaats van de videoconferentie, met wie de verzoekende rechtbank kan samenwerken alsook een persoon die op de dag van het verhoor de videoconferentievoorzieningen kan bedienen en eventuele technische problemen kan verhelpen?

Dit moet door beide rechtbanken in onderling overleg worden afgestemd.

14 Wat indien er eventueel aanvullende informatie van de verzoekende rechtbank is vereist?

Alleen in het geval van een speciaal verzoek moet er aanvullende informatie worden verstrekt (bv. gebarentaal, toegang voor rolstoeler of specifieke religieuze vereisten voor eedaflegging).

Laatste update: 16/04/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.