Wyposażenie w państwach UE

Irlandia

Autor treści:
Irlandia

1 Czy istnieje możliwość przeprowadzenia dowodu z wykorzystaniem wideokonferencji z udziałem sądu we wzywającym państwie członkowskim albo bezpośrednio przez sąd tego państwa członkowskiego? Jeżeli tak, jakie obowiązują w tym względzie procedury lub przepisy krajowe?

W sądach w Irlandii dopuszczalne jest przeprowadzenie dowodu w drodze wideokonferencji z udziałem sądu w innym państwie członkowskim albo bezpośrednio przez sąd tego państwa członkowskiego. Obowiązujące procedury obejmują wytyczne Wysokiego Trybunału w zakresie postępowania (High Court Practice Direction) pt. „HC45 – Use of video conferencing link for taking evidence in civil cases” (HC45 – Stosowanie wideokonferencji do przeprowadzania dowodu w sprawach cywilnych).

2 Czy istnieją jakieś ograniczenia co do rodzaju osób, jakie można przesłuchać w drodze wideokonferencji – np. czy w ten sposób można przesłuchać wyłącznie świadków, czy też inne osoby, np. biegłych lub strony?

Nie ma żadnych sugerowanych ograniczeń co do tego, jakie osoby można przesłuchiwać w drodze wideokonferencji.

3 Jakie ewentualne ograniczenia istnieją w odniesieniu do rodzaju dowodu, jaki można przeprowadzić w drodze wideokonferencji?

Nie przewidziano żadnych ograniczeń co do rodzaju dowodu, jaki można przeprowadzić w drodze wideokonferencji.

4 Czy istnieją jakieś ograniczenia co do miejsca przesłuchania osoby przy wykorzystaniu wideokonferencji – np. czy musi się ono odbyć w sądzie?

Nie ma takich ograniczeń, z zastrzeżeniem zgody sędziego.

5 Czy dozwolone jest rejestrowanie przesłuchań przeprowadzanych w drodze wideokonferencji, a jeżeli tak, to czy dostępne są odpowiednie środki techniczne?

W Irlandii istnieje narzędzie do rejestrowania przesłuchań przeprowadzanych w drodze wideokonferencji. Dostęp do takiego zapisu jest możliwy po uzyskaniu postanowienia sądu.

6 W jakim języku powinno być prowadzone przesłuchanie: a) w przypadku wniosków składanych na podstawie art. 10–12 oraz b) w przypadku bezpośredniego przeprowadzania dowodu na podstawie art. 17?

Jeżeli przesłuchanie odbywa się w Irlandii, należy je przeprowadzić w języku angielskim lub irlandzkim. Jeżeli jednak przesłuchanie odbywa się poza Irlandią, nie ma ograniczeń co do języka.

7 Jeżeli konieczna jest obecność tłumacza ustnego, kto odpowiada za zapewnienie jego obecności w przypadku obydwu rodzajów przesłuchań i gdzie tłumacz powinien się znajdować?

Jeżeli sąd znajduje się w Irlandii, irlandzkie organy sądowe zapewniają możliwość skorzystania z usług tłumacza ustnego w sprawach z zakresu prawa rodzinnego lub karnego. W sprawach cywilnych to strony postępowania odpowiadają za zapewnienie usług tłumacza ustnego.

Jeżeli sąd wzywający nie rozumie języka angielskiego lub irlandzkiego, samodzielnie zapewnia sobie usługi tłumacza ustnego.

Nie ma ograniczeń co do miejsca, w którym tłumacz ustny powinien się znajdować.

8 Jaką procedurę stosuje się przy organizacji przesłuchania oraz powiadamianiu osoby, która ma zostać przesłuchana, o terminie i miejscu przesłuchania? Z jakim wyprzedzeniem należy ustalić termin przesłuchania, aby osoba, która ma zostać przesłuchana, otrzymała powiadomienie z odpowiednim wyprzedzeniem?

Wszystkie czynności związane z organizacją przesłuchania są uzgadniane przez oba sądy. Przed przesłuchaniem zaleca się przeprowadzenie próbnego połączenia, aby upewnić się, że funkcjonuje ono prawidłowo.

9 Jakie koszty wiążą się z wykorzystaniem wideokonferencji do przeprowadzenia dowodu i jak powinny one być pokrywane?

Koszty będą zróżnicowane w zależności od szeregu okoliczności, takich jak: miejsce przeprowadzenia wideokonferencji (tj. w sądzie lub w innym miejscu), godzina przesłuchania (jeżeli przesłuchanie odbywa się poza normalnymi godzinami pracy sądu, pracownicy będą musieli zostać dłużej w pracy), konieczność przeprowadzenia specjalnych czynności, a także ewentualne koszty związane z korzystaniem ze sprzętu. Sąd wezwany zawiadomi sąd wzywający o poniesionych kosztach. Koszty należy opłacić w euro.

10 Jakie są ewentualne wymogi dotyczące poinformowania osoby przesłuchiwanej bezpośrednio przez sąd wzywający, że występuje ona na zasadzie dobrowolności?

Obowiązek zawiadomienia świadka spoczywa na sądzie wzywającym.

11 Jaką procedurę stosuje się w celu zweryfikowania tożsamości osoby, która ma zostać przesłuchana?

Sąd decyduje o sposobie ustalenia tożsamości przesłuchiwanej osoby wedle własnego uznania.

12 Jakie są obowiązujące wymogi dotyczące składania przysięgi i jakie informacje od sądu wzywającego są wymagane w przypadku złożenia przysięgi podczas bezpośredniego przeprowadzania dowodu na podstawie art. 17?

Przesłuchiwany składa przysięgę zgodnie ze zwykłymi zasadami postępowania przed sądami irlandzkimi.

13 W jaki sposób zapewnia się w miejscu przeprowadzania wideokonferencji obecność osoby do kontaktów, do której sąd wzywający może się zwracać, oraz osoby, która jest dostępna w dniu przesłuchania i zajmuje się obsługą sprzętu do przeprowadzenia wideokonferencji oraz rozwiązuje ewentualne problemy techniczne?

Kwestię tę uzgadniają oba sądy.

14 Czy od sądu wzywającego wymaga się przekazania jakichkolwiek dodatkowych informacji?

Nie przewidziano takiego wymogu, chyba że zostanie złożony szczególny wniosek (np. o zapewnienie tłumacza ustnego języka migowego, zapewnienie dostępu osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim, dostosowanie zasad składania przysięgi do wyznania osoby przesłuchiwanej itd.).

Ostatnia aktualizacja: 16/04/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.