Vybavenie v štátoch EÚ

Bulharsko

Autor obsahu
Bulharsko

Využívanie videokonferencií v Bulharsku prispeje k modernizácii justičného systému a zlepšeniu jeho dostupnosti. Zároveň však Bulharsko priblíži osvedčeným postupom používaným v iných členských štátoch Európskej únie.

Videokonferenčné systémy zriadené ministerstvom spravodlivosti sa nachádzajú v 26 miestnostiach súdnych budov v Bulharsku (20 na súdoch a 6 vo väzniciach). Videokonferenčné miestnosti vznikli v nadväznosti na realizáciu projektu „Zriadenie videokonferenčných zariadení a ich využívanie v prípravnom a súdnom konaní, vrátane cezhraničnej justičnej spolupráce“, financovaného z operačného programu Dobrá správa vecí verejných prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu.

Prehľad videokonferenčných zariadení bulharských súdov a príslušné kontaktné údaje nájdete tu  PDF (449 Kb) en.

Posledná aktualizácia: 15/01/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.