Vybavenie v štátoch EÚ

Chorvátsko

Autor obsahu
Chorvátsko

Výsluch svedkov v Chorvátsku na účely konania pred zahraničným súdom sa uskutočňuje na základe žiadosti o medzinárodnú (vzájomnú) právnu pomoc. Platí to aj pre výsluch svedka prostredníctvom videokonferencie, keď vnútroštátny súd na žiadosť zahraničného súdneho orgánu vykonáva výsluch svedka v Chorvátsku a umožňuje prenos tohto výsluchu prostredníctvom videospojenia.

Právny rámec

  • Európsky dohovor o vzájomnej pomoci v trestných veciach z 20. apríla 1959 spolu s oboma dodatkovými protokolmi [zo 17. marca 1978 – Narodne novine (NN; Úradný vestník Chorvátskej republiky) Međunarodni ugovori (medzinárodné zmluvy) č. 4/99 – a z 8. novembra 2001 – NN medzinárodné zmluvy č. 4/07],
  • zákon o medzinárodnej právnej pomoci v trestných veciach (Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima) (NN č. 178/04),
  • zákon o trestnom konaní (Zakon o kaznenom postupku) (NN č. 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17).

Ústredným orgánom na prijímanie dožiadania o právnu pomoc je Oddelenie pre medzinárodnú právnu pomoc a justičnú spoluprácu s členskými štátmi EÚ riaditeľstva pre európske záležitosti, medzinárodnú a justičnú spoluprácu na Ministerstve spravodlivosti Chorvátska (Ministarstvo pravosuđa RH, Uprava za europske poslove, međunarodnu i pravosudnu suradnju, Sektor za međunarodnu pravnu pomoć i pravosudnu suradnju s državama članicama EU).

Kontaktná osoba ústredného orgánu

Alan Marinković
Služba pre medzinárodnú právnu pomoc a justičnú spoluprácu v trestných veciach (Služba za međunarodnu pravnu pomoć i pravosudnu suradnju u kaznenim stvarima)

tel.: +385 1 3714203, +385 1 3714558
e-mail: Alan.Marinkovic@pravosudje.hr; europska.unija@mpu.hr

Kontakty na súdoch, pokiaľ ide o výsluchy prostredníctvom videospojenia

Kontakty  PDF (459 Kb) hr

Zoznam súdov, ktoré majú zariadenia na videonahrávky darované organizáciou UNICEF (Skype for Business) na zaznamenávanie informácií od detí

Mestský trestný súd Záhreb (općinski kazneni sud)

Mestský súd Split (općinski sud)

Okresný súd Bjelovar (županijski sud)

Okresný súd Osijek

Okresný súd Rijeka

Okresný súd Sisak

Okresný súd Split

Okresný súd Varaždin

Okresný súd Záhreb

Okresný súd Velika Gorica

Posledná aktualizácia: 26/04/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.