Vybavenie v štátoch EÚ

Čoraz viac súdov v členských štátoch je vybavených videokonferenčnými zariadeniami, ktoré sa nachádzajú buď v súdnych sieňach, alebo v osobitných priestoroch na výsluch svedkov alebo znalcov.

S cieľom umožniť sudcom, prokurátorom a pracovníkom justície jednoduchšie nájsť praktické informácie, ktoré sú potrebné na uskutočnenie výsluchu formou videokonferencie v prípade cezhraničného konania, poskytli ministri spravodlivosti členských štátov informácie o umiestnení a druhu videokonferenčných zariadení, ktoré sú k dispozícii na súdoch. Podrobnejšie informácie na vnútroštátnej úrovni sa zobrazia, ak si zvolíte príslušnú štátnu vlajku. Zariadenia inštalované na ministerstvách alebo vo väzniciach sa neuvádzajú.

Posledná aktualizácia: 06/10/2020

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.