Vybavenie v štátoch EÚ

Holandsko

Väčšina súdov v Holandsku má vybavenie na vypočutie svedkov alebo znalcov na diaľku v súdnej sieni prostredníctvom videokonferencie. V Holandsku sa tiež označuje ako telehoren (telehearing).

Autor obsahu
Holandsko

V ďalej uvedenom dokumente sa uvádzajú informácie o type videokonferenčného zariadenia, ktoré je k dispozícii na príslušnom súde.

Videokonferenčné zariadenie  PDF (98 Kb) en (v angličtine)

Viac informácií o fungovaní videokonferencií v rámci súdnych konaní nájdete tu.

Posledná aktualizácia: 18/04/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.