Vybavenie v štátoch EÚ

Portugalsko

Autor obsahu
Portugalsko

V priloženom dokumente sa nachádzajú technické informácie o videokonferenčnom zariadení nainštalovanom na rôznych súdoch.

videoconference_systems_PT_en PDF (119 Kb) en

Posledná aktualizácia: 14/03/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.