Vybavenie v štátoch EÚ

Slovinsko

Autor obsahu
Slovinsko

V Slovinsku je od 1. 5. 2011 11 súdnych siení okresných súdov, 11 centier sociálnych služieb a väzenie Dob pri Mirni vybavených videokonferenčným systémom a jedno zariadenie používa polícia. Tri mobilné videokonferenčné zariadenia sú k dispozícii na videokonferencie na súdoch alebo v centrách sociálnych služieb, v ktorých ešte nie je nainštalovaný žiadny systém.

Slovinsko systematicky zaraďovalo videokonferenčné systémy do projektov, ktoré realizovalo v rokoch 2009 až 2013. Tento projekt získal nárok na 85-percentné financovanie z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu.

Videokonferenčné systémy sú významným prínosom pre slovinský súdny systém. Uľahčujú výsluch svedkov, znalcov, detí, hospitalizovaných pacientov, osôb ubytovaných v domovoch opatrovateľskej starostlivosti pre starších ľudí a väzňov a zjednodušujú ďalšie vypočutia na diaľku. Osobitný prínos majú v prípade cezhraničných sporov, keďže stranám žijúcim v zahraničí umožňujú zúčastniť sa na súdnom konaní oveľa jednoduchšie. Namiesto toho, aby tieto strany museli vycestovať do Slovinska, môžu vystúpiť s vyhlásením alebo môžu byť vypočuté prostredníctvom videokonferenčného spojenia.

VC_equipment_ver_1_si_en  PDF (32 Kb) en

Posledná aktualizácia: 18/04/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.