Opremljenost sodišč v državah EU

Hrvaška

Vsebino zagotavlja
Hrvaška

Zaslišanje prič na Hrvaškem za namen postopka pred tujim sodiščem se opravi na podlagi zaprosila za mednarodno (medsebojno) pravno pomoč. To velja tudi za zaslišanje priče prek videokonference, kadar domače sodišče na zahtevo tujega pravosodnega organa opravi zaslišanje priče na Hrvaškem in dovoli prenos tega zaslišanja prek videopovezave.

Pravni okvir

  • Evropska konvencija o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah z dne 20. aprila 1959 skupaj z obema dodatnima protokoloma (z dne 17. marca 1978 – Narodne novine (Uradni list Republike Hrvaške, v nadaljnjem besedilu: NN), Međunarodni ugovori (Mednarodne pogodbe) št. 4/99 – in z dne 8. novembra 2001 – NN, Mednarodne pogodbe št. 4/07).
  • Zakon o mednarodni pravni pomoči v kazenskih zadevah (Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima) (NN št. 178/04).
  • Zakon o kazenskem postopku (Zakon o kaznenom postupku) (NN št. 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17).

Osrednji organ za sprejemanje zaprosil za pravno pomoč je Oddelek za mednarodno pravno pomoč in pravosodno sodelovanje z državami članicami EU Direktorata za evropske zadeve, mednarodno in pravosodno sodelovanje pri hrvaškem ministrstvu za pravosodje (Ministarstvo pravosuđa RH, Uprava za europske poslove, međunarodnu i pravosudnu suradnju, Sektor za međunarodnu pravnu pomoć i pravosudnu suradnju s državama članicama EU).

Kontaktna oseba pri osrednjem organu:

Alan Marinković
Služba za mednarodno pravno pomoč in pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Služba za međunarodnu pravnu pomoć i pravosudnu suradnju u kaznenim stvarima)

tel.: +385 1 3714203, +385 1 3714558
e-naslov: Alan.Marinkovic@pravosudje.hr; europska.unija@mpu.hr

Kontakti pri sodiščih glede zaslišanj prek videopovezave

Kontakti  PDF (459 Kb) hr

Seznam sodišč, ki imajo video opremo za snemanje informacij otrok, ki jo je podaril UNICEF (Skype for Business)

Občinsko kazensko sodišče v Zagrebu (općinski kazneni sud)

Občinsko sodišče v Splitu (općinski sud)

Županijsko sodišče v Bjelovarju (županijski sud)

Županijsko sodišče v Osijeku

Županijsko sodišče v Reki

Županijsko sodišče v Sisku

Županijsko sodišče v Splitu

Županijsko sodišče v Varaždinu

Županijsko sodišče v Zagrebu

Županijsko sodišče v Veliki Gorici

Zadnja posodobitev: 26/04/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.