Opremljenost sodišč v državah EU

Irska

Vsebino zagotavlja
Irska

1 Ali je dokaze mogoče pridobiti prek videokonference s sodelovanjem sodišča v državi članici, ki je zaprosila, ali neposredno s strani sodišča v navedeni državi članici? Če je mogoče, kateri nacionalni postopki ali zakonodaja se uporabljajo?

Da, na irskih sodiščih je dokaze mogoče pridobiti prek videokonference s sodelovanjem sodišča v drugi državi članici ali neposredno s strani sodišča v navedeni državi članici.Postopki vključujejo navodila za ravnanje višjega sodišča „HC45 – Uporaba videokonferenc za pridobivanje dokazov v civilnih zadevah“.

2 Ali so kakšne omejitve glede vrste oseb, ki so lahko zaslišane prek videokonference – na primer, ali so lahko na tak način zaslišane samo priče ali se lahko zaslišijo tudi drugi, kot na primer izvedenci ali stranke?

Glede vrste oseb, ki so lahko zaslišane, ni nobenih takih omejitev.

3 Kakšne so morebitne omejitve glede vrste dokazov, ki se lahko pridobijo prek videokonference?

Glede vrste dokazov, ki se lahko pridobijo, ni nobenih omejitev.

4 Ali so kakšne omejitve glede kraja, kjer mora biti oseba zaslišana prek videokonference – tj. ali mora to biti na sodišču?

Ni omejitev, odvisno je od privolitve sodnika.

5 Ali je dovoljeno snemati zaslišanje prek videokonference in če je, ali je oprema na voljo?

Na Irskem je na voljo oprema za snemanje zaslišanj prek videokonference. Dostop do takega posnetka mora odrediti sodišče.

6 V katerem jeziku mora biti zaslišanje: (a) za zaprosila na podlagi členov 10 do 12 in (b) za neposredno pridobivanje dokazov na podlagi člena 17?

Zaslišanje se opravi v angleščini ali irščini, če poteka na Irskem. V primeru zaslišanja zunaj Irske ni omejitev glede jezika.

7 Če so potrebni tolmači, kdo jih mora zagotoviti za obe vrsti zaslišanj in kje morajo biti?

Če je sodišče na Irskem in gre za družinskopravno ali kazenskopravno zadevo, zagotovijo tolmača irski sodni organi. V civilnih zadevah sta za organizacijo tolmačenja odgovorni stranki.

Če sodišče, ki je zaprosilo, ne razume angleščine ali irščine, si mora samo zagotoviti tolmačenje.

Glede kraja, kjer se tolmač nahaja, ni nobenih omejitev.

8 Kateri postopek se uporablja za ureditev zaslišanja in obveščanje osebe, ki bo zaslišana, o času in kraju? Koliko časa vnaprej je treba določiti datum zaslišanja, da bi bila zaslišana oseba pravočasno obveščena?

O celotni ureditvi se dogovorita sodišči. Pred sodno obravnavo se priporoča preskus, da se zagotovi ustrezna povezava.

9 Kakšni so stroški uporabe videokonference in kako se plačajo?

Stroški se razlikujejo glede na vrsto okoliščin, vključno s krajem videokonference (tj. ali gre za sodišče ali druge prostore), časom zaslišanja (če je zunaj običajnih uradnih ur sodišča, bo moralo osebje ostati dlje), tem, ali so potrebni kakršni koli posebni postopki, ter morebitnimi stroški zaradi uporabe opreme. Zaprošeno sodišče obvesti sodišče, ki je zaprosilo, o stroških. Plačila se opravijo v evrih.

10 Kakšne so morebitne zahteve glede zagotavljanja, da je bila oseba, ki jo neposredno zasliši sodišče, ki je zaprosilo, obveščena, da je sodelovanje na zaslišanju prostovoljno?

Pričo obvesti sodišče, ki zaproša.

11 Kakšen je postopek za preverjanje istovetnosti osebe, ki bo zaslišana?

Sodišče se mora prepričati o istovetnosti osebe, ki je zaslišana.

12 Kakšne so zahteve glede izrekanja prisege in katere podatke mora zagotoviti sodišče, ki je zaprosilo, kadar je za neposredno pridobivanje dokazov na podlagi člena 17 potrebna prisega?

Prisega se opravi v skladu z običajnimi postopki sodišč na Irskem.

13 Kakšna je ureditev za zagotavljanje, da sta na kraju videokonference prisotni oseba za stike, s katero se sodišče, ki je zaprosilo, lahko poveže, in oseba, ki je na voljo na dan zaslišanja za upravljanje videokonferenčne opreme in odpravljanje morebitnih tehničnih težav?

O tem vprašanju se dogovorita sodišči.

14 Kateri morebitni dodatni podatki se zahtevajo od sodišča, ki je zaprosilo?

Se ne zahtevajo, razen če obstajajo posebne zahteve (npr. znakovni jezik, dostop z invalidskim vozičkom, posebne verske zahteve za prisego itd.).

Zadnja posodobitev: 16/04/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.