Utrustning för videokonferenser och liknande i EU-länderna

Österrike

Innehåll inlagt av
Österrike

Här PDF (840 Kb) en kan du hämta en översikt över de österrikiska domstolarnas och åklagarmyndigheternas videokonferensanläggningar och kontaktuppgifter.

Senaste uppdatering: 15/09/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.