Utrustning för videokonferenser och liknande i EU-länderna

Bulgarien

Innehåll inlagt av
Bulgarien

Informationen kommer att uppdateras när det har köpts in anläggningar till de bulgariska domstolarna.

Senaste uppdatering: 09/03/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.