Utrustning för videokonferenser och liknande i EU-länderna

Bulgarien

Innehåll inlagt av
Bulgarien

Användningen av videokonferenser bidrar till att modernisera Bulgariens rättssystem och förbättra dess tillgänglighet. Den kommer även att föra Bulgarien närmare den goda praxis som används i andra EU-länder.

De system för videokonferenser som har inrättats av justitieministeriet finns i 26 rum i rättsväsendets byggnader i Bulgarien (20 i domstolar och 6 i fängelser). Videokonferensrummen inrättades efter genomförandet av projektet ”Establishment of videoconferencing facilities and their use in the pre-trial and trial phases, including cross-border judicial cooperation”, finansierat av det operativa programmet Good Governance via Europeiska socialfonden.

En överblick över utrustningen för videokonferenser i de bulgariska domstolarna och de relevanta kontaktuppgifterna finns här  PDF (449 Kb) en.

Senaste uppdatering: 15/01/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.