Utrustning för videokonferenser och liknande i EU-länderna

Kroatien

Innehåll inlagt av
Kroatien

Förhör av vittnen i Kroatien inom ramen för förfaranden vid en utländsk domstol genomförs som svar på en begäran om internationell (ömsesidig) rättslig hjälp. Detta gäller även förhör av ett vittne genom videokonferens då den inhemska domstolen, på begäran av en utländsk rättslig myndighet, förhör ett vittne i Kroatien och tillåter att detta förhör sänds via videolänk.

Rättslig ram

  • Den europeiska konventionen om inbördes rättshjälp i brottmål av den 20 april 1959, tillsammans med båda tilläggsprotokollen: av den 17 mars 1978 (Kroatiens officiella kungörelseorgan Narodne novine, NN, Međunarodni ugovori [internationella fördrag] nr 4/99) och av den 8 november 2001 (NN, internationella fördrag nr 4/07).
  • Lagen om internationell rättslig hjälp i brottmål (Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima) (NN nr 178/04).
  • Straffprocesslagen (Zakon o kaznenom postupku) (NN nr 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17).

Centralmyndigheten för mottagande av framställningar om rättslig hjälp är avdelningen för internationell rättslig hjälp och rättsligt samarbete med EU:s medlemsstater vid det kroatiska justitieministeriets direktorat för EU-frågor samt internationellt och rättsligt samarbete (Ministarstvo pravosuđa RH, Uprava za europske poslove, međunarodnu i pravosudnu suradnju, Sektor za međunarodnu pravnu pomoć i pravosudnu suradnju s državama članicama EU).

Kontaktperson vid centralmyndigheten

Alan Marinković
Avdelningen för internationell rättslig hjälp och straffrättsligt samarbete (Služba za međunarodnu pravnu pomoć i pravosudnu suradnju u kaznenim stvarima)

tfn: +385 1 3714203, +385 1 3714558
e-post: Alan.Marinkovic@pravosudje.hr; europska.unija@mpu.hr

Kontakter vid domstolarna med avseende på förhör via videolänk

Kontakter  PDF (459 Kb) hr

Förteckning över domstolar som har fått videoutrustning från Unicef (Skype for Business) för inspelning av information från barn

Distriktsdomstolen för brottmål (općinski kazneni sud) i Zagreb

Distriktsdomstolen (općinski sud) i Split

Regiondomstolen (županijski sud) i Bjelovar

Regiondomstolen i Osijek

Regiondomstolen i Rijeka

Regiondomstolen i Sisak

Regiondomstolen i Split

Regiondomstolen i Varaždin

Regiondomstolen i Zagreb

Regiondomstolen i Velika Gorica

Senaste uppdatering: 26/04/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.