Utrustning för videokonferenser och liknande i EU-länderna

Estland

Innehåll inlagt av
Estland

Det bifogade dokumentet innehåller information om vilka domstolar som har utrustning och vilken typ av utrustning som finns installerad.

Det är dock justitieministeriet som har ansvar för att organisera internationellt rättsligt samarbete. Kontakta inte domstolarna direkt i dessa frågor. Alla framställningar om rättslig hjälp avseende förhör av parter via videokonferens ska sändas till följande adress:

Justiitsministeerium
Rahvusvahelise justiitskoostöö talitus
Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn
E-postadress: central.authority@just.ee

VC equipment  PDF (39 Kb) en

Senaste uppdatering: 24/04/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.