Utrustning för videokonferenser och liknande i EU-länderna

Ungern

Innehåll inlagt av
Ungern

De ungerska domstolarna har inga egna permanenta videokonferensanläggningar utan hyr vid behov.

Senaste uppdatering: 13/09/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.