Utrustning för videokonferenser och liknande i EU-länderna

Irland

Innehåll inlagt av
Irland

1 Kan bevisupptagning göras genom videokonferens, antingen med deltagande av en domstol i den ansökande medlemsstaten eller direkt av en domstol i den medlemsstaten? Vilka nationella förfaranden eller lagar gäller i så fall?

Bevis kan tas upp genom videokonferens vid domstolarna i Irland, antingen med deltagande av en domstol i en annan medlemsstat eller direkt av en domstol i den medlemsstaten. Förfarandena omfattas av High Court Practice Direction HC45 om bevisupptagning via videokonferens i tvistemål.

2 Finns det några begränsningar för vilka personer som kan höras via videokonferens? Är det exempelvis bara vittnen eller kan andra, t.ex. sakkunniga eller parter, också höras på detta sätt?

Det finns inga begränsningar för vilka personer som kan höras via videokonferens.

3 Vilka restriktioner, om några, gäller för den typ av bevis som kan tas upp via videokonferens?

Det finns inga begränsningar för den typ av bevis som kan tas upp via videokonferens.

4 Finns det några begränsningar för var personen i fråga ska höras via videokonferens – dvs. måste det vara i en domstol?

Det finns inga begränsningar, så länge domaren godkänner platsen för förhöret.

5 Är det tillåtet att spela in förhör via videokonferens och finns det i så fall utrustning för detta?

Det finns utrustning för att spela in förhör via videokonferens i Irland. Beslut om tillgång till en sådan inspelning fattas av domstolen.

6 På vilket språk ska förhöret hållas a) när framställningar görs enligt artiklarna 10–12 och b) vid direkt bevisupptagning enligt artikel 17?

Om förhöret hålls i Irland bör det hållas på engelska eller iriska. Om förhöret hålls utanför Irland finns det emellertid inte några begränsningar i fråga om språkanvändningen.

7 Vem ansvarar för att vid behov skaffa fram tolkar vid båda typerna av förhör och var ska de uppehålla sig?

Om domstolen är belägen i Irland tillhandahåller domstolsmyndigheterna i Irland en tolk om det rör sig om ett familjerättsligt eller straffrättsligt ärende. I ett civilrättsligt ärende ankommer det på parterna att sörja för tolkning.

Om den ansökande domstolen inte förstår engelska eller iriska ankommer det på den domstolen att själv tillhandahålla tolkning.

Det finns inga begränsningar i fråga om var tolken ska finnas.

8 Vilket förfarande gäller för anordnandet av förhöret och meddelande av tid och plats till den person som ska höras? Hur lång tid ska medges när datum för förhöret bestäms för att ge personen i fråga tillräcklig framförhållning?

Alla förhör ska hållas efter överenskommelse mellan de två domstolarna. Det rekommenderas att länken testas före förhöret för att se till att den fungerar som den ska.

9 Vilka är kostnaderna vid användande av videokonferens och hur ska de betalas?

Kostnaderna varierar beroende på en mängd omständigheter, däribland platsen för videokonferensen (om den genomförs i domstolen eller på en annan plats), tidpunkten för förhöret (om det hålls utanför domstolspersonalens normala arbetstid är personalen tvungen att arbeta över), huruvida särskilda förfaranden behöver användas och huruvida användningen av utrustningen ger upphov till några kostnader. Den anmodade domstolen informerar den ansökande domstolen om kostnaderna. Betalningen görs i euro.

10 Vilka bestämmelser, om några, gäller för att säkra att den person som ska höras direkt av den ansökande domstolen har informerats om att bevisupptagningen ska ske på frivillig grund?

Det ankommer på den ansökande domstolen att informera vittnena.

11 Vad finns det för förfarande för att kontrollera identiteten på den person som ska höras?

Det är upp till domstolen att själv identifiera den person som ska höras.

12 Vilka bestämmelser gäller för avläggande av ed, och vilka uppgifter behövs från den ansökande domstolen när edgång krävs vid direkt bevisupptagning enligt artikel 17?

Eden bör avläggas i enlighet med det vanliga förfarandet för domstolar i Irland.

13 Vilka åtgärder har vidtagits för att se till att det finns en kontaktperson på platsen för videokonferensen för samordning med den ansökande domstolen och en person som på dagen för förhöret finns tillgänglig för att sköta videokonferensutrustningen och hantera eventuella tekniska problem?

Detta är något som de två domstolarna själva måste komma överens om.

14 Vilka ytterligare uppgifter, om några, krävs från den ansökande domstolen?

Inga, förutom om det finns några särskilda önskemål (t.ex. teckenspråk, tillgänglighet för rullstolsanvändare, särskilda religiösa krav i samband med eden etc.).

Senaste uppdatering: 16/04/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.