Utrustning för videokonferenser och liknande i EU-länderna

Portugal

Innehåll inlagt av
Portugal

I bilagan hittar du teknisk information om de videokonferensanläggningar som finns i portugisiska domstolar.

videoconference_systems_PT_en PDF (119 Kb) en

Senaste uppdatering: 07/04/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.