В коя държава-членка?

Разберете към кой съд в коя държава членка следва да се обърнете при неуспех на усилията за разрешаване по взаимно съгласие на спор с фирма, професионалист, вашия работодател, член на вашето семейство или някой друг във вашата страна или в чужбина.

Ако вашият случай е с национално измерение, трябва просто да определите компетентния съд. Ако се обърнете към погрешния съд или съществува спор по въпроса за компетентността, рискувате производството значително да се забави или дори делото да бъде прекратено поради липса на компетентност.

Всички държави-членки имат различни правила за компетентност, които определят разпределението на компетентността сред съдилищата на тяхната територия.

Ако вашето съдебно дело е с международно или трансгранично измерение, трябва да определите както държавата-членка, така и кой съд е компетентен (притежава компетентност). Отговорът на тези въпроси може да има значителни последствия. Ако трябва да водите процес в чужбина, може да се наложи да се понесете допълнителни неудобства и разходи, например поради необходимостта да превеждате своите твърдения, да наемете адвокат в държавата-членка, в която се извършва производството, или да пътувате до съдебните заседания.

За помощ при определянето на компетентния съд за конкретно дело, използвайте инструмента за търсене на Европейския съдебен атлас по гражданскоправни въпроси. Той съдържа наименованията и адресите на всички съдилища в държавите-членки, които са компетентни по граждански и търговски дела (съдилища от първа инстанция, апелативни съдилища и т.н.) и географските райони, в които имат компетентност.

Вижте и другите раздели за:

- компетентност по граждански и търговски въпроси;

- компетентност по наказателноправни въпроси;

След като сте определили компетентната държава-членка и съда, можете да заведете дело в съда — за целта вижте раздела Как следва да се процедира?.

Последна актуализация: 17/11/2021

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.