Ve kterém členském státě?

Zjistěte, na který soud a v kterém členském státě se obrátit, pokud selhaly snahy o smírné řešení sporu se společností, podnikatelem, vaším zaměstnavatelem, členem rodiny nebo s jinou osobou ve vaší zemi nebo v zahraničí.

Má-li vaše věc vnitrostátní rozměr, musíte jen určit příslušný soud, jinými slovy soud, který má soudní příslušnost. Pokud se obrátíte na nesprávný soud nebo existuje-li spor ohledně otázky příslušnosti, vystavujete se nebezpečí značných prodlev při řízení či dokonce zamítnutí žaloby kvůli nepříslušnosti.

Každý členský státy má jiná pravidla týkající se soudní příslušnosti, která určují rozdělení pravomocí mezi jednotlivými soudy na jejich území.

Má-li váš soudní spor mezinárodní nebo přeshraniční rozměr, musíte určit jak příslušný členský stát, tak i příslušný soud (soud, který má příslušnost). Odpověď na tyto otázky může mít významné důsledky. Musíte-li vést soudní spor v zahraničí, můžete čelit dalším obtížím a nákladům, například kvůli nutnosti nechat přeložit žalobní spis, najmout si advokáta v členském státě, v němž řízení probíhá, nebo vycestovat kvůli účasti na soudním jednání.

K určení příslušného soudu v konkrétním případě použijte nástroj k vyhledávání v Evropském soudním atlasu ve věcech občanských. Tento atlas obsahuje názvy a adresy všech soudů v členských státech, jež jsou příslušné ve věcech občanských a obchodních (soudy prvního stupně, odvolací soudy atd.), a zeměpisné oblasti, v nichž mají příslušnost.

Viz rovněž další části týkající se:

- příslušnosti v občanských a obchodních věcech;

- příslušnosti v trestních věcech;

Poté, co jste určili příslušný členský stát a soud, můžete podat žalobu či návrh – za tímto účelem prostudujte část Jak postupovat?

Poslední aktualizace: 17/11/2021

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.