W którym państwie członkowskim?

W celu znalezienia sądu w poszczególnych państwach członkowskich, w przypadku gdy nie udało się rozstrzygnąć polubownie sporu ze spółką, profesjonalistą, pracodawcą, członkiem rodziny lub inną osobą w państwie pochodzenia lub poza jego granicami.

Jeżeli dana sprawa ma wymiar krajowy, wystarczy określić właściwy sąd, innymi słowy sąd posiadający jurysdykcję. W przypadku wniesienia sprawy do niewłaściwego sądu lub powstania sporu co do jurysdykcji, powstaje ryzyko znacznego opóźnienia postępowania lub nawet odrzucenia sprawy w związku z brakiem właściwości.

W poszczególnych państwach członkowskich obowiązują różne przepisy dotyczące jurysdykcji, które określają podział właściwości pomiędzy sądami na terytorium państwa.

Jeżeli dana sprawa sądowa ma wymiar międzynarodowy lub transgraniczny, należy ustalić zarówno to, które państwo członkowskie sprawuje jurysdykcję, jak i to który sąd jest właściwy. Odpowiedź na te pytania może mieć istotne konsekwencje. Jeżeli trzeba wnieść sprawę za granicą, może się to wiązać z dodatkowymi niedogodnościami i kosztami, na przykład w związku z koniecznością przetłumaczenia pism procesowych, wynajęcia prawnika w państwie członkowskim, w którym toczy się postępowanie lub udania się do tego kraju na rozprawę.

Aby określić sąd właściwy dla danej sprawy, można skorzystać z wyszukiwarki zamieszczonej na stronie europejskiego atlasu sądowego w sprawach cywilnych. W atlasie zamieszczono nazwy i adresy wszystkich sądów w państwach członkowskich właściwych w sprawach cywilnych i handlowych (sądy pierwszej instancji, sądy odwoławcze itp.), a także obszary geograficzne, na których sprawują one jurysdykcję.

Potrzebne informacje można również znaleźć w innych sekcjach:

Po określeniu właściwego państwa członkowskiego i sądu można wnieść sprawę do sądu – zob. sekcję zatytułowaną Jak wnieść sprawę do sądu?.

Ostatnia aktualizacja: 17/11/2021

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.