I vilken medlemsstat?

Ta reda på vilken domstolen i vilket EU-land som du ka vända dig till om ansträngningarna att lösa en tvist i godo har misslyckats med företag, näringsidkare, arbetsgivare, anhöriga eller någon annan i hemlandet eller utlandet.

Om omständigheterna i din sak bara avser en medlemsstat behöver du bara fastställa laga domstol, dvs. vilken domstol som är behörig. Om du väcker talan vid fel domstol eller om det uppstår tvist om vilken domstol som är behörig löper du risken att rättegången drar ut på tiden i onödan eller rentav att din talan avvisas därför att domstolen inte är behörig.

Alla medlemsstater har olika regler om hur behörigheten fördelas mellan deras domstolar.

Om ditt ärende är av internationell eller gränsöverskridande karaktär måste du avgöra vilken medlemsstat och vilken domstol som är behörig (har domsrätt). Svaret på dessa frågor kan få betydande konsekvenser. Om du måste väcka talan utomlands kan du drabbas av extra olägenheter och kostnader, t.ex. därför att dina uttalanden måste översättas eller du måste anlita en advokat i den medlemsstat där förfarandet äger rum eller resa till domstolsförhandlingarna.

Med hjälp av sökverktyget på webbplatsen för Europeisk civilrättsatlas hittar du den domstol som är behörig i ett visst fall. Sökverktyget innehåller namn och adress till de domstolar i medlemsstaterna som är behöriga i tvistemål (domstolar i första instans, appellationsdomstolar osv.) samt deras domkretsar.

Se också avsnitten om:

När det fastställts vilken medlemsstat och domstol som är behörig kan du ta ditt fall till domstol. Se avsnittet  Så här gör du.

Senaste uppdatering: 17/11/2021

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.