Notarid

Leia notar

1. Ülevaade

„Leia notar” on teenus, mida pakuvad üldsusele Euroopa Komisjon, Euroopa Liidu Notariaatide Nõukogu (CNUE asbl) ja osalevad riiklikud notarite kojad. Komisjon on loonud selle teenuse eesmärgiga hõlbustada juurdepääsu õigusemõistmisele piiriülestel juhtudel, võimaldades ELi kodanikel ja õigusala töötajatel leida hõlpsasti notar kogu ELis.

2. Tingimused

Seda teenust kasutades nõustute järgmiste tingimustega.

Teenus on mõeldud kasutamiseks ainult ettenähtud otstarbel ehk õigusala töötaja (notari) leidmiseks kas tema teenuste kasutamiseks või ametialase kontakti loomiseks. Te ei tohi teenust või selle kaudu leitud isikuandmeid kasutada ühelgi muul eesmärgil või otstarbel, eriti aga äri-, turundus- või reklaamitegevuse eesmärgil.

Te ei tohi mis iganes vahenditega automaatselt kopeerida ja/või levitada teenuse „Leia notar” kaudu saadud andmeid. Teil on lubatud lisada tekstidesse viitasid Euroopa e-õiguskeskkonna portaalile ja selle lehekülgedele.

Lisaks nimetatud tingimustele kohaldatakse täies ulatuses Euroopa e-õiguskeskkonna portaalile kehtivaid tingimusi ja andmete konfidentsiaalsust käsitlevat teatist, millega võite tutvuda siin.

Euroopa Komisjon võib nimetatud tingimused igal ajal ilma eelneva etteteatamiseta läbi vaadata ja alati tuleks lähtuda tingimuste kehtivast, veebisaidil avaldatud versioonist.

Kohaldatakse Belgia õigust ja vaidluse korral on pädevad Belgia kohtud.

3. Vastutuse piiramine

Käesolevat teenust osutatakse sellisena, nagu see on ja võimaluste piires. Euroopa Komisjon, CNUE ja osalevad riiklikud notarite kojad loobuvad igasugusest otsesest ja kaudsest vastutusest. Eelkõige ei ole võimalik tagada andmete ajakohasust, selle õigsust või teenuse katkematut osutamist.

4. Küpsiste kasutamine

Küpsiste kasutamise ainus eesmärk on veebilehe kasutusmugavus. Küpsistes ei säilitata mingid isikuandmeid, samuti ei jagata neid kolmandate isikutega.

5. KKK

Küsimus: Kust on andmed pärit?
Vastus: Notarite andmed saadakse osalevate riikide notarite kodade registritest ning need on esitatud CNUE ja muude pädevate asutuste poolt.

Küsimus: Kas otsing sooritatakse reaalajas?
Vastus: Jah, otsing toimub reaalajas.

Küsimus: Miks ei ole võimalik otsida andmeid kõigi ELi liikmesriikide kohta?
Vastus: Mõnes ELi liikmesriigis ei ole notari kutseala olemas. Praegu käib töö Ühendkuningriigi ja Iirimaa registrite teenusega ühendamiseks, kuna neis riikides on olemas notari kutseala.

Küsimus: Teenuse kasutamisel ilmnesid tehnilised probleemid / teenus ei ole kättesaadav, kas te saate vea parandada?
Vastus: Teenuse kättesaadavust ei ole võimalik ööpäevaringselt ja iga päev tagada. Kui probleemid teenuse kättesaadavusega või muud tehnilised kitsaskohad peaksid esinema süstemaatiliselt, võite portaali sellest teavitada ja komisjon teeb oma parima, et probleem võimalikult kiiresti lahendada.

Küsimus: Olen teenusega liitunud organisatsioonis registreeritud notar ja ma ei leia teenust kasutades oma andmeid / minu andmed on valed / soovin oma andmed eemaldada. Kellega peaksin ühendust võtma?
Vastus: Palun võtke ühendust organisatsiooniga, kus olete notarina registreeritud. Komisjonil ei ole juurdepääsu notariaatide andmetele ega võimalust neid muuta. Kontaktandmed selleks leiate allpool.

Küsimus: Mul on täiendavaid küsimusi, kelle poole peaksin pöörduma?
Vastus: Teavet leiate allpool.

6. Kontaktandmed

Euroopa e-õiguskeskkonna portaali ja teenust „Leia notar” haldab Euroopa Komisjoni õigusküsimuste peadirektoraadi üksus B.3. Vastutav isik (vastutav töötleja) on üksuse juhataja Cristian NICOLAU.

Üldiste küsimuste puhul, tehnilistest probleemidest teatamiseks või küsimuste tõstatamiseks võite võtta ühendust Euroopa Komisjoniga kas posti või e-posti teel aadressil:

European Commission

DG JUST
Unit B3
B-1049 Brussels
Belgium
JUST-E-JUSTICE@ec.europa.eu

Kui soovite esitada kaebust seoses andmete töötlemisega komisjoni poolt, võtke ühendust Euroopa andmekaitseinspektoriga:


European Data Protection Supervisor (EDPS)
60 Rue Wiertz (MO 63)
B-1047 Brussels
Belgium
telefon: +32 2 283 19 00
faks: +32 2 283 19 50


Osalevate andmete esitajate kontaktandmed leiate allpool. Kui teil on probleeme või küsimusi seoses teenuse „Leia notar” kaudu leitud andmetega, võtke ühendust otse vastutava notariaadiga. Sama kehtib ka juhul, kui teil on erisoove või muresid seoses teie isikuandmete töötlemisega asjaomaste notariaatide poolt.

Belgia:

La Fédération Royale du Notariat Belge (F.R.N.B)
Rue de la Montagne 30-32
B-1000 Bruxelles
Tel: +32.2 505 08 16
Email:
notabase@cnknot.be

Bulgaaria:

Chambre des notaires de Bulgarie
46-48 Rue Opalchenska
1000 Sofia
Tel: +359.2 980 99 32
Fax: +359.2 986 77 35
Email:
chamber@notary-chamber.org

Tšehhi Vabariik:

La Chambre des Notaires de la République Tchèque
Apolinářská 12, 12800 Praha 2
Tel: +420 224 921 258
Email:
nkcr@nkcr.cz

Saksamaa:

The German Federal Chamber of Notaries
Mohrenstrasse 34
D-10117 Berlin
Tel: +49.30 38 38 66 0
Fax: +49.30 38 38 66 66
Email:
bnotk@bnotk.de

Eesti:

The Estonian Chamber of Notaries
Kopli 31
10412 Tallinn
Tel: +372 617 39 00
Email:
kodar@notar.ee

Iirimaa:

The Faculty of Notaries Public in Ireland
109 Ranelagh,
Dublin 6,
D06 KV81
Tel: 00 353 1 497 3548
Fax: 00 353 1 496 4769
Email: info@notarypublic.ie

Kreeka:

Le Conseil National du Notariat Hellénique
4 Rue Georgiou Gennadiou
GR-10678 Athènes
Tel: +30.210 33 07 456 – 33 07 464
Email:
notaries@notariat.gr

Hispaania:

ANCERT-Agencia Notarial de Certificatión C/O Consejo General del Notariado Español
P° del General Martínez Campos 46, 6°
28010 Madrid
Tel: +34.913 087 232
Fax: +34.
913 087 053
Email:
internacional@notariado.org

Prantsusmaa:

Le Conseil supérieur du Notariat
60 Bd de la Tour Maubourg
75007 Paris
https://www.notaires.fr/fr/annuaire-chambre-notaire

Horvaatia:

Croatian Notaries Chamber
Radnička cesta 34/II
HR 10000 Zagreb
Tel: +385.1 45 56 566
Email:
hjk@hjk.hr

Itaalia:

Le Consiglio Nazionale del Notariato
Via Flaminia 160, I - 00196 Rome
Tel: +39 06362091
Email:
Cnn.mpensato@notariato.it - Cnn.segrintern@notariato.it

Läti:

The Council of Sworn Notaries of Latvia
20-8 Kr.Valdemara Str.,LV-1010 Riga
Tel: +371.6 721 89 55
Email:
info@latvijasnotars.lv

Leedu:

The Lithuanian Chamber of Notaries
Olimpiečių str. 4, LT- 09237 Vilnius
Tel: +370 52 614 757
Email:
rumai@notarai.lt

Ungari:

The Hungarian Chamber Of Civil Law notaries
1026 Budapest - Pasaréti út 16
Tel: 0036.1 489 48 80
Email:
jogi@kamara.mokk.hu

Malta:

The Notarial Council of Malta
91 Tarxien Road, Paola TXN 1091
Tel: +356.21 80 65 55
Email:
notus@maltanet.net

Madalmaad:

The Royal Netherlands Notarial Organisation (KNB)
Spui 184, 2511 BW Den Haag
Tel: +31.703307111
Email:
info@knb.nl

Austria:

The Austrian Chamber of Civil Law Notaries
Landesgerichtsstrasse 20
A-1010 Wien
Tel: +43.1 402 45 09 0
Email:
kmammer@notar.or.at

Luksemburg:

La Chambre des Notaires Du Grand-Duché de Luxembourg
53 Bd Joseph II
L-1840 Luxembourg
Tel: 00352.44 70 21
Email:
Chambre.des.notaires@online.lu

Poola:

Krajowa Rada Notarialna / Polish National Council of Notaries
ul. Dzika 19/23
00-172 Warszawa
Tel: +22 635 78 40, +22 635 07 83
Email: biuro@krn.org.pl

Portugal:

Ordem dos Notários
Travessa da Trindade, nº 16 – 2.º C
1200-469 Lisboa, Portugal
Tel: +351 21 346 81 76
Email: geral@notarios.pt

Rumeenia:

The National Union of Civil Law Notaries of Romania
Str. General Berthelor, nr.41, secotr 1, 010164 Bucharest
Tel: +40 21 3117307
Email:
Unnpr2@ines.ro

Sloveenia:

Notarska Zbornica Slovenije
Tavčarjeva 2, 1000 Ljubljana
Tel: +386.(0)1 439 25 70
Email:
Info.nzs@siol.net

Slovakkia:

La Chambre des Notaires de la République Slovaque
Krasovského 13, 851 01 Bratislava
Tel: +412.2 555 74 519
Email:
Notarska.komora@notar.sk

Viimati uuendatud: 01/01/2021

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.