Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици английски вече са преведени.
Swipe to change

Как да заведете дело в съда?

Австрия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Необходимо ли е да се обърна към съда или има друга алтернатива?

Преди да бъде сезиран съдът, може да е по-добре да се използват способи за алтернативно разрешаване на спорове.

2 Има ли срок за завеждане на дело?

Сроковете са различни в зависимост от случая. Следва да потърсите правен съвет относно сроковете.

3 Трябва ли да се обърна към съда в тази държава членка?

Вж. „Компетентност — Австрия“.

4 Ако е така, към кой точно съд в тази държава членка трябва да се обърна, като се има предвид къде живея аз и къде живее другата страна или с оглед на други аспекти на казуса ми?

Вж. „Компетентност — Австрия“.

5 Пред кой съд в тази държава членка трябва да предявя иска си, като се има предвид естеството на казуса и цената на иска?

Вж. „Компетентност — Австрия“.

6 Мога ли да заведа дело лично или трябва да го направя чрез посредник, например адвокат?

По граждански и търговски дела, които следва да бъдат уредени чрез съдилищата, исковете до районните съдилища (Bezirksgerichte), които по правило разглеждат спорове с цена на иска до 15 000 EUR, трябва да бъдат подписани от адвокат, ако цената на иска надвишава 5 000 EUR. Задължението да се използва адвокат не се прилага за определени дела, заведени пред районните съдилища, независимо от цената на иска (т.е. дори ако тя надхвърля 15 000 EUR): такива случаи включват спорове между съпрузи, граждански партньори и членове на семейството, спорове във връзка с поземлени граници, спорове относно намеса във владение, спорове, свързани с владение, спорове, произтичащи от договорни отношения между моряци, превозвачи, търговци и техните клиенти, пътници или гости, както и спорове относно животни.

Задължението за представителство не се прилага и по отношение на искове, предявени в охранителни производства (т.е. установителни производства в гражданското право, които са по-гъвкави и по-малко формални, отколкото исковите производства съгласно Гражданския процесуален кодекс — Zivilprozessordnung, ZPO), по-специално охранително производство между съпрузи или граждански партньори или по отношение на правата на детето, правата на недееспособни пълнолетни лица, наследствени въпроси, въпроси, свързани с поземления и имотния регистър и дружествените регистри, безспорните права за жилищно настаняване и др.

Когато процесуалното представителство пред районните съдилища не е задължително, всеки може да подаде писмено искане или молба за образуване на съдебно производство.

По граждански и търговски дела, подсъдни на съдилищата, исковете до окръжните съдилища (Landesgerichte) по принцип трябва винаги да бъдат подписвани от адвокат. Окръжните съдилища са компетентни по всички искове, които не са подсъдни на районните съдилища, независимо от цената на иска, като например спорове във връзка с правото на индустриална собственост, нелоялната конкуренция и исковете за преустановяване на нарушения, предявени от сдруженията за защита на потребителите.

Исковете в областта на трудовото или осигурителното право (производства по Закона за съдилищата по трудови дела и социалноосигурителни дела — ASGG) не е необходимо да бъдат подписани от адвокат, за да бъдат заведени в окръжните съдилища. Това се отнася по-специално за искове от заети лица срещу работодателите, произтичащи от техните трудови договори.

7 Към кого точно да се обърна, за да заведа делото: към приемната, съдебното деловодство или друга административна единица?

Искове в писмена форма се изпращат на адреса за кореспонденция на съда. Ако една от страните желае лично да подаде иск в съда, тя трябва да го внесе в деловодството или да го пусне в пощенската кутия на съда.

Ако не съществува задължение за представителство от адвокат и страната не е представлявана от адвокат, искът може също така да бъде регистриран устно в приемния ден (Amtstag, обикновено веднъж седмично) в районния съд, който е компетентен по делото или в чийто район е настоящият адрес на страната.

8 На какъв език мога да подам иска си? Мога ли да го подам устно или той трябва да бъде в писмена форма? Мога ли да изпратя иска си по факс или по електронна поща?

Официалният език във всички съдилища е немски. Някои съдилища позволяват също така използването на хърватски (за населението в Бургенланд), унгарски или словенски като официални езици за малцинствените езикови групи.

Искове или молби за образуване на производство се подават в писмена форма със саморъчен подпис. Ако не съществува задължение за представителство от адвокат и страната не е представлявана от адвокат, претенцията може да бъде регистрирана и устно в компетентния районен съд, както е обяснено във връзка с въпрос 7 по-горе. Искове може да се подават и онлайн чрез затворената система на австрийската платформа за електронно правосъдие (ERV), в която е необходимо да се регистрирате (това е финансово оправдано само за онези, които внасят голям брой искове пред австрийските съдилища). Исковете не могат да се подават по електронна поща и искове, подадени по електронна поща, не могат да бъдат поправени след изтичане на крайния срок. Исковете, подадени по факс, също не отговарят на изискванията на Гражданския процесуален кодекс (ZPO). При все това, ако искът е подаден по факс, оригиналът може да бъде внесен по-късно, при което се счита, че спазен крайният срок.

От началото на 2013 г. заявления и приложения може да се подават в съдилищата и в прокуратурата в електронна форма, като се използва функцията на картата на гражданите (Bürgerkarte) (чип карта или подпис с мобилен телефон) заедно с онлайн формулярите, които може да бъдат намерени на уебсайта на австрийското федерално министерство на правосъдието (Elektronische Eingaben an Gerichte und Staatsanwaltschaften, www.eingaben.justiz.gv.at).

9 Има ли специални формуляри за предявяване на иск или, ако няма такива, какво трябва да съдържа исковата молба? Има ли елементи, които задължително трябва да се съдържат в досието?

Единствените задължителни формуляри, които са на разположение, са молбите за условни заповеди за плащане (Mahnklagen). Всички искове за плащане с цена до 75 000 EUR се подават под формата на молба за издаване на заповед за плащане в рамките на тази процедура (Mahnverfahren). Съответните формуляри може да бъдат получени от съда или разпечатани от уебсайта на Федералното министерство на правосъдието (http://www.justiz.gv.at/).

Има незадължителни формуляри за съдебна заповед за прекратяване на договор за жилищен наем или договор за търговски наем за едно или повече стопански помещения.

Като правило всеки иск може да се придружава от всякакви документи (доказателства), които подкрепят претенцията (да се подават в същия брой екземпляри като самия иск, вж. въпрос 12). Към иска може да бъдат приложени всички писмени споразумения за подсъдност или местна подсъдност (споразумения за подсъдност). Същото важи и за писмени споразумения относно мястото на изпълнение на договор, ако ищецът желае да се позове на това място като място на подсъдност, както и други конкретни факти, които може да бъдат от значение за подсъдността или за специални производства (например процедура за принудително плащане на менителница).

10 Трябва ли да заплатя съдебни такси? Ако да, кога става това? Ще трябва ли да плащам на адвокат още от подаването на исковата молба?

Съдебните такси се заплащат при внасяне на граждански иск в съда; те са предназначени да покрият общите разноски по делото на първа инстанция. Таксите обикновено са степенувани в зависимост от цената на иска. Те трябва да бъдат платени при внасянето на иска (лично в съда, в брой или с кредитна или дебитна карта, или дистанционно чрез банков превод по сметка на съда, с означението „съдебни такси“, заедно с имената на страните).

Начинът на заплащане на адвокатските хонорари е въпрос на индивидуално договаряне; същото важи и за размера на дължимите адвокатски хонорари (освен ако плащането не е договорено в съответствие със Закона за съдебните такси (Rechtsanwaltstarifgesetz) или Общите насоки относно таксите (Allgemeine Honorar-Kriterien). Възстановяване обикновено може да се иска от ответната страна едва след постановяване на окончателното съдебно решение, в зависимост от изхода на делото.

11 Мога ли да поискам правна помощ?

Правна помощ се предоставя на лица, които не могат да заплатят разноските по производството, без да бъдат застрашени техните средства за преживяване. Заявление за правна помощ може да бъде подадено устно или писмено в съда, където се провежда или ще се провежда производството. Ако седалището на този съд е извън територията на районния съд по постоянно или временно местопребиваване на лицето, заявлението може да бъде подадено и устно в районния съд по местопребиваване на лицето.

Ако са удовлетворени финансовите и материалните условия, заявление за правна помощ може да се подаде преди внасянето на иска, за целите на завеждане на иска и/или на цялото следващо производство.

Допълнителна информация относно правната помощ може да бъде намерена на уебсайта на Федералното министерство на правосъдието в рубриката Bürgerservice (“Услуги за гражданите”) (http://www.justiz.gv.at). Формуляри за подаване на заявления, които съдържат допълнителна информация и насоки, могат да бъдат изтеглени от уебсайта.

12 От кой момент моят иск се смята официално за предявен? Ще получа ли обратна информация от съдебните органи дали исковата молба отговаря на изискванията?

Искът се счита за предявен от момента на получаването му в компетентния (поне формално) съд. Искът се счита за предявен по надлежния ред, ако не дава основания за незабавно отхвърляне или поправки от страна на съда (с други думи, ако изглежда, че искът може да бъде разгледан в съответствие с процесуалните правила). Искове в писмена форма трябва да бъдат подадени в толкова екземпляра, колкото са страните по производството (по едно копие за всяка ответна страна и едно копие за съда). Ако искът съдържа грешки във формата и/или съдържанието, съдът вероятно ще издаде инструкции за коригирането му. Тези инструкции ще посочват последиците от неспазване на определения краен срок за внасяне на корекциите. Потвърждение за получаване на иска обикновено се издава само при поискване, освен ако искът не е подаден чрез австрийската платформа за електронно правосъдие, като в този случай потвърждението е автоматично.

13 Ще получа ли подробна информация за сроковете, в които ще се проведат последващите процесуални действия (като например срока, в който ще трябва да се явя пред съда)?

При процедурата за „заповед за плащане“ (Mahnverfahren) самият формуляр за подаване на иска съдържа заявление за изпълняем препис от заповедта за плащане. Следователно ищецът автоматично получава или изпълняем препис от заповедта за плащане (изпълнителен лист – Exekutionstitel), или препис от или известие за всяко възражение, подадено в срок от другата страна, обикновено заедно с призовка за съдебно заседание (с което се образува производство по общия ред). Все още не е предвиден минимален срок за призоваване в производствата пред районния съд; в производствата пред окръжния съд обаче той е най-малко 3 седмици.

При производство за съдебна заповед за прекратяване на договор за наем за жилищни сгради или договор за търговски наем наемодателят трябва да подаде отделно искане за изпълняем препис от заповедта за прекратяване. Ако лицето, на което се изпраща известието, подаде възражение в срок (в рамките на четири седмици), наемодателят автоматично получава известие (обикновено заедно с призовка за съдебното заседание).

Освен при специални производства (като например процедурите за получаване на заповед за плащане на задължение, плащане на менителница или предизвестие от наемодател за прекратяване на наемните отношения), при дела, заведени пред компетентния районен съд, след получаването на иска (и приключване на евентуалната процедура за отстраняване на грешки), съдът обикновено автоматично връчва препис от иска на ответника, заедно с призовка за явяване на съдебното заседание, и в същото време изпраща на ищеца призовка за съдебното заседание. При дела, заведени пред окръжните съдилища, с връчването на препис от иска ответникът автоматично получава покана да представи писмена защита (с напомняне, че тя трябва да бъде подписана от адвокат). Ако ответникът не представи защита срещу иска в срок, по искане на ищеца се издава решение в полза на ищеца при неявяване на ответника; в противен случай производството спира. Ако защитата е получена в срок, на ищеца се изпраща копие от нея, често заедно с призовка за съдебното заседание.

Страните могат да получат информация за точната последователност на етапите на производство, по което съдът вече се е произнесъл с решение, или за текущото състояние на производството, директно (на всеки етап от производството), като се обадят на съответното съдебно отделение (деловодство – Kanzlei) в работно време и посочат номера на делото.

На подготвителното заседание (първа сесия в устното производство) последващият график и ред на производството се обсъждат със страните – които обикновено трябва да присъстват лично, освен ако техен представител не е достатъчно информиран относно фактите – а след това се определят от съда. Този график се включва в протокола под формата на график на делото и на страните (или техните представители) се изпраща копие от протокола. Промени в графика на делото трябва да се съобщават на страните и при необходимост да се обсъждат с тях, когато е удобно.

Последна актуализация: 11/03/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.