Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница френски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.
Swipe to change

Как да заведете дело в съда?

Франция
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Необходимо ли е да се обърна към съда или има друга алтернатива?

Може да е за предпочитане да използвате способи за алтернативно решаване на спорове. Вж. повече по тази тема.

2 Има ли срок за завеждане на дело?

Сроковете за предявяване на искове пред съда варират в зависимост от делото. Въпросът за срока за предявяване на иск пред съда може да бъде пояснен от правен съветник или бюро за консултиране на граждани.

3 Трябва ли да се обърна към съда в тази държава членка?

Вж. „Компетентност на съдилищата — Франция“.

4 Ако е така, към кой точно съд в тази държава членка трябва да се обърна, като се има предвид къде живея аз и къде живее другата страна или с оглед на други аспекти на казуса ми?

Вж. „Компетентност на съдилищата — Франция“.

5 Пред кой съд в тази държава членка трябва да предявя иска си, като се има предвид естеството на казуса и цената на иска?

Вж. „Компетентност на съдилищата — Франция“.

6 Мога ли да заведа дело лично или трябва да го направя чрез посредник, например адвокат?

В някои случаи трябва да се използват услугите на съдебен изпълнител, ако производството следва да бъде образувано чрез призовка, която се изпраща до ответната страна от страната, предявяваща иска. Такива призовки могат да се издават единствено от съдебен изпълнител. Такава е процедурата при производства пред окръжни съдилища (tribunaux de grande instance), с изключение на производствата, при които използването на адвокат не е задължително. Следва да се отбележи, че при молби за постановяване на временни мерки (référés) е задължително искът да се предяви чрез призовка. При дела за развод, при които използването на адвокат с право да се явява пред съд е задължително, искът се предявява чрез подаване на молба.

Дело се отнася до съдия в съда за малолетни и непълнолетни лица (juge des enfants) от един от родителите, настойник или самите непълнолетни лица чрез обикновена молба.

За предявяване на иск пред съдия по изпълнителни производства (juge de l'exécution) призовката е задължителна, освен в случаите на изпълнителни производства във връзка с решения, свързани с депортиране.

При производства пред районен съд (tribunal d'instance) призовката не е задължителна за предявяване на искове на стойност под 4 000 евро или за искане на съдебно разпореждане за плащане по отношение на договорни или законоустановени задължения с определена стойност.

При производства пред търговски съд (tribunal de commerce) производството за искане на съдебно разпореждане за плащане може да бъде образувано чрез молба във връзка със задължения, произтичащи от банков чек (une traite), менителница (une lettre de change), запис на заповед (un billet à ordre) или разписка за възлагане на дълг (un bordereau de cession). По други въпроси искът трябва да се предяви чрез призовка.

При производства пред комисия по трудовоправни спорове (conseil des prud'hommes) претенция може да бъде предявена чрез препоръчано писмо или директно пред деловодител в канцеларията на комисията в писмена или устна форма.

Дела могат да се отнасят до съдилищата по дела за земеделска аренда (tribunal paritaire des baux ruraux) с препоръчано писмо с обратна разписка, адресирано до канцеларията на съда, освен в случаите, когато се изисква публикуване на претенцията в поземления регистър или когато документ от съдебния изпълнител е задължителен.

Дело може да се отнесе до съдилища по социалните въпроси (tribunal des affaires sociales) единствено след предварителното му отнасяне до комисията за уреждане на спорове по взаимно съгласие (commission de recours amiable). Иск се предявява чрез внасяне на писмо или декларация до канцеларията на секретаря.

Страните могат да се обърнат към съд и чрез съвместна молба, съвместно действие, в което представят претенциите си пред съдията. Молбата се подава чрез деловодител в канцеларията на съда.

Като правило, при производство пред окръжен съд представителството на адвокат е задължително, освен в случаите на търговски лизинг, молби за постановяване на временни мерки, загуба или отнемане на родителски права и декларации за изоставяне. При производства пред съдия по семейните въпроси (juge aux affaires familiales) представителството от адвокат не е задължително по въпроси в областта на делегирането на родителски права, производства след развода, родителски права, определянето на вноски за разходите по брака и задълженията за издръжка.

При производства пред търговски съд, районен съд, съдия по изпълнителни производства, съдия в съда за непълнолетни и малолетни лица, съд по социалните въпроси, комисия по трудовоправни спорове или съд по дела за земеделска аренда представителството от адвокат с право да се явява пред съд не е задължително.

7 Към кого точно да се обърна, за да заведа делото: към приемната, съдебното деловодство или друга административна единица?

Всички искания за информация трябва да се отправят до приемната на всеки съд. Освен това, безплатни правни консултации се предоставят в повечето съдилища, общински центрове за правосъдие (maisons de justice et du droit) и кметства (mairies).

За да предявите иск, трябва да подадете молба в канцеларията на съда.

8 На какъв език мога да подам иска си? Мога ли да го подам устно или той трябва да бъде в писмена форма? Мога ли да изпратя иска си по факс или по електронна поща?

Френският език е единственият език, който се приема. Преводач може да помага на всяка страна по време на заседанията, но съдията не е длъжен да използва преводач, ако знае езика, на който говори тази страна.

По правило исковете се отправят в писмена форма. Въпреки това, пред комисии по трудовоправни въпроси и в изявления пред канцеларията на районните съдилища те могат да се отправят устно или да бъдат заведени от деловодителя на съда.

Искове пред комисии по трудовоправни въпроси могат да се предявят в резултат на доброволно явяване на страните пред помирителната служба.

Съгласно съществуващите разпоредби не е възможно да се предяви иск пред граждански съд по факс или по електронна поща.

9 Има ли специални формуляри за предявяване на иск или, ако няма такива, какво трябва да съдържа исковата молба? Има ли елементи, които задължително трябва да се съдържат в досието?

Единствената процедура, при която има специален формуляр за предявяване на иск, е декларацията пред канцеларията на районния съд. При другите процедури досието трябва да съдържа информация за ищеца и за ответната страна и всички документи, свързани с предмета на делото, които трябва да бъдат представени, в зависимост от случая, в канцеларията на съда в момента на предявяването на иска или на съдията по време на заседанието.

10 Трябва ли да заплатя съдебни такси? Ако да, кога става това? Ще трябва ли да плащам на адвокат още от подаването на исковата молба?

По правило не съществуват такси, дължими на държавата при предявяване на иск, с изключение на исковете, отнасящи се до търговските съдилища, за които има установени съдебни такси.

Обаче от приемането на Постановление 2011—1202 от 28 септември 2011 г. относно таксите, разпределяни за фонда за възнаграждения на адвокатите (avoués) в апелативните съдилища и вноската за правна помощ, при предявяване на претенция трябва да се плати вноска в размер на 35 евро. Тя може да се плати в канцеларията на съда с банкова карта.

При апелативни дела трябва да се добавят 150 евро, които се плащат от двете страни и се разпределят във фонда за възнаграждения на адвокатите в апелативните съдилища (avoués), чиято професия е обединена с тази на адвокатите с право да се явяват пред съд (avocats) от 1 януари 2012 г. От този момент вече не е задължително те да се използват като посредници.

Разходите представляват разноските по провеждането на производството. Те включват възнаграждение за свидетели, плащане на експерти и разходи за съдебни изпълнители и адвокати в допълнение към техните възнаграждения. Някои разходи трябва да бъдат платени в началото на производството или по време на производството. В края на производството разходите като правило се присъждат от съдията на губещата страна, освен когато тази страна получава правна помощ.

Възнагражденията на адвокатите се определят в споразумение за възнаграждението с клиента. Адвокатите могат да поискат предварителен хонорар, който представлява сума, платена предварително или по време на задачата, като плащане по сметка от клиента.

11 Мога ли да поискам правна помощ?

Да, ако средствата, с които разполага лицето, искащо правна помощ, не надвишават праг за допустимост, който се преразглежда всяка година (929 евро през 2012 г. за пълна правна помощ и 1 393 евро за частична правна помощ). Праговете могат да се променят в зависимост от семейното положение на ищеца (вж. „Правна помощ във Франция“).

12 От кой момент моят иск се смята официално за предявен? Ще получа ли обратна информация от съдебните органи дали исковата молба отговаря на изискванията?

Иск се предявява:

  • при производства, при които призовката е задължителна: чрез внасяне на копие от призовката в канцеларията на съда;
  • при други производства: чрез внасяне или регистриране на иска в канцеларията на съда;

Предявяващите иск лица не получават потвърждение за законосъобразността на претенцията си.

13 Ще получа ли подробна информация за сроковете, в които ще се проведат последващите процесуални действия (като например срока, в който ще трябва да се явя пред съда)?

Канцеларията на съда може да предоставя информация за напредъка на производството и за насрочената дата на съдебното заседание.

Връзки по темата

Уебсайт на министерството на правосъдието

Последна актуализация: 19/06/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.