Как да заведете дело в съда?

Франция
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Необходимо ли е да се обърна към съда или има друга алтернатива?

Може да е за предпочитане да използвате способи за алтернативно разрешаване на спорове. Вж. повече по тази тема.

2 Има ли срок за завеждане на дело?

Сроковете за предявяване на искове пред съда варират в зависимост от делото. Въпросът за сроковете за предявяване на иск пред съда може да бъде изяснен от правен съветник или бюро за консултиране на граждани.

3 Трябва ли да се обърна към съда в тази държава членка?

Вж. „Съдът на коя държава е компетентен? — Франция“.

4 Ако е така, към кой точно съд в тази държава членка трябва да се обърна, като се има предвид къде живея аз и къде живее другата страна или с оглед на други аспекти на казуса ми?

Вж. „Съдът на коя държава е компетентен? — Франция“.

5 Пред кой съд в тази държава членка трябва да предявя иска си, като се има предвид естеството на казуса и цената на иска?

Вж. „Съдът на коя държава е компетентен? — Франция“.

6 Мога ли да заведа дело лично или трябва да го направя чрез посредник, например адвокат?

  • В някои случаи е нужно да използвате помощта на адвокат от началото на производството.

По принцип пред общите съдилища (tribunal judiciaire) трябва да бъдете представляван от адвокат. Съществуват обаче някои изключения, например по дела, свързани с търговски договори за наем, или дела, попадащи под юрисдикцията на съдиите по защитни съдебни производства (juge des contentieux de la protection).

При производства пред съдия по семейни дела (juge aux affaires familiales) представителството от адвокат не е задължително по въпроси в областта на делегирането на родителски права, по производства след развода, въпроси, свързани с родителските права, приноса на съпрузите във връзка с разходите за брака и задълженията за издръжка.

Пред търговски съд (tribunal de commerce), съдия по изпълнителни производства (juge de l'exécution), съдия по дела, отнасящи се за малолетни и непълнолетни лица (juge des enfants), съд по социалноосигурителни спорове (tribunal des affaires sociales), комисия по трудовоправни спорове (conseil des prud'hommes) или съд по дела за земеделска аренда (tribunal paritaire des baux ruraux) представителството от адвокат не е задължително.

  • По силата на френското право съществуват два начина за сезиране.

Ако производството трябва да бъде образувано чрез призовка, се използват услугите на съдебен изпълнител. Услугите на съдебния изпълнител обаче не са необходими, ако производството може да бъде образувано ex parte (отсъствието на страна) или чрез обща молба.

Следва да се отбележи, че при молби за постановяване на временни мерки (référés) искът трябва да се предяви чрез призовка.

По дела за развод искът се предявява чрез призовка или обща молба.

Случаите се отнасят до съдия по дела, отнасящи се за малолетни и непълнолетни лица, от един от родителите, от настойник/попечител или от самите ненавършили пълнолетие лица чрез обикновена молба.

Призовката е задължителна за предявяване на иск пред съдия по изпълнителни производства, освен в случаите на изпълнителни производства във връзка с решения, свързани с депортиране.

Производството за искане на съдебно разпореждане за плащане, което може да бъде образувано пред търговски съд чрез обикновена молба, се отнася до задължения, произтичащи от банков чек (traite), менителница (lettre de change), запис на заповед (billet à ordre) или разписка за възлагане на дълг (bordereau de cession). По други въпроси искът трябва да се предяви чрез призовка.

Иск пред комисия по трудовоправни спорове може да се предяви чрез молба, която може (но не е задължително) да бъде изпратена с препоръчано писмо.

Страните могат да се обърнат към съда по дела за земеделска аренда чрез молба или чрез съдебен изпълнител. Те могат да се обърнат към съда и чрез обща молба — общо действие, в което представят претенциите си пред съдията. Тази молба се подава до деловодителя в деловодството на съда.

7 Към кого точно да се обърна, за да заведа делото: към приемната, съдебното деловодство или друга административна единица?

Исканията за информация следва да се отправят до приемната на всеки съд. Освен това в повечето съдилища, общински центрове за правна консултация (maisons de justice et du droit) и кметства (mairies) се предоставят безплатни правни консултации.

За да предявите иск, трябва да подадете молба в деловодството на съда.

8 На какъв език мога да подам иска си? Мога ли да го подам устно или той трябва да бъде в писмена форма? Мога ли да изпратя иска си по факс или по електронна поща?

Френският език е единственият език, който се приема. Страните могат да бъдат подпомагани от устен преводач по време на заседанията, но съдиите не са длъжни да използват преводач, ако знаят езика, който говори страната.

Исковете се отправят в писмена форма.

Съгласно действащите разпоредби не е възможно да се предяви иск пред граждански съд по факс или по електронна поща.

От началото на 2021 г. е налична онлайн услуга за сезиране на портала за граждани, които участват в съдебни производства (Portail du justiciable). Този портал е достъпен за молби за встъпване в производство като граждански ищец след получаване на съобщение до жертвата от съда, за молби до съда по настойничеството и попечителството за управление на мерките за защита на пълнолетни лица и за сезиране чрез молба на съдия по семейни дела за производства без задължително представителство от адвокат.

9 Има ли специални формуляри за предявяване на иск или, ако няма такива, какво трябва да съдържа исковата молба? Има ли елементи, които задължително трябва да се съдържат в досието?

Френският център за регистрация и преразглеждане на формуляри (CERFA) осигурява образци за сезиране на съдилищата посредством молба. Досието трябва да съдържа информация за ищеца и за ответната страна и всички документи, свързани с предмета на делото, които трябва да бъдат представени, в зависимост от случая, в деловодството на съда — в момента на предявяването на иска, или на съдията — по време на заседанието.

10 Трябва ли да заплатя съдебни такси? Ако да, кога става това? Ще трябва ли да плащам на адвокат още от подаването на исковата молба?

Достъпът до правосъдие на първа инстанция е безплатен. По правило при предявяването на иск не съществуват такси, дължими на държавата. Изключение правят исковете, отнасящи се до търговските съдилища, за които има установени съдебни такси.

Разходите представляват разноските, направени за провеждането на производството. Те включват възстановяване на разноските на свидетелите, заплащане на хонорарите на вещите лица и разходите за съдебни изпълнители и адвокати, без да се включват техните хонорари. Някои разходи трябва да бъдат платени в началото на производството или в неговия ход. В края на производството като правило съдията осъжда губещата страна да заплати разходите, освен когато тази страна получава правна помощ.

Адвокатските хонорари се определят в споразумение за хонорара с клиента. Адвокатите могат да поискат предварителен хонорар, който представлява сума, платена предварително или по време на извършената от тях работа, като авансово плащане от клиента.

11 Мога ли да поискам правна помощ?

Ако средствата, с които разполага лицето, искащо правна помощ, не надвишават праг за допустимост, който се преразглежда всяка година, то може да получи правна помощ (1 043 евро през 2020 г. за пълна правна помощ и до 1 564 евро за частична правна помощ). Праговете могат да се променят в зависимост от семейното положение на ищеца (вж. „Правна помощ във Франция“).

12 От кой момент моят иск се смята официално за предявен? Ще получа ли обратна информация от съдебните органи дали исковата молба отговаря на изискванията?

Иск се предявява:

  • чрез представяне на копие от призовката в деловодството на съда;
  • чрез подаване или регистриране на молба в деловодството на съда.

Ищците не получават потвърждение за действителността на предявения иск.

13 Ще получа ли подробна информация за сроковете, в които ще се проведат последващите процесуални действия (като например срока, в който ще трябва да се явя пред съда)?

Деловодството на съда може да предоставя информация за напредъка на производството и за насрочената дата на съдебното заседание.

Връзки по темата

Уебсайт на министерството на правосъдието

Последна актуализация: 07/03/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.