Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици английски вече са преведени.
Swipe to change

Как да заведете дело в съда?

Германия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Необходимо ли е да се обърна към съда или има друга алтернатива?

Може би има смисъл да се използва алтернативното разрешаване на спорове. Моля, направете справка в информационния лист относно „Медиация“.

2 Има ли срок за завеждане на дело?

Няма процесуален срок за завеждане на дело, въпреки че са налице срокове за предявяване на искове. Ако вземането е погасено по давност и възразяващата страна се позове на това, искът ще бъде отхвърлен. Сроковете зависят по-скоро от приложимото по делото материално право, отколкото от процесуалното право. Те са различни за всеки отделен случай. Можете да разясните този въпрос като потърсите правен съвет.

3 Трябва ли да се обърна към съда в тази държава членка?

Вж. „Компетентност“.

4 Ако е така, към кой точно съд в тази държава членка трябва да се обърна, като се има предвид къде живея аз и къде живее другата страна или с оглед на други аспекти на казуса ми?

Вж. „Компетентност — Германия“.

5 Пред кой съд в тази държава членка трябва да предявя иска си, като се има предвид естеството на казуса и цената на иска?

Вж. „Компетентност — Германия“.

6 Мога ли да заведа дело лично или трябва да го направя чрез посредник, например адвокат?

Въпросът дали за да заведете дело трябва да бъдете представлявани от адвокат, зависи от това кой съд е компетентен да разгледа иска.

В регионалните съдилища (Landgerichten) и по-висшестоящите регионални съдилища — Oberlandesgerichten, страните трябва да бъдат представлявани от адвокат. Използването на услугите на адвокат е задължително при повечето семейни дела (напр. развод, спорове за издръжка, за собственост), които се завеждат пред местен съд (Amtsgericht).

При всички други видове дела, разглеждани от местния съд, можете да заведете делото сами.

При опростената процедура за получаване на изпълнима заповед за плащане за паричен иск (Mahnverfahren) компетентен е местният съд. Това означава, че можете сами да подадете искова молба за заповед за плащане до съда, без да е необходимо да използвате услугите на адвокат.

Предявяването на иск пред съда по трудовоправни спорове също може да се извърши без адвокат (Arbeitsgericht).

7 Към кого точно да се обърна, за да заведа делото: към приемната, съдебното деловодство или друга административна единица?

По принцип даден иск трябва да бъде предявен в писмена форма пред компетентния съд.

Ако обаче компетентен да образува производството е местният съд, даден иск може да бъде подаден и устно в деловодството на съда (Geschäftsstelle des Amtsgerichts). Искът може да бъде подаден в деловодството на всеки местен съд. Деловодството ще изпрати незабавно официален писмен документ за предявяване на иска до съответния съд.

Това важи и при завеждане на дело пред съда по трудовоправни спорове. Иск, който се предявява пред съда по трудовоправни спорове, също може да бъде подаден в деловодството на съда по трудовоправни спорове.

8 На какъв език мога да подам иска си? Мога ли да го подам устно или той трябва да бъде в писмена форма? Мога ли да изпратя иска си по факс или по електронна поща?

В съдилищата в Германия се използва немският език. Поради това искът трябва да бъде предявен на немски език.

Обикновено искът трябва да бъде предявен в писмена форма. По дело пред местния съд или пред съда по трудовоправни спорове исковете могат да бъдат подадени устно в деловодството на съда (вж. въпрос 7).

Иск може да бъде предявен и по факс. Върху факса трябва да е видим подписът на страната или на адвоката, ако се използват услугите на такъв. Трябва да е ясно кой е подписал оригиналния документ, за да се знае който носи отговорност за иска.

И накрая, даден иск може да бъде изпратен като електронен документ чрез защитено средство за предаване (De-Mail [германско средства за комуникация на електронното правителство], специални електронни пощенски кутии, или, при условие че има валиден електронен подпис, чрез електронна съдебна и администрационна пощенска кутия (EGVP). Предаването на електронни документи по електронна поща не е възможно.

9 Има ли специални формуляри за предявяване на иск или, ако няма такива, какво трябва да съдържа исковата молба? Има ли елементи, които задължително трябва да се съдържат в досието?

Съществуват стандартизирани формуляри, които да се използват при опростени производства — т.е. молби за заповед за плащане (Mahnbescheid) или заповед за изпълнение (Vollstreckungsbescheid) по парични искове. Тези формуляри трябва да се използват. Ако исковата молба не е подадена чрез използване на съответния формуляр в рамките на определения срок, тя ще бъде отхвърлена като недопустима.

Няма стандартни формуляри за исковете. Исковата молба трябва да има определена форма и съдържание:

  • В него трябва да се посочват точните наименования и адресите на страните и техните законни представители. Трябва да се посочи и съдът, компетентен да разгледа иска.
  • В иска трябва да се посочва ясно какво се обжалва и какво е поискано да се присъди на ищеца (искането) от съда.
  • Предметът на иска и фактите, въз основа на които страната, която завежда делото, основава своя иск, също трябва да бъдат изчерпателни и ясно описани.
  • Исковата молба трябва да бъде подписана лично. Ако завеждащата делото страна е представлявана от адвокат, изисква се подписът на упълномощения адвокат или техния представител.

10 Трябва ли да заплатя съдебни такси? Ако да, кога става това? Ще трябва ли да плащам на адвокат още от подаването на исковата молба?

Съдебни разходи се начисляват по производства пред съдилищата, които разглеждат граждански и търговски дела. Тези такси представляват таксите и разноските на съда. След подаването на исковата молба съдът начислява авансово плащане на съдебните разноски по сметка (Gerichtskostvorschuss), съответстващо на размера на законоустановените съдебни такси. По принцип искът няма да бъде връчен на насрещната страна, докато страната, която предявява иска, не плати авансовото съдебните разноски.

Това важи и за процедурата за заповед за плащане.

Няма изискване за предварително плащане по производство пред съда по трудовоправни спорове.

Ако се използват услугите на адвокат, трябва да се заплати и адвокатски хонорар. Принципът е, че адвокатските хонорари не са дължими до приключване на производството или след решение на съда по разноските, но адвокатът може да изиска авансово плащане за работата си, съответстващо на сумата на последващите хонорари, дори преди предявяването на иска.

Процесуалните разноски, съдебните разходи и адвокатските хонорари, включително вече платените разходи, в крайна сметка трябва да се поемат от загубилата делото страна.

11 Мога ли да поискам правна помощ?

Всеки, който не е в състояние да финансира заведено от него съдебно дело, може да кандидатства за правна помощ. Съдът проверява дали има някаква вероятност делото да бъде успешно, дали не е злонамерено и дали съществува финансова необходимост. Ако съдът присъди правна помощ, завеждащата делото страна не трябва да плаща предварително каквито и да било разходи по връчването на иска.

12 От кой момент моят иск се смята официално за предявен? Ще получа ли обратна информация от съдебните органи дали исковата молба отговаря на изискванията?

При условие че в иска няма грешки и в касата на съда са платени авансово всички съдебни такси и разноски, искът ще бъде връчен незабавно на ответната страна. Искът се счита за предявен, когато е връчен на ответната страна.

Ако в иска има грешки, съдът ще предостави възможност на завеждащата делото страна да ги отстрани. Ако грешката не бъде отстранена, съдът ще отхвърли иска като недопустим.

13 Ще получа ли подробна информация за сроковете, в които ще се проведат последващите процесуални действия (като например срока, в който ще трябва да се явя пред съда)?

При връчването на иска председателят на съда или ще определи ранна дата за първото заседание, или ще разпореди провеждането на писмено предварително производство. И двете страни ще бъдат уведомени за датата на заседанието или за разпореждането за писмено предварително производство. Съдът може да нареди на страните да се явят лично по време на заседанието.

При подготовката на всяко съдебно заседание съдът може да поиска от страните да допълнят или да разяснят представените от тях документи и може да определи срокове за представяне на становища по определени въпроси, които трябва да бъдат изяснени. Съдът може да разпореди на страните по делото или на трети страни да представят документи и вещи за проверка и може да потърси информация от официални източници.

Страните трябва да бъдат информирани за всички тези разпореждания.

Последна актуализация: 15/12/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.