В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2024 г.

Как да заведете дело в съда?

Гибралтар
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Необходимо ли е да се обърна към съда или има друга алтернатива?

Предявяването на иск в съда следва да бъде последната мярка за Вас. Първо, следва да обмислите други начини за уреждане на въпроса. Например, ако Ви дължат пари, можете да напишете писмо до лицето, което Ви ги дължи, като в него посочите дължимата сума, за какво е предоставена и какви стъпки вече сте предприели, за да си я възстановите. Можете да включите предупреждение, че ако не Ви бъде платено до предложената дата, ще предявите съдебен иск.

Ако не можете да уредите нещата по какъвто и да е друг начин, е възможно да решите да предявите иск. Ако Вашият иск е оспорен, може да се продължи по един от трите начина. Компетентността на Върховния съд (Supreme Court) по искове с малък материален интерес представлява система за разглеждане на такива искове (обикновено с цена на иска от 10 000 GBP или по-ниска) по бърз, евтин и лесен за използване начин. За искове, чиято цена е по-висока, Върховният съд разполага с две други процедури. Процедурата за бързо разглеждане на искове обикновено се отнася за случаи, при които цената на иска е по-висока от 10 000 GBP, но не надхвърля 15 000 GBP, където е необходимо само ограничено оповестяване на документите на ответника, а необходимият срок за подготовка на процеса e не по-дълъг от около 30 седмици. Всички други дела се разпределят към многостепенната процедура за разглеждане на искове.

Повечето „страни по съдебен спор“ (лица, участващи в съдебни производства), които се представляват сами, избират да предявят иска в рамките на компетентността по искове с малък материален интерес.

Макар предоставената по-долу информация да може да Ви помогне да решите как да разрешите спора си по-най добрия начин, тя ще ви даде само обща представа за това какво можете да очаквате. В нея не се разяснява всичко за съдебните правила, разноските и процедурите, които могат да засягат различните видове искове по различен начин. Също така следва да не забравяте, че дори и да спечелите делото, съдът не може да гарантира, че ще е възможно да получите дължимите ви парични средства.

2 Има ли срок за завеждане на дело?

Има срокове или давностни срокове, в които следва да бъде заведено дело. Общият давностен срок е шест години, като той започва да тече от съответна дата — например датата на нарушаване на договор или датата, на която са понесени вреди, или понякога, когато са открити някакви вреди. Други давностни срокове включват една година за клевета или три години за клинична небрежност и телесни повреди. Давностните срокове могат да бъдат намерени в Закона от 1960 г. за давността (Limitation Act 1960). Въпросът за сроковете може да бъде разяснен с адвокат или Бюрото за помощ за граждани (Citizens Advice Bureau).

3 Трябва ли да се обърна към съда в тази държава членка?

В законодателството на ЕС съществуват специфични правила, които определят в коя държава членка следва да се подаде даден иск. Допълнителна информация може да бъде намерена на страницата, посветена на „Компетентност“.

4 Ако е така, към кой точно съд в тази държава членка трябва да се обърна, като се има предвид къде живея аз и къде живее другата страна или с оглед на други аспекти на казуса ми?

В Гибралтар има само една съдебна палата. Съдебната служба на Гибралтар се намира на адрес 277 Main Street, Gibraltar.

5 Пред кой съд в тази държава членка трябва да предявя иска си, като се има предвид естеството на казуса и цената на иска?

В Гибралтар има само една съдебна палата. Съдебната служба на Гибралтар се намира на адрес 277 Main Street, Gibraltar.

6 Мога ли да заведа дело лично или трябва да го направя чрез посредник, например адвокат?

Няма изискване, съгласно което дадено лице да трябва да потърси съвет от адвокат или да бъде представлявано от такъв. Лице, което се явява в съда без процесуален представител, може да подаде всеки иск лично. Това зависи от въпросното лице.

7 Към кого точно да се обърна, за да заведа делото: към приемната, съдебното деловодство или друга административна единица?

Можете да „предявите“ или да подадете иск във Върховния съд на Гибралтар, който се намира на адрес 277 Main Street, Gibraltar.

Деловодството на Върховния съд е отворено между 9:30 часа и 16:00 часа, от понеделник до четвъртък, и между 9:30 часа и 15:45 часа в петъчните дни (през летните месеци работното време е намалено). Има гише за работа с граждани, където служителите на съда могат да получават искове и да предоставят информация за съдебните процедури. Служителите на съда не могат да Ви дадат правен съвет. (Те могат да Ви уведомят, в случай че можете да подадете молба за правна помощ).

8 На какъв език мога да подам иска си? Мога ли да го подам устно или той трябва да бъде в писмена форма? Мога ли да изпратя иска си по факс или по електронна поща?

Исковете следва да бъдат изготвени в писмена форма на английски език и съдебното производство също се води на английски език, като се използва помощта на устни преводачи, ако е необходимо. Обикновено иск следва да се подава лично в деловодството на Върховния съд на Гибралтар.

9 Има ли специални формуляри за предявяване на иск или, ако няма такива, какво трябва да съдържа исковата молба? Има ли елементи, които задължително трябва да се съдържат в досието?

По принцип, за да предявите иска, трябва да попълните исков формуляр (формуляр N1). Служителите в деловодството на Върховния съд могат да Ви помогнат да получите копия от формуляра. Със служителите в деловодството на Върховния съд можете да се свържете на адрес 277 Main Street, Gibraltar, телефонен номер (+350) 200 75608.

Този формуляр включва обяснителни бележки за ищеца и за ответника (лицето, фирмата или дружеството, срещу което се предявява искът). Служителите на съда могат да Ви помогнат с попълването на формуляра. Обяснителните бележки дават подробности за информацията, която трябва да бъде включена във Вашия иск. След като попълните формуляра, трябва да изготвите едно копие за себе си, едно за съда и по едно за всеки ответник, срещу когото е предявен искът. След като деловодството на Върховния съд издаде исковия формуляр, той ще Ви бъде върнат, така че да можете да изпратите копие на всеки ответник. На ответника следва да бъде изпратен и формуляр за потвърждение за връчване и пакет за отговор.

Съществуват редица други формуляри, които се използват в други видове производства и на по-късни етапи от исковото производство.

10 Трябва ли да заплатя съдебни такси? Ако да, кога става това? Ще трябва ли да плащам на адвокат още от подаването на исковата молба?

Обикновено, за да предявите Вашия иск, трябва да платите такса. Размерът на таксата ще зависи от претендираната от Вас сума. Ако ответникът не плати, след като е постановено решение, или ако твърди, че не дължи парите, и искът Ви продължава да се разглежда като оспорен (възразен), може да се наложи да платите допълнителни такси. Ако спечелите делото, таксите ще бъдат добавени към сумата, която ответникът ви дължи.

Възможно е да има допълнителни разноски. Ако ответникът оспори Вашия иск, може да се нуждаете от свидетели, които да помогнат, като разкажат на съда какво се е случило. Може да е необходимо да платите техните пътни разноски до и от съда, както и средствата, които биха спечелили през този ден. Ако обаче спечелите, съдът може да разпореди на ответника да плати тези разноски.

Възможно е също така да се наложи да получите доказателства от вещо лице, като например лекар, механик или инспектор. Има вероятност да трябва да поискате от това вещо лице да присъства по време на изслушването, за да даде показания от Ваше име. Ще трябва да заплатите разноските и таксите на вещото лице, но отново, ако спечелите, съдът може да разпореди на ответника да плати за тях.

Сумите, които могат да бъдат претендирани за разноски за свидетели, вещи лица и правен съвет, са ограничени до компетентността за разглеждане на искове с малък материален интерес.

Обикновено адвокатските хонорари се заплащат в края на делото, но това е въпрос, който трябва да бъде решен между адвоката и Вас. Ако спечелите делото, съдът може да разпореди на ответника да плати някои или всички адвокатски хонорари. Ако обаче имате солиситър и цената на иска Ви е по-ниска от 10 000 GBP, обикновено ще трябва да платите за неговата помощ сами, дори ако спечелите делото. Трябва също да имате предвид, че макар че съдът може да постанови решение във Ваша полза (това означава да разпореди на ответника да Ви плати), той няма автоматично да предприеме стъпки, за да се увери, че парите са изплатени. Ако ответникът не плати, ще трябва да поискате от съда да предприеме действие (наречено „изпълнение на съдебно решение във Ваша полза“), за което е възможно да трябва да платите друга такса.

11 Мога ли да поискам правна помощ?

В Гибралтар правната помощ по граждански дела се посочва като „правно подпомагане“. Допустимостта до помощта зависи от редица фактори. Повече информация може да бъде получена от деловодството на Върховния съд на адрес 277 Main Street, Gibraltar, телефонен номер (+350) 200 75608.

12 От кой момент моят иск се смята официално за предявен? Ще получа ли обратна информация от съдебните органи дали исковата молба отговаря на изискванията?

Датата на започване на производството е датата, на която съдът издава исков формуляр. Датата на издаване се вписва от съда с печат за дата. Ако искът е предявен, от деловодството на Върховния съд (Supreme Court Registry) ще Ви бъде предоставено „Уведомление за подаден иск“ (Notice of Issue), в което се посочват подробности за датата на предявяване.

13 Ще получа ли подробна информация за сроковете, в които ще се проведат последващите процесуални действия (като например срока, в който ще трябва да се явя пред съда)?

„Уведомлението за подаден иск“, което ще Ви бъде предоставено от деловодството на Върховния съд, след като искът бъде предявен, предоставя подробности за сроковете, в които ответникът трябва да подаде писмена защита. Ако в рамките на този срок ответникът оспори целия иск или част от него, ще Ви бъде изпратено копие от тази защита, заедно с „Уведомление за оспорване“ (Notice of Defence) и въпросник за разпределение (Allocation Questionnaire). Уведомлението и въпросникът също се изпращат на ответника. След като бъде попълнен, въпросникът се използва от съдията, за да реши коя от трите процедури да използва (за разглеждане на искове с малък материален интерес, за бързо разглеждане на искове или многостепенна процедура за разглеждане на искове), за да разпредели делото. Когато съдията вземе решение относно разпределението, ще изпрати до Вас и до другите страни „Уведомление за разпределение“ (Notice of Allocation).

Ако ответникът не отговори на иска в указания срок, можете да поискате от съда да постанови „неприсъствено“ решение (което означава да разпореди на ответника да Ви изплати претендираната сума, тъй като не е получен отговор). Ако ответникът признае, че дължи всички пари, можете също така да поискате от съда да впише съдебното решение. Тези искания за постановяване на съдебно решение се посочват в Уведомлението за подаден иск, което ще бъде представено при предявяване на иска. Във въпросното уведомление се предвижда, че ако такова искане не бъде отправено в срок от шест месеца след края на срока, в който ответникът е трябвало да подаде писмена защита, Вашият иск ще бъде „оставен без разглеждане“ (това означава, че разглеждането му е спряно или е прекратено). Единственото действие, което можете да предприемете, е да се обърнете към съдия, за да поискате да разпореди подновяване на разглеждането.

Последна актуализация: 23/09/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.