Как да заведете дело в съда?

Люксембург
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Необходимо ли е да се обърна към съда или има друга алтернатива?

Медиацията е алтернативен способ за разрешаване на спорове, чрез който в някои случаи може да се избегне сезирането на съд.

2 Има ли срок за завеждане на дело?

Сроковете за предявяване на съдебни искове варират според случая.

3 Трябва ли да се обърна към съда в тази държава членка?

Вижте темата „Съдът на коя държава е компетентен? – Люксембург“.

4 Ако е така, към кой точно съд в тази държава членка трябва да се обърна, като се има предвид къде живея аз и къде живее другата страна или с оглед на други аспекти на казуса ми?

Вижте темата „Съдът на коя държава е компетентен? – Люксембург“.

5 Пред кой съд в тази държава членка трябва да предявя иска си, като се има предвид естеството на казуса и цената на иска?

Вижте темата „Съдът на коя държава е компетентен? – Люксембург“.

6 Мога ли да заведа дело лично или трябва да го направя чрез посредник, например адвокат?

Отговорът на този въпрос зависи от цената на иска и правното естество на спора.

Най-общо, това може да се представи по следния начин, като не се включват специфичните изключения, предвидени от закона:

  • ако цената на иска е равна на или по-ниска от 15 000 EUR, спорът по принцип е от компетентността на мировите съдилища (justices de paix). Пред тези съдилища страните могат да се явят лично или чрез представител, който в случай, че не е адвокат, трябва да е специално оправомощен (упълномощен);
  • ако цената на иска надвишава 15 000 EUR, спорът по принцип е от компетентността на окръжните съдилища (tribunaux d'arrondissement). При явяване пред тези съдилища лицата трябва да бъдат представлявани от адвокат (конституиране на адвокат), освен при бързите производства, производствата по търговски спорове, при които страните могат да се явят лично, но могат също така да бъдат подпомагани от трети лица или да бъдат представлявани, и производствата пред съдията по семейни дела (с изключение на бракоразводните производства). Пред Върховния съд (апелативен съд) страните трябва да бъдат представлявани от процесуален представител – адвокат;
  • някои дела са от компетентността на мировите съдилища независимо от цената на иска, дори тя да надвишава 15 000 EUR: такива са напр. делата по спорове между наемодатели и наематели и исковете за издръжка, с изключение на тези, които са акцесорни на исковете за развод или фактическа раздяла. Обикновено подаването на молбите до мировия съд се извършва чрез призоваване чрез съдебен изпълнител. В тези случаи исковата молба трябва да отговаря на някои изисквания за форма, за да се осигури по-специално възможност за упражняване на правото на защита. В някои случаи страните могат сами да предявят иска, без да прибягват до съдебен изпълнител, като това става чрез писмена молба до мировия съдия (опростена и по-евтина процедура от тази, която се провежда пред окръжния съд). И в двата случая страните могат да се явят лично или чрез представител, който в случай, че не е адвокат, трябва да е специално оправомощен (упълномощен).

7 Към кого точно да се обърна, за да заведа делото: към приемната, съдебното деловодство или друга административна единица?

Отговорът на този въпрос зависи от разграниченията, които бяха направени в предходната точка.

Ако цената на иска е до 15 000 EUR, страните могат да сезират директно (чрез искова молба) или индиректно (посредством отправяне на призовка чрез съдебен изпълнител) мировия съд, който има териториална компетентност. На практика исковете се приемат от ръководителите на съдебните деловодства на тези съдилища.

Ако цената на иска е над 15 000 EUR, страните трябва по принцип да се обърнат към адвокат, който ще призове насрещната страна от името на своя клиент посредством съдебен изпълнител. Адвокатът ще внесе документите за завеждане на делото пред окръжния или Върховния съд съобразно териториалната компетентност.

8 На какъв език мога да подам иска си? Мога ли да го подам устно или той трябва да бъде в писмена форма? Мога ли да изпратя иска си по факс или по електронна поща?

Може да се използва френски, немски или люксембургски език, като се вземат предвид специфичните разпоредби, касаещи някои правни спорове.

Искът се подава чрез призоваване на насрещната страна (чрез assignation или citation), освен в случаите, при които съдът може да бъде сезиран и с обикновена молба. Освен при някои редки изключения, възникващи пред мировите съдилища при някои специфични дела, исковите молби трябва да бъдат подадени в писмен вид. Документи, изпратени по факс или електронна поща, не се допускат по делото.

9 Има ли специални формуляри за предявяване на иск или, ако няма такива, какво трябва да съдържа исковата молба? Има ли елементи, които задължително трябва да се съдържат в досието?

За някои специфични дела (напр. искове за издаване на заповеди за плащане на дължими парични суми или на неплатени суми по фактури) се попълват формуляри. По принцип призовките за явяване пред мировите съдилища, исковете или призовките за явяване пред окръжните съдилища и актовете, с които решенията се обжалват пред върховните съдилища, трябва да съдържат някои задължителни реквизити и да са в определена форма, като в противен случай са нищожни. За тази цел не се предвижда попълването на предварително установени формуляри.

Съществуват също така формуляри за исковете, които се основават на общностното законодателство. Такива са например молбите за издаване на европейска заповед за плащане, основаващи се на Регламент (ЕО) № 1896/2006, или молбите по европейската процедура за искове с малък материален интерес, основаващи се на Регламент (ЕО) № 861/2007.

10 Трябва ли да заплатя съдебни такси? Ако да, кога става това? Ще трябва ли да плащам на адвокат още от подаването на исковата молба?

По принцип в края на съдебното производство се заплащат съдебни такси. Съдът може също така да осъди загубилата делото страна да заплати съдебни разноски на спечелилата страна, ако съдията счете, че би било несправедливо всички възнаграждения и разходи да бъдат поети само от тази страна. Съдът може също така да разпореди на една или повече страни по делото да предоставят гаранция или авансово плащане на суми (аванси) (напр. когато съдът постанови изготвяне на експертиза).

Възнаграждението, заплащано на адвоката от клиента му, зависи от договора, който те са сключили. На практика обичайно адвокатът получава някакво авансово плащане.

11 Мога ли да поискам правна помощ?

Вж. тема „Правна помощ — Люксембург“.

12 От кой момент моят иск се смята официално за предявен? Ще получа ли обратна информация от съдебните органи дали исковата молба отговаря на изискванията?

  • Ако съдът е сезиран от самия ищец в случаите, в които законът позволява това, ищецът се уведомява от съда за напредъка на съдебното производство.
  • Ако искът трябва да бъде заведен или е заведен от адвокат от името на неговия клиент, съдът уведомява адвоката за съдебното производство и неговия ход, тъй като последният представлява своя клиент. Адвокатът може да предоставя на клиента си сведения за хода на делото, доколкото те са налични или предвидими.

13 Ще получа ли подробна информация за сроковете, в които ще се проведат последващите процесуални действия (като например срока, в който ще трябва да се явя пред съда)?

Предходният отговор съдържа отговор на този въпрос.

Освен това срокът за явяване пред съда в писмената фаза на производството е установен по принцип в закона и е различен от сроковете за явяване, които съдът може да определи по-специално с цел лично да изслуша някоя от страните или трети лица. Законоустановените срокове варират в зависимост от съда и от обстоятелството дали ответникът живее в Люксембург или в чужбина. Що се отнася до устната фаза на производството, по принцип ищецът трябва да укаже на ответника конкретната дата, на която същият трябва да се яви на съдебно заседание.

Връзки по темата

http://www.legilux.lu/

Последна актуализация: 07/03/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.