Как да заведете дело в съда?

Малта
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Необходимо ли е да се обърна към съда или има друга алтернатива?

Да, за образуване на дело в Малта трябва да се обърнете към съда. Адвокат или процесуален представител пред съдилищата от по-долна инстанция подава молба до съда и заплаща съответната такса. Ако делото следва да бъде отнесено към съд от по-висша инстанция, лицето, подаващо молбата, трябва да положи клетва.

2 Има ли срок за завеждане на дело?

Не, дело може да бъде заведено пред съда по всяко време. Ответникът обаче има право да отправи възражение за изтекла погасителна давност на всеки етап от производството в съда.

3 Трябва ли да се обърна към съда в тази държава членка?

Лицето, което е завело делото, трябва да присъства физически в съдебната зала по време на заседанията. В негово отсъствие то се представлява от адвокат или процесуален представител пред съдилищата от по-долна инстанция. Ако една от страните е извън Малта, се назначава специален упълномощен представител в Малта, който да продължи съдебното производство в отсъствието на страната.

4 Ако е така, към кой точно съд в тази държава членка трябва да се обърна, като се има предвид къде живея аз и къде живее другата страна или с оглед на други аспекти на казуса ми?

Въпреки че Малта има само една съдебна сграда, тя е разделена на няколко различни съдилища в зависимост от предмета на делото, цената на иска на ищеца и местоживеенето на ищеца. Различните съдилища в Малта са представени по-долу:

a. Граждански съд (Семейно отделение) [Qorti Ċivili (Sezzjoni tal-Familja)] — разглежда искове, свързани със семейни въпроси, като производства за раздяла, развод, издръжка, родство и отмяна.

б. Съд на магистратите (Семейно отделение в Гозо) [Qorti tal-Maġistrati (Għawdex Sezzjoni Familja)] — същата компетентност като на съда по буква а), но лицата завеждат дела в този съд срещу лица с местожителство в Гозо или с обичайно местопребиваване на остров Гозо;

в. Граждански съд с конституционна компетентност [Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili (sede Kostituzzjonali)] — дела с конституционен характер;

г. Съд на магистратите (Малта) [Qorti tal-Maġistrati (Malta)] — разглежда и се произнася по дела с чисто гражданскоправен характер относно за вземания, ненадвишаващи 15 000 EUR, срещу лица с местожителство или с обичайно местопребиваване на остров Малта и всяко друго вземане, предвидено от малтийското законодателство;

д. Съд на магистратите в Гозо с нисшестояща компетентност [Qorti tal-Maġistrati (Għawdex Inferjuri)] — същата компетентност като на съда по буква г) по-горе, но този съд се използва от лица, които желаят да заведат дело срещу лице с местожителство в Гозо или с обичайно местопребиваване на остров Гозо. Той има и правомощията, дадени на Гражданския съд в неговата охранителната компетентност.

е. Граждански съд с обща компетентност [Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili] — разглежда и се произнася по дела с чисто гражданскоправен характер за вземания, надвишаващи 15 000 EUR, както и по всички дела (независимо от цената на иска), включващи искове за недвижими имоти или свързани със сервитути, тежести или права, свързани с недвижими имоти, включително искове за изваждане или отстраняване от недвижим имот, без оглед на това дали имотът е в градски или в селски район, дали е отдаден под наем или се обитава от лица от лица с местожителство или обичайно местопребиваване в границите на териториалната компетентност на този съд.

ж. Съд на магистратите в Гозо с висшестояща компетентност (Отделение с обща компетентност) [Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) Gurisdizzjoni Superjuri, Sezzjoni Ġenerali)] — същата компетентност като на съда по буква е), но той се използва от лица, които желаят да заведат дело срещу лице с местожителство в Гозо или с обичайно местопребиваване на остров Гозо;

з. Граждански съд с охранителна компетентност [Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili, Ġurisdizzjoni Volontarja] —този съд разглежда охранителни въпроси, като отваряне на тайни завещания, настойничество/попечителство и осиновяване. Освен това съдът одобрява или разрешава сключването на договори. Този съд разрешава и приемането на разпоредби, които са допустими по закон само след предоставяне на предварително разрешение.

Наред с тези съдилища има и редица трибунали. Трибунал за искове с малък материален интерес (Tribunal tat-Talbiet iż-Żgħar) (който разглежда и се произнася по всички парични искове, които не нахвърлят 5 000 EUR), Трибунал за административен контрол (Tribunal ta’ Reviżjoni Amministrattiva) и Промишлен трибунал (Tribunal Industrijali). В Малта има и Арбитражен център (Ċentru tal-Arbitraġġ), който предоставя услуги, свързани с арбитраж. Малтийското законодателство задължава в някои случаи страните да преминат през арбитраж (задължителен арбитраж). Спорове във връзка с обща собственост и движение на моторни превозни средства подлежат на задължителен арбитраж.

Всички тези съдилища са първоинстанционни обикновени съдилища. Жалби срещу решенията на тези съдилища могат да се подават в Апелативния съд (Qorti tal-Appell). Жалби срещу решенията на Трибунала за искове с малък материален интерес, Арбитражния център или Съдилищата на магистратите трябва да бъдат подавани до Апелативния съд в неговата нисшестояща компетентност (в състав от един съдия). Жалби срещу Гражданския съд с обща компетентност трябва да бъдат подавани до Апелативния съд в неговата висшестояща компетентност (в състав от трима съдии). Жалби срещу решенията на Гражданския съд с конституционна компетентност следва да се подават до Конституционния съд (Qorti Kostituzzjonali), а жалби срещу решенията на Съда на магистратите в Гозо в неговата нисшестояща и висшестояща компетентност трябва винаги да се подават до Апелативния съд в Малта.

5 Пред кой съд в тази държава членка трябва да предявя иска си, като се има предвид естеството на казуса и цената на иска?

Моля вж. отговора на въпрос 4.

6 Мога ли да заведа дело лично или трябва да го направя чрез посредник, например адвокат?

Адвокат или процесуален представител пред съдилищата от по-долна инстанция може да заведе дело в съдилищата с нисшестояща компетентност. Ако бъде заведен иск пред съдилищата с висшестояща компетентност, се изисква както адвокат, така и процесуален представител пред съдилищата от по-долна инстанция.

7 Към кого точно да се обърна, за да заведа делото: към приемната, съдебното деловодство или друга административна единица?

В деловодството на съда.

8 На какъв език мога да подам иска си? Мога ли да го подам устно или той трябва да бъде в писмена форма? Мога ли да изпратя иска си по факс или по електронна поща?

Молбата трябва да бъде изготвена на малтийски език. Тя трябва да бъде подадена в писмена форма, като адвокатът или процесуалният представител пред съдилищата от по-долна инстанция трябва да я подаде лично.

Освен това може да бъде подадено искане за провеждане на производство на английски език, ако една от страните е чужденец.

В Малта няма възможност за подаване на молба по електронната поща или по факса.

9 Има ли специални формуляри за предявяване на иск или, ако няма такива, какво трябва да съдържа исковата молба? Има ли елементи, които задължително трябва да се съдържат в досието?

При започване на дело в Арбитражния център или в Трибунала за искове с малък материален интерес трябва да бъдат попълнени формуляри. Няма обаче формуляри за завеждане на дело пред Съдилищата на магистратите или пред Гражданския съд с обща компетентност. Когато се завежда иск пред Гражданския съд с обща компетентност, молбата трябва да съдържа:

a) изявление, в което се посочва ясно и недвусмислено предметът на делото в отделни номерирани параграфи, за да се подчертае искът и да се декларират лично известните на ищеца факти;

б) основанието на иска;

в) иска или исковете, които трябва да са номерирани; и

г) във всяка подадена под клетва молба се помества следната бележка с ясни и четливи букви, непосредствено под наименованието на съда:

Който получи тази отправена до него клетвена молба, трябва да подаде клетвен отговор в срок от двадесет (20) дни от датата на връчването ѝ, която е датата на получаване. Ако в предвидения срок не бъде подаден писмен клетвен отговор съгласно закона, съдът ще продължи да разглежда въпроса съгласно закона.

По тази причина в интерес на този, който получи такава клетвена молба, е да се консултира с адвокат без забавяне, за да може да представи своето становище по време на разглеждането на делото.“

д) необходимите документи в подкрепа на клетвената молба трябва да бъдат представени заедно с молбата;

е) клетвената молба се потвърждава под клетва пред секретар или процесуален представител пред съдилищата от по-долна инстанция, назначен за служител, приемащ клетвени декларации, съгласно Наредбата за служителите, приемащи клетвени декларации (глава 79);

ж) заедно с декларацията ищецът посочва имената на свидетелите, които възнамерява да призове за даване на доказателства, посочвайки за всеки от тях фактите и доказателствата, които възнамерява да удостовери чрез техните показания;

з) молбата трябва да бъде връчена на ответника.

10 Трябва ли да заплатя съдебни такси? Ако да, кога става това? Ще трябва ли да плащам на адвокат още от подаването на исковата молба?

Да, при подаването на молба трябва да бъде заплатена съответна такса. Сумата на таксата варира в зависимост от вида на делото и/или цената на иска.

11 Мога ли да поискам правна помощ?

Да, лице без средства може да поиска правна помощ. Молба за правна помощ се подава чрез молба до Гражданския съд с обща компетентност. Молби могат да се подават и устно до адвокат, осъществяващ правна помощ. За да бъде предоставена правна помощ, трябва да бъдат изпълнени определени критерии, а именно молителят трябва да положи клетва пред секретаря, а когато молбата се прави устно, той трябва положи клетва пред адвокат, осъществяващ правна помощ:

a) че вярва, че има основателни причини за участва като ищец или ответник, да продължи или да е конституира като страна в производство;

б) че освен предметът на производството той не притежава никакво имущество, чиято нетна стойност възлиза на 6 988,12 EUR, без ежедневните домакински вещи, които се считат за разумно необходими за използване от молителя и неговото семейство, както и че неговият годишен доход не надвишава националната минимална работна заплата, установена за лица на възраст осемнадесет и повече години.

12 От кой момент моят иск се смята официално за предявен? Ще получа ли обратна информация от съдебните органи дали исковата молба отговаря на изискванията?

След подаването на молбата делото се насрочва за разглеждане от съда. Съдът уведомява ищеца и ответника за датата на първото заседание (известие за заседание). Всеки от тях може да провери дали делото му е насрочено за разглеждане чрез уебсайта на съдилищата. Страните не получават потвърждение дали делото е надлежно образувано; следва да се отбележи обаче, че секретарят на съда не приема клетвена молба, която не съдържа реквизитите, посочени във въпрос 9.

13 Ще получа ли подробна информация за сроковете, в които ще се проведат последващите процесуални действия (като например срока, в който ще трябва да се явя пред съда)?

На ищеца се връчва известие за заседание. Датата на следващото заседание се определя по време на текущото заседание. Информация по делото може да бъде получена от уебсайта на съдилищата.

Последна актуализация: 05/03/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.