Как да заведете дело в съда?

Нидерландия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Необходимо ли е да се обърна към съда или има друга алтернатива?

Не, не е необходимо винаги да се обръщате към съда за разрешаване на Вашия спор. В някои случаи е напълно възможно да използвате алтернативни методи за разрешаване на спорове, като медиация и арбитраж.

2 Има ли срок за завеждане на дело?

Да, много често има, но сроковете за завеждане на дело са различни за различните дела и не е възможно да се даде общ отговор. Ако имате въпроси, най-добре би било да се обърнете към адвокат или към Бюрото за правна помощ (Juridisch loket).

3 Трябва ли да се обърна към съда в тази държава членка?

Като основно правило, ответникът се призовава от съда на държавата членка по местоживеене.

4 Ако е така, към кой точно съд в тази държава членка трябва да се обърна, като се има предвид къде живея аз и къде живее другата страна или с оглед на други аспекти на казуса ми?

Освен ако в закона не е предвидено друго, делото трябва да бъде заведено пред окръжния съд по местоживеене на ответника. Ако местоживеенето на ответника в Нидерландия е неизвестно, компетентен е съдът по местопребиваването му. Поради това трябва да установите на какъв адрес и в коя община в Нидерландия живее ответникът. След като установите това, може да направите справка в Закона за организацията на съдилищата (Wet op de rechterlijke indeling), за да определите съдебния район по местоживеене или местопребиваване на ответника. Така може да определите окръжния съд, в който трябва да заведете делото.

5 Пред кой съд в тази държава членка трябва да предявя иска си, като се има предвид естеството на казуса и цената на иска?

За отговор на този въпрос, моля, вижте предишния въпрос. За допълнителна информация относно определянето на съда, в който трябва да заведете Вашето дело, вж. уебсайта De Rechtsplak, който обяснява нидерландската съдебна система.

6 Мога ли да заведа дело лично или трябва да го направя чрез посредник, например адвокат?

Правният принцип в Нидерландия е, че по граждански и търговски въпроси страните трябва да бъдат представлявани от адвокат. В това отношение няма значение дали става дума за производство, образувано чрез призоваване, производство, образувано въз основа на молба или бързо производство, производство за налагане на временни мерки или, например, производство в отсъствие на една от страните поради неявяване.

Изключение се прави само за искове с цена до 25 000 EUR или за искове с неопределена цена, при които има ясна индикация, че цената им не надвишава 25 000 EUR. В тези случаи компетентен е районният съд (kantonrechter) и страните може да участват в производството без представител. От вас не се изисква да ангажирате адвокат. Районният съд разглежда дела, свързани с трудово право, договори за наем, потребителски договори за продажба и потребителски кредити. В тези случаи паричната стойност на иска е без значение. Други въпроси, разглеждани от районния съд, включват управлението, настойничеството, попечителството и отказът или приемането на наследство.

За повече информация за това дали от Вас се изисква да ангажирате адвокат, вж. тук.

7 Към кого точно да се обърна, за да заведа делото: към приемната, съдебното деловодство или друга административна единица?

Писмените документи, с които може да се образува производство, трябва да са адресирани до деловодството на компетентния съд. Тук трябва да се има предвид разликата между производствата, образувани чрез призоваване, и производствата, образувани с молба. При производствата, образувани чрез призоваване, призовката първо се връчва на ответника и след това се регистрира в деловодството. И двете действия трябва да бъдат извършени от съдебен изпълнител. След това делото се разглежда според списъка на делата (списък на делата, разглеждани по време на съдебното заседание). При производства, образувани с молба, молбата се внася директно в деловодството и останалата част от производството се изпълнява също от деловодството на компетентния съд. Вж. също „Връчване на документи“.

8 На какъв език мога да подам иска си? Мога ли да го подам устно или той трябва да бъде в писмена форма? Мога ли да изпратя иска си по факс или по електронна поща?

В Нидерландия официалният език на съдебното производство е нидерландски език. Това означава, че призовката или (писмената) молба за образуване на производство трябва да е изготвена на нидерландски език. По изключение процесуалните документи по дело, образувано пред съд в провинция Фризия, могат да бъдат съставени на фризийски език.

Документите може да се внасят в деловодството на съда и по факс. Изпратени по факс документи, получени от деловодството преди 24:00 часа на последния ден, се считат за внесени в срок. От това правило има изключение: молби по семейни дела не се приемат, ако са изпратени по факс. Документи не могат да се изпращат по електронна поща.

9 Има ли специални формуляри за предявяване на иск или, ако няма такива, какво трябва да съдържа исковата молба? Има ли елементи, които задължително трябва да се съдържат в досието?

Производства, образувани чрез призоваване

При производствата, образувани чрез призоваване, призовката първо се връчва на ответника и след това се регистрира в деловодството. Призовката трябва да съдържа: името/наименованието на ищеца, предмета на иска, името/наименованието на ответника, основанията за иска и доказателствените документи, представени от ищеца в подкрепа на иска. В призовката се посочват и датата на заседанието и съдът, в който ще бъде разгледано делото.

Досието трябва да съдържа следните документи:

 1. оригиналната призовка - при необходимост: изменената призовка и разрешение съгласно член 117 от Гражданския процесуален кодекс (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering);
 2. ако призовката е трябвало да бъде връчена в чужбина, оригиналните документи, които показват, че това е било направено правилно;
 3. доказателство за правна помощ, финансирана с публични средства, или справка за доходите, или копие от молбата за такава правна помощ или справката за доходите;
 4. доказателство за избора на местожителство на ответника;
 5. доказателства (документи), които ще бъдат използвани в производството;
 6. уведомление за това дали преди производството е проведена медиация, като в посочените по-долу случаи се представят и копия от следните документи:
 7. ако е предявен иск за възстановяване на разходи, свързани с налагане на запор, копие от документите за запор;
 8. в случаите на препращане, решението за препращане и документите, включени в досието до момента на препращането;
 9. ако призовката трябва да бъде публикувана или преведена на чужд език, документи, показващи, че това е станало.

Производства, образувани с молба

При производства, образувани с молба, молбата се внася директно в деловодството и останалата част от производството се изпълнява също от деловодството на компетентния съд.

Досието трябва да съдържа следните документи:

 1. собственото име, фамилното име и местопребиваването или, ако няма местопребиваване в Нидерландия, местоживеенето на ищеца, както и
 2. собственото име, фамилното име, местопребиваването или, ако няма местопребиваване в Нидерландия, местоживеенето на всеки ответник, доколкото са известни на ищеца, както и
 3. ясно описание на искането и основанията за него, включително основанията за местната компетентност на съда, както и
 4. името и телефонния номер на адвоката, назначен по делото;
 5. в случаите, свързани с наследство, в заявлението трябва да се посочи и мястото на последното местожителство на починалия или причината, поради която не е възможно тази информация да бъде предоставена.

Всяка страна, която се позовава на какъвто и да е документ в призовка, писмено становище или справка, трябва да приложи копие от този документ.

10 Трябва ли да заплатя съдебни такси? Ако да, кога става това? Ще трябва ли да плащам на адвокат още от подаването на исковата молба?

Съдебните такси се плащат в момента на завеждане на делото. Размерът им зависи от вида на спора и от цената на иска. На практика Вашият адвокат обикновено ще плати авансово тази сума и после ще Ви я начисли. Ако в хода на производството е необходимо да се призове експерт (например одитор, медицински експерт или технически експерт), съдът в крайна сметка ще присъди заплащането на разходите на загубилата страна, освен ако не реши друго (например при семейни дела разходите обикновено се поемат от страната, която ги е направила). Същото се прилага и по отношение на разходите за свидетели и събирането на други видове доказателства.

Адвокатите начисляват за своята работа възнаграждение, което се основава на часова ставка, освен ако клиентът няма право на публично финансирана правна помощ (вж. също въпрос 11). Възнагражденията на адвокатите в Нидерландия по принцип не са фиксирани. Препоръчително е да получите своевременно информация от адвоката, който ви представлява, или от Нидерландската адвокатска колегия (Nederlandse orde van Advocaten). Повечето адвокати искат авансово плащане, след което начисляват хонорар за услугите си в хода на производството и накрая представят окончателна фактура.

11 Мога ли да поискам правна помощ?

В Нидерландия съществува възможност за публично финансирана правна помощ. В някои случаи може да получите помощ за разходите за правни консултации и процесуално представителство. Ако не можете да си позволите всички разходи за адвокат, при определени обстоятелства е възможно да отговаряте на условията за отпускане на помощ за правни разноски. В такъв случай Съветът за правна помощ (Raad voor rechtsbijstand) плаща част от разходите за адвокат, но трябва да има и личен принос от лицето. Молбата се внася от адвоката до Съвета за правна помощ. Допълнителна информация за публично финансирана правна помощ може да бъде намерена на уебсайта на Съвета за правна помощ.

12 От кой момент моят иск се смята официално за предявен? Ще получа ли обратна информация от съдебните органи дали исковата молба отговаря на изискванията?

При дела, образувани чрез призоваване, делото е висящо от момента, в който призовката е връчена на ответника от съдебния изпълнител. Призовката се подава от ищеца в деловодството на съда не по-късно от последния работен ден на деловодството преди датата на заседанието, посочена в призовката (насрочената дата на заседанието). Ако призовката не бъде внесена в деловодството в посочения срок, делото се заличава от списъка, освен ако в срок от две седмици от датата на заседанието, посочена в призовката, не бъде издадена валидна заместваща призовка.

При производства, образувани с молба, делото се завежда в момента на внасяне на молбата в деловодството на съда.

По принцип не се изпраща потвърждение че делото е действително заведено. При дела, образувани чрез призоваване, в някои случаи на ищеца се предоставя възможност за отстраняване на недостатъци в исковата молба. Същото се отнася и за дела, образувани с молба. Деловодството на съда обаче не е длъжно да предложи тази възможност.

13 Ще получа ли подробна информация за сроковете, в които ще се проведат последващите процесуални действия (като например срока, в който ще трябва да се явя пред съда)?

Деловодството на съда не може да предостави незабавно точна информация за графика, по който ще протече съдебното производство, или относно датата на образуване на производството. Разбира се, ще бъдете уведомени за датата на разглеждане на делото ви. И двете страни ще получат покана да присъстват на заседанието на определена дата и място.

Последна актуализация: 10/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.