Как да заведете дело в съда?

Португалия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Необходимо ли е да се обърна към съда или има друга алтернатива?

В Португалия не е задължително да се обърнете към съд за разрешаването на спор. Съществуват алтернативни средства за уреждане на спорове, а именно:

 • арбитражни центрове;
 • служби за медиация;
 • мирови съдии; и
 • системи за подкрепа при свръхзадлъжнялост.

Службата за алтернативно уреждане на спорове (Gabinete de Resolução Alternativa de Litígios) отговаря за осигуряването на подкрепа за създаването на такива извънсъдебни способи за уреждане на спорове и прилагането им на практика.

Информация за това как да се възползвате от тези алтернативни средства за уреждане на спорове може да бъде намерена на следния адрес:

2 Има ли срок за завеждане на дело?

Да. По закон правото да се сезира съд трябва да бъде упражнено в рамките на определен срок, след изтичането на който това право се загубва.

 • Общите правила относно изгубването на правото са определени в член 332 и член 327, параграф 2 от Гражданския кодекс (Código Civil, ГК).
 • Съществуват специални правила относно изгубването на право за следното:

а) правото на отменителен иск (член 618 от ГК);

б) искове за отмяна на продажбата на вещи с недостатъци (член 917 от ГК);

в) искове за отмяна на дарения (член 976 от ГК);

г) правото на прекратяване на договори за наем (член 1 085 от ГК);

д) искове за запазване и възстановяване владението (член 1 282 от ГК);

е) искове във връзка с нарушаване на обещание за сключване на брак (член 1 595 от ГК);

ж) искове за унищожаване на брак поради липса на свидетели (член 1 646 от ГК);

з) искове за оспорване на бащинство (членове 1 842 и 1 843 от ГК);

и) искове за обявяване на недостойнство за наследяване (член 2 036 от ГК);

й) искове за намаляване на даренията, надхвърлящи разполагаемата част от наследство (член 2 178 от ГК);

к) искове за уреждане на завещателни разпореждания (член 2 248 от ГК); както и

л) искове за обявяване недействителността на завещание или на завещателно разпореждане (член 2 308 от ГК).

3 Трябва ли да се обърна към съда в тази държава членка?

Да. Португалските съдилища имат международна компетентност в следните случаи:

 • когато искът може да бъде предявен пред португалски съд в съответствие с правилата за териториална компетентност, установени в португалското законодателство;
 • когато обстоятелството, което е причина за предявяване на иска, или някое от обстоятелствата, отнасящи се до него, са настъпили на територията на Португалия;
 • когато правото, на което се прави позоваване, може да бъде упражнено само посредством иск, заведен на португалска територия, или ищецът среща значителни затруднения да предяви иска в чужбина, защото между предмета на спора и португалския правен ред съществува важна връзка от лично или материално естество.

Общите правила относно международната компетентност на португалските съдилища са установени в членове 59, 62, 63 и 94 от Гражданския процесуален кодекс (Código de Processo Civil, ГПК).

4 Ако е така, към кой точно съд в тази държава членка трябва да се обърна, като се има предвид къде живея аз и къде живее другата страна или с оглед на други аспекти на казуса ми?

За подробен отговор на този въпрос, моля, направете справка с информационния лист на тази страница, озаглавен „Компетентност“.

5 Пред кой съд в тази държава членка трябва да предявя иска си, като се има предвид естеството на казуса и цената на иска?

За подробен отговор на този въпрос, моля, направете справка с информационния лист на тази страница, озаглавен „Компетентност“.

6 Мога ли да заведа дело лично или трябва да го направя чрез посредник, например адвокат?

По правило страните могат сами да образуват производства пред съда.

В случаите, посочени в членове 40 и 58 от ГПК, е задължително те да бъдат представлявани от адвокат.

7 Към кого точно да се обърна, за да заведа делото: към приемната, съдебното деловодство или друга административна единица?

По правило исковата молба се подава до съда по електронен път съгласно условията, предвидени в Заповед № 280/2013 от 26 август 2009 г.: Електронно обработване на съдебни дела

В член 144, параграф 7 от ГПК се предвиждат случаи, в които молбите могат да се подават до съда по един от следните начини:

 • подаване в деловодството на съда;
 • подаване чрез препоръчана пощенска пратка;
 • подаване по факс.

8 На какъв език мога да подам иска си? Мога ли да го подам устно или той трябва да бъде в писмена форма? Мога ли да изпратя иска си по факс или по електронна поща?

В съответствие с член 133 от ГПК езикът, използван в съдебните документи, е португалски.

Чужденците, които трябва да бъдат изслушани в португалски съд, могат да си служат с различен език, ако не говорят португалски език.

Формат на процесуалните документи: по принцип процесуалните документи могат да бъдат съставяни устно или писмено. Следва да се избере методът, който най-добре отговаря на предвидената цел (член 131 от ГПК).

Способи за подаване на процесуални документи до съда: вж. отговора на въпрос 7.

9 Има ли специални формуляри за предявяване на иск или, ако няма такива, какво трябва да съдържа исковата молба? Има ли елементи, които задължително трябва да се съдържат в досието?

Да, съществуват такива. В допълнение към формулярите, предвидени в законодателството на Общността, в Португалия съществуват специфични формуляри за искове за изпълнение, които могат да бъдат получени на портала Citius.

В националното законодателство се предвижда, че процесуалните документи могат да следват образци, одобрени от компетентния орган; само образците, отнасящи се до документи на деловодството на съда, обаче се считат за задължителни (член 131 от ГПК).

В преписката трябва да бъде включена следната информация:

 • В исковата молба ищецът трябва:

а) да посочи съда и отделението, където се предявява искът, и да определи страните, като укаже техните имена, адрес на местоживеене или седалище. Що се отнася до ищеца (а когато е възможно — и до другите страни), трябва също да се посочат граждански и данъчен идентификационен номер, професия и месторабота;

б) да посочи служебния адрес на своя процесуален представител;

в) да посочи вида на иска;

г) да изложи основните обстоятелства, които са довели до предявяване на иска, както и правните основания на иска;

д) да формулира искането;

е) да обяви стойността на иска;

ж) да определи съдебния изпълнител, който трябва да издаде призовката, или законния представител, който трябва да я връчи.

 • При оспорване на иск ответникът трябва:

а) да идентифицира иска;

б) да посочи фактическите и правните основания за оспорване на исканията на ищеца;

в) да представи основните фактически обстоятелства, на които се основават повдигнатите възражения; както и

г) да представи списък на свидетелите и да поиска други доказателствени средства. Когато ответникът подаде насрещен иск и ищецът отговори, ответникът има право да измени първоначалното си искане за представяне на доказателства.

10 Трябва ли да заплатя съдебни такси? Ако да, кога става това? Ще трябва ли да плащам на адвокат още от подаването на исковата молба?

Да, по правило е необходимо да се заплатят съдебните такси. Процесуалните разходи включват съдебните такси, разходите за производството и разноските на страните.

Най-важните правила относно процесуалните разходи по същество се съдържат в членове 145, 529, 530, 532 и 533 от Гражданския процесуален кодекс, както и в Наредбата за процесуалните разходи.

Съдебните такси се заплащат при следните обстоятелства (член 14 от Наредбата за процесуалните разходи):

Случаи, в които е задължително да се назначи процесуален представител:

 • първата или единствената вноска от съдебните такси трябва да бъде заплатена до момента на извършване на въпросното процесуално действие;
 • ако се дължи втора вноска, тя трябва да бъде заплатена в 10-дневен срок от уведомяването за заключителното съдебно заседание.

Случаи, в които не е задължително да се назначи процесуален представител:

 • ако документът се подава директно от страната, съдебната такса за образуване на производство става дължима едва след отправянето на уведомление, в което се посочват 10-дневен срок за извършване на плащането и приложимите санкции, ако то не бъде извършено.

Симулатор за изчисляване на съдебните такси може да бъде намерен на следния адрес:

Адвокатските хонорари се включват в разноските на страната и се поемат от загубилата страна в съответствие с член 533 от ГПК.

Страните, които имат право на възстановяване на разноските, трябва да изпратят на съда и на загубилата страна подробна и описателна фактура съгласно условията и сроковете, определени в член 25 от Наредбата за процесуалните разходи.

11 Мога ли да поискам правна помощ?

Да, при условие че отговаряте на условията за предоставяне на правна помощ.

В Закон № 34/2004 от 29 юли 2004 г., в който се урежда достъпът до право и правосъдие, се определят изискванията за подаване на молба за правна помощ и се установяват съответните разпоредби.

Молбата за правна помощ трябва да бъде подадена до португалските служби за социална сигурност (Segurança Social).

На следния адрес можете да намерите формуляра за подаване на молба за правна помощ, приложимото законодателство и практическо ръководство.

12 От кой момент моят иск се смята официално за предявен? Ще получа ли обратна информация от съдебните органи дали исковата молба отговаря на изискванията?

Искът се приема за официално заведен от момента, в който исковата молба се счита за подадена, както следва:

 • ако молбата се подава по електронен път, то тя се счита за подадена на датата на изпращане;
 • ако молбата се предава в деловодството на съда, то тя се счита за подадена в деня на предаването;
 • ако молбата се изпраща с препоръчано писмо, то тя се счита за подадена на датата, вписана в пощенския регистър;
 • ако молбата се изпраща по факс, то тя се счита за подадена на датата на изпращане.

(членове 259 и 144 от ГПК)

Деловодството на съда отговаря за предприемането на подходящи стъпки за призоваване на ответника и за информиране на ищеца за:

 • предприетите стъпки и, ако не е извършено призоваване — за причините за това;
 • подаването на писмена защита, ако ответникът е направил това.

(членове 226 и 575 от ГПК)

13 Ще получа ли подробна информация за сроковете, в които ще се проведат последващите процесуални действия (като например срока, в който ще трябва да се явя пред съда)?

Да. Страните имат право да се запознаят с преписката и да извършват справки в нея. Предоставянето на тази информация е отговорност на съдебните деловодства (член 163 от ГПК).

По време на разпоредителното заседание (или чрез уведомление) съдията насрочва действията, които трябва да бъдат извършени по време на заключителното заседание, определя броя на заседанията и вероятната им продължителност, както и съответните дати, след консултация със съответните процесуални представители (членове 591 и 593 от ГПК).

Приложимо законодателство

 

Предупреждение

Звеното за контакт и съдилищата не са обвързани от информацията в настоящия информационен документ. Трябва да се направи справка и с действащите правни текстове и последващите им изменения.

Последна актуализация: 10/08/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.