В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2024 г.

Как да заведете дело в съда?

Шотландия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Необходимо ли е да се обърна към съда или има друга алтернатива?

Предявяването на съдебен иск следва да бъде крайна мярка. Първо трябва да обмислите други начини за уреждане на въпроса. Например ако Ви дължат пари, може да пишете писмо до длъжника, като посочите сумата, която Ви дължи, за какво е дългът и какви стъпки вече сте предприели за събирането му. Може да включите предупреждение, че ако дългът не бъде платен до посочената дата, ще започнете съдебно производство. Може също така да обмислите алтернативно разрешаване на спорове. За повече информация направете справка с информационния лист относно алтернативното разрешаване на спорове (ADR).

2 Има ли срок за завеждане на дело?

Шотландското право предвижда срокове или давностни срокове, в рамките на които трябва да се предяви иск. Те се определят от правните понятия за давност и погасителна давност. Приложимите срокове са определени в закона. Може да разберете какви са сроковете, приложими за конкретния иск, който бихте искали да предявите, като потърсите съвет от адвокат или от Бюрото за граждански консултации.

3 Трябва ли да се обърна към съда в тази държава членка?

В законодателството на ЕС съществуват конкретни правила за определяне на държавата членка, в която следва да се предяви искът.

Обща информация относно това кои съдилища разглеждат съответните видове дела в Шотландия са посочени на страницата: Юрисдикция.

4 Ако е така, към кой точно съд в тази държава членка трябва да се обърна, като се има предвид къде живея аз и къде живее другата страна или с оглед на други аспекти на казуса ми?

Обща информация относно това кои съдилища разглеждат съответните видове дела в Шотландия са посочени на страницата: Юрисдикция.

5 Пред кой съд в тази държава членка трябва да предявя иска си, като се има предвид естеството на казуса и цената на иска?

Обща информация относно това кои съдилища разглеждат съответните видове дела в Шотландия са посочени на страницата: Юрисдикция.

6 Мога ли да заведа дело лично или трябва да го направя чрез посредник, например адвокат?

Няма изискване за процесуално представителство пред шотландските граждански съдилища.

Лице, което се явява без процесуален представител, е известно като „страна по делото“ (party litigant). Във Върховния граждански съд (Court of Session) се предоставят някои специфични насоки за страните по делото: Ръководство за страните по делото.

7 Към кого точно да се обърна, за да заведа делото: към приемната, съдебното деловодство или друга административна единица?

Първо трябва да се свържете с административния персонал в съда. Може да се свържете със съда писмено, по телефона или лично. Администрацията на съда се стреми да отговаря на писма в срок от 10 работни дни — писмено или по телефона.

Информация за работното време и данни за контакт може да намерите на уебсайта на Съдебната служба на Шотландия (Scottish Courts and Tribunals Service).

Съдебната служба на Шотландия осигурява служители, които са надлежно обучени да предоставят административни, технически и организационни услуги, необходими за гладкото протичане на работата на съдилищата, като същевременно предоставят ефикасно и любезно обслужване на ползвателите на услугите на съдилищата. Във връзка с това на уебсайта на Съдебната служба на Шотландия има и Харта на ползвателите на услугите на съдилищата.

Служителите на шотландските съдилища и трибунали нямат правна квалификация и следователно не могат да ви предоставят правни консултации. Ако имате нужда от правни консултации, Правното общество на Шотландия (Law Society of Scotland) може да предостави данни за контакт на солиситърите (solicitors) във Вашия район, а Съветът за правна помощ на Шотландия (Scottish Legal Aid Board) може да предостави информация относно условията за предоставяне на правна помощ.

8 На какъв език мога да подам иска си? Мога ли да го подам устно или той трябва да бъде в писмена форма? Мога ли да изпратя иска си по факс или по електронна поща?

Съдебните искове се завеждат на английски език. Производството се води на английски език с помощта на устни преводачи, ако това бъде поискано. Устните преводачи получават възнаграждение от страните по делото. Необходимите формуляри за предявяване на иск трябва да бъдат подадени лично в съда или изпратени по пощата.

9 Има ли специални формуляри за предявяване на иск или, ако няма такива, какво трябва да съдържа исковата молба? Има ли елементи, които задължително трябва да се съдържат в досието?

За да подадете иск, по принцип трябва да попълните формуляр. В Правилата на съда за всеки вид съд се посочва кои формуляри следва да се използват за предявяване на иск пред тези съдилища.

За повече информация относно конкретни съдилища вж. уебсайта на Съдебната служба на Шотландия: Съдебна служба на Шотландия.

10 Трябва ли да заплатя съдебни такси? Ако да, кога става това? Ще трябва ли да плащам на адвокат още от подаването на исковата молба?

Обикновено трябва да заплатите съдебни такси в началото на производството. Таксите се различават в зависимост от вида на иска и съда, пред който е предявен искът. Таксите се определят в подзаконови нормативни актове (наричани заповеди за плащане на такси (Fee Orders)) и се актуализират редовно чрез заповеди за изменение на таксите (Fee Amendment Orders). Информация за актуалните такси може да бъде намерена на уебсайта на Съдебната служба на Шотландия.

При определени обстоятелства може да имате право на освобождаване от плащане на съдебни такси. Информация за тези обстоятелства може да бъде намерена на уебсайта на Съдебната служба на Шотландия.

Воденето на съдебни дела е свързано не само с такси, но и с други разходи. Обикновено губещата страна ще бъде отговорна за плащането на съдебните разноски и други разноски, направени от спечелилата страна, и за собствените си разноски. В някои случаи съдията разполага с известна свобода на преценка относно размера на сумата, която загубилата страна трябва да заплати. Спечелилата страна може въпреки всичко да бъде задължена да поеме разходите за собствените си свидетели или вещи лица.

Адвокатските хонорари обикновено се заплащат в края на делото. Ако спечелите делото, съдът може да осъди ответника да заплати частично или изцяло хонорарите на Вашите адвокати. Също така трябва да имате предвид, че макар съдът да може да постанови решение във Ваша полза (това означава да осъди ответника да плати задължението си), той не предприема автоматично действия, за да гарантира плащането на парите. Ако ответникът не плати, трябва да поискате от съда да предприеме действия (наричани „принудително изпълнение на решението“), за което може да се наложи да платите нова такса. Повече информация относно изпълнението на съдебни решения може да бъде получена в редица брошури: Брошури за принудителното изпълнение на съдебни решения

11 Мога ли да поискам правна помощ?

Съществуват различни видове средства за финансиране, които са на разположение по граждански дела. Видът финансиране и условията за отпускането му зависят от редица фактори, включително от вида на иска и доходите на молителя. Повече информация може да бъде намерена на уебсайта на Съвета за правна помощ на Шотландия.

12 От кой момент моят иск се смята официално за предявен? Ще получа ли обратна информация от съдебните органи дали исковата молба отговаря на изискванията?

Делото се образува, когато формулярът, изпълнителният лист, призовката или петицията бъдат връчени на ответника от ищеца. Връчването обикновено се извършва по пощата, но може да се извърши от съдебния изпълнител на шерифа (Sheriff Officer) или съдебния изпълнител (Messenger-at-arms).

Когато формуляр, изпълнителен лист, призовка или петиция се представят за заверка на секретаря в шерифския съд (Sheriff Clerk) (или във Върховния граждански съд — на деловодството), административният персонал проверява документа, за да се гарантира, че е предоставена необходимата информация. Административният персонал не предоставя правни съвети по същество. След като делото е образувано, съдът все пак може да заключи, че искът не е бил предявен правилно.

13 Ще получа ли подробна информация за сроковете, в които ще се проведат последващите процесуални действия (като например срока, в който ще трябва да се явя пред съда)?

Връчените на ответника документи ще му предоставят информация за това как да се защити срещу иска в определения срок и за датата на следващото заседание.

Съдебната служба на Шотландия и съдилищата се стреми да организира всички заседания възможно най-бързо. По граждански дела стремежът е заседанието за събиране на доказателствата да се проведе в срок от 12 седмици от датата, на която съдът е дал разрешение за провеждането на това заседание.

Връзки по темата

Съдебна служба на Шотландия

Съвет за правна помощ на Шотландия

Правно общество на Шотландия (солиситъри, включително тези с разширени права на явяване пред съд)

Сдружение на адвокатите (консултации)

Последна актуализация: 24/09/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.