Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница испански е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици английски вече са преведени.
Swipe to change

Как да заведете дело в съда?

Испания
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Необходимо ли е да се обърна към съда или има друга алтернатива?

Споровете могат да се решават, без да се стига до съд, чрез медиация — вж. „Медиация в държавите членки — Испания“.

Страните могат също така да поискат медиация след започването на съдебното производство.

2 Има ли срок за завеждане на дело?

Сроковете са различни и зависят от естеството на казуса. Въпросът за преклузивните или давностните срокове е юридически сложен, затова е най-добре да се консултирате с адвокат или с правен център, който предоставя информация за достъпа да правосъдие.

Като общо правило, само ориентировъчно:

a) давностният срок за предявяване на вземания по договорни задължения е пет години.

б) давностният срок за предявяване на вреди, възникнали от извъндоговорна отговорност, е една година.

3 Трябва ли да се обърна към съда в тази държава членка?

Ако сте избрали да разрешите спора по съдебен път, трябва да се обърнете към съд в тази държава членка.

4 Ако е така, към кой точно съд в тази държава членка трябва да се обърна, като се има предвид къде живея аз и къде живее другата страна или с оглед на други аспекти на казуса ми?

Вижте правилата за компетентността на страницата „Компетентност“.

5 Пред кой съд в тази държава членка трябва да предявя иска си, като се има предвид естеството на казуса и цената на иска?

Вижте правилата за компетентността на страницата „Компетентност“.

6 Мога ли да заведа дело лично или трябва да го направя чрез посредник, например адвокат?

Като общо правило, за да се обърнете към съд в Испания, трябва да наемете:

a) съдебен процесуален представител (procurador), и

б) адвокат, който ще действа от Ваше име в съда.

Не е необходимо да наемате посочените по-горе правни специалисти в следните случаи:

  1. Когато претендираната от Вас сума е до 2 000 евро.
  2. Когато подавате молба за специалната ускорена процедура, известна като „процедура за заповед за плащане“ (monitorio), при условие че представите документи, доказващи задължението. В тези случаи размерът на претендираната сума не е ограничен.
  3. Когато искате спешни мерки преди започването на производство. Това се отнася за обезпечителните мерки във връзка с производствата за унищожаване на брака, законна раздяла или развод. Целта на тези мерки е да бъдат обезпечени най-неотложните лични и финансови потребности на съпрузите и техните деца, когато единият от съпрузите възнамерява да започне производство за унищожаване на брака, раздяла или развод (намесата на тези специалисти ще бъде необходима за всички последващи писмени документи и действия).

7 Към кого точно да се обърна, за да заведа делото: към приемната, съдебното деловодство или друга административна единица?

Молбите се подават в регистратурата на съда, компетентен за съответното място. Молбите се обработва от:

a) секретаря на съда, отговарящ за регистратурата и за общите обслужващи дейности; или

б) служител на регистратурата, който е определен от секретаря и извършва дейността си под надзор от секретаря и на отговорност на секретаря.

Секретарите на съдилищата и определените от тях служители са единствените, които могат да потвърдят датата и часа на подаването на искове, на документи за образуване на производства и на всички други документи, за които са установени задължителни срокове.

Граждански и търговски искове не могат да бъдат подавани до други публични органи, включително до дежурния съд.

8 На какъв език мога да подам иска си? Мога ли да го подам устно или той трябва да бъде в писмена форма? Мога ли да изпратя иска си по факс или по електронна поща?

В съдебните производства по принцип задължителен е испанският език. В автономните области, които имат собствен език (Каталония, Валенсия, Балеарските острови, Галисия и Страната на баските), може да се използва и този език.

Всеки участник в производството трябва да използва испански език или езика на автономната област, в която се провежда производството. Това се отнася както за писмените документи, така и за устните производства. Ако някое от лицата не разбира езика на автономната област, съдът назначава преводач, който извършва устен превод на испански език. Преводач се назначава в случаите, които са определени със закон, или по искане на лице, което твърди, че e нарушено правото му на справедлив съдебен процес. Ако лице, което не е страна в производството, представя доказателства на друг език поради това, че не владее испански език или езика на автономната област, страната, която представя тези доказателства, е длъжна да осигури преводач.

Производството във всички случаи започва писмено с документ, наречен „искова молба“ (demanda), която може да бъде опростена, когато сумата по спора не надвишава 2 000 евро. Тя трябва да съдържа следната информация:

a) личните данни и адреса на ищеца, както и личните данни и адреса на насрещната страна, ако са известни, и

б) точно описание на претенциите на ищеца към насрещната страна.

Лицата, които не са наели съдебен процесуален представител, могат по свой избор да взаимодействат със съдилищата по електронен път. Те могат да променят избрания способ по всяко време.

Всички правни специалисти са длъжни да използват електронните или дистанционните системи на съдилищата за подаване както на първоначалната молба и следващите документи по иска, така и на други документи, да гарантират верността на подаваните документи и да представят надлежни доказателства, че документите са били изпратени и получени в тяхната цялост, включително датата на тяхното изпращане и получаване.

Следните организации и физически лица също са длъжни да взаимодействат със съдилищата по електронен път:

а) юридическите лица;

б) правните субекти, които не са юридически лица;

в) лицата, упражняващи професионална дейност, за която се изисква задължително членство в съсловна организация — за формалностите и процесуалните действия пред съдилищата, осъществявани във връзка с тяхната професионална дейност;

г) нотариусите и служителите по вписванията;

д) представителите на заинтересовани лица, които са длъжни да взаимодействат със съдилищата по електронен път; и

е) държавните служители — за процесуалните действия и мерките, свързани със служебните им задължения.

9 Има ли специални формуляри за предявяване на иск или, ако няма такива, какво трябва да съдържа исковата молба? Има ли елементи, които задължително трябва да се съдържат в досието?

Съществуват стандартни формуляри и бланки за подаване на искове на стойност до 2 000 евро, както и за паричните искове, подавани в специалната процедура, известна като „процедура за заповед за плащане“. Сумата, която можете да претендирате в процедурата за заповед за плащане, не е ограничена, но трябва да представите документи, доказващи задължението.

Тези формуляри (заедно с указания за попълването им) могат да бъдат изтеглени от следните адреси в интернет:

Juicio-Verbal (за исковете с малък материален интерес)

Juicio Monitorio (за специалната процедура)

Те също така са общодостъпни в регистратурите на съдилищата и в централните служби на всички съдебни райони.

За искове до 2 000 евро това е много опростен документ. Той трябва да съдържа само личните данни на ищеца и тези на ответника, ако са известни, и точно описание на претенциите на ищеца.

За искове над 2 000 евро този документ е по-сложен и трябва да бъде изготвен от адвокат, защото трябва да съдържа и описание на обстоятелствата по случая, правното основание на иска и опис на представените документи, както и други доказателства.

И в двата случая към първоначалната искова молба се прилагат всички документи, доказващи задължението, както и всички експертизи по казуса, ако такива експертизи са изготвени. По принцип посочените документи не могат да бъдат представяни на по-късен етап, освен в много специфични случаи.

10 Трябва ли да заплатя съдебни такси? Ако да, кога става това? Ще трябва ли да плащам на адвокат още от подаването на исковата молба?

Физическите лица не заплащат такса.

Юридическите лица (търговски дружества, фондации, сдружения) заплащат такси, когато предявяват искове в гражданските съдилища, в търговските съдилища или в административните съдилища по състезателни производства, и когато обжалват решения на трудовите съдилища. Не се дължат такси в наказателните съдилища. Повече информация е налична на следния адрес:

Tasas judiciales (съдебни такси)

В автономна област Каталуня юридическите лица (но не и физическите лица) заплащат следните такси:

Comunidad Autónoma de Cataluña. Tasa (Автономна област Каталония. Такси)

Няма стандартни тарифи за адвокатските хонорари. Размерът и начинът на плащане на хонорара се определят по взаимно съгласие с клиента.

Има стандартна тарифа за хонорарите на съдебните процесуални представители.

Arancel Procuradores (стандартна тарифа)

Правните специалисти обикновено искат авансово плащане за покриване на общите разходи, което се приспада от общия размер на хонорара. Производството се разделя на етапи и правните специалисти искат от клиентите си да заплатят съответния процент от общия хонорар в началото на всеки етап.

Те обикновено не искат пълно плащане на хонорара преди приключването на производството.

11 Мога ли да поискам правна помощ?

Лицата, които докажат, че нямат средства, за да се обърнат към съда, могат да получат правна помощ.

Justicia Gratuita (правна помощ, Министерство на правосъдието)

Наличието на средства се оценява въз основа на индекс, известен като „IPREM“ (публичен индекс на базовия доход).

Приема се, че едно лице няма средства, за да се обърне към съда, ако годишният доход на неговото домакинство от всички източници не превишава:

а) два пъти стойността на IPREM в сила към момента на подаване на молбата, когато лицето не е част от семейна единица;

б) два и половина пъти стойността на IPREM в сила към момента на подаване на молбата, когато лицето е част от семейна единица, състояща се от по-малко от четирима души;

в) три пъти стойността на IPREM в сила към момента на подаване на молбата, когато лицето е част от семейна единица, състояща се от поне четирима души.

За 2021 г. годишната стойност на IPREM е 6 778,80 евро (на дванадесет транша).

Някои организации с нестопанска цел също могат да получават правна помощ, ако отговарят на определени условия.

12 От кой момент моят иск се смята официално за предявен? Ще получа ли обратна информация от съдебните органи дали исковата молба отговаря на изискванията?

Искът се счита за официално предявен от датата, на която е внесена исковата молба, след подаването на молбата в кабинета на секретаря и постановяването на определение, с което искът се допуска за разглеждане. Това определение се постановява въз основа на потвърждение, че съдът е компетентен по представения казус.

Ще бъдете уведомени за решението, с което съдът допуска иска за разглеждане, и за всички следващи решения чрез Вашия съдебен процесуален представител, ако имате такъв. Когато участието на съдебен процесуален представител не е задължително, ще бъдете уведомени с препоръчани писма на адреса, посочен в исковата молба.

Ако в исковата молба има грешка, поради която искът не може да бъде допуснат за разглеждане, съдът ще Ви даде срок за отстраняване на грешката. Ако грешката не може да бъде отстранена, секретарят на съда ще уведоми съдебния състав, който ще реши дали да допусне иска за разглеждане.

13 Ще получа ли подробна информация за сроковете, в които ще се проведат последващите процесуални действия (като например срока, в който ще трябва да се явя пред съда)?

Страните биват незабавно уведомявани за всички призовавания и важни събития в производството лично или чрез назначения от тях съдебен процесуален представител.

Като общо правило няма установен график за провеждане на производството, но има някои срокове, които са задължителни.

Последна актуализация: 29/11/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.