V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2024.

Jak předložit věc soudu?

Anglie a Wales
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Musím podat návrh na zahájení soudního řízení nebo existuje jiná alternativa?

V Anglii a Walesu si vláda přeje, aby lidé byli schopni řešit spory rychle, účinně a nákladově efektivním způsobem a aby měli k dispozici celou škálu možností, a nikoli pouze soudy. Alternativní řešení sporů znamená spíše vyřešení problémů než uložení konkrétního řešení a v mnoha případech může přinést kreativní a dalekosáhlá řešení záležitostí, jimiž se nelze zabývat v rámci soudního řízení.

Mezi příklady alternativního řešení sporů patří mediace a arbitráž; na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti je k dispozici stránka pro postoupení věci vyškoleným mediátorům, kteří zprostředkují mediaci za pohyblivý poplatek. Existuje rovněž bezplatná mediační služba po telefonu, která je nabízena ve sporných věcech zařazených do režimu řízení o drobných nárocích, pakliže s tím strany souhlasí. Pokud účastníci řízení usilují o mimosoudní řešení sporů a věc není uzavřena, nebrání nic projednání dané věci v soudním řízení.

Pokud se obrátíte na soud, postup je upraven v občanském soudním řádu.

Níže uvedené informace vám mohou pomoci při rozhodování o tom, jak váš spor vyřešit co nejlépe, poskytnou vám však pouze obecnou představu o tom, co se může stát. Nevysvětlují veškeré záležitosti ohledně pravidel soudního řízení, nákladů a postupů, které se mohou u různých druhů žalob lišit. Měli byste mít rovněž na paměti, že i v případě, že uspějete, nemůže soud zaručit, že budete schopni získat zpět dlužné částky.

2 Jaké platí lhůty pro podání návrhu na zahájení soudního řízení?

Existují lhůty nebo promlčecí doby, během nichž by měla být soudu podána žaloba. Obecná promlčecí lhůta činí šest let od příslušného data – například ode dne, kdy došlo k porušení smlouvy nebo kdy vznikla škoda nebo případně kdy byla škoda zjištěna. Jiné promlčecí lhůty zahrnují jeden rok v případě pomluvy nebo tři roky v případě zanedbání povinné lékařské péče a újmy na zdraví. Některé, nikoli však všechny promlčecí lhůty jsou uvedeny v zákoně o promlčení (Limitation Act) z roku 1980. Otázku lhůt lze ve Spojeném království objasnit u právního zástupce, právního poradce nebo poradny pro občany.

3 Musím zahájit soudní řízení v tomto členském státě?

Ve většině případů byste se měli obrátit na soud v členském státě, ve kterém spor vznikl. Existují určité výjimky z tohoto pravidla, které závisí na předmětu sporu[1], a k dispozici je především písemné evropské řízení o drobných nárocích. Další informace lze získat u evropského spotřebitelského centra ve Spojeném království.

[1] Případy týkající se smluvních závazků, náhrady škody, spotřebitelských a pracovních smluv, patentů / ochranných známek a vlastnictví nebo nájmu nemovitostí.

4 Pokud ano, na jaký soud se musím v tomto členském státě obrátit, podle svého bydliště a bydliště odpůrce nebo na základě jiných kritérií místní příslušnosti v dané věci?

Část 7 občanského soudního řádu a připojené praktické pokyny mohou pomoci určit, jak a kde je třeba řízení zahájit. Na internetových stránkách věnovaných „příslušnosti“ je k dispozici více informací o konkrétním soudu v Anglii a Walesu, u kterého by měla být žaloba podána. Údaje o adresách soudů jsou k dispozici na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti.

5 Na který soud se musím v tomto členském státě obrátit podle předmětu žaloby a výše hodnoty sporu?

V části 7 a na internetových stránkách věnovaných „příslušnosti“ je k dispozici více informací o konkrétním soudu v Anglii a Walesu, u kterého by měla být žaloba podána. Údaje o adresách soudů jsou k dispozici na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti.

6 Mohu podat žalobu sám nebo musím pověřit prostředníka, právního zástupce?

Není nutné vyžádat si radu právníka nebo se nechat zastupovat právníkem; v jednoduchém případě týkajícím se dluhu nemusíte pokládat za nutné obrátit se na právního zástupce. Obecně však platí, že pokud je hodnota vašeho nároku vyšší než 10 000 GBP, a zejména pokud zahrnuje nárok na náhradu škody („odškodnění“), doporučuje se požádat o radu právního zástupce.

Je-li částka, kterou požadujete, 10 000 GBP nebo nižší, můžete v případě popření vašeho nároku požádat určitou osobu, aby během soudního jednání vystupovala vaším jménem. Tzv. „obecným zmocněncem“ může být manžel/manželka, příbuzný, přítel nebo poradce.

Jiné druhy nároků, například žaloby o náhradu újmy na zdraví, mohou být složitější a může být vhodnější vyžádat si odbornou pomoc a poradenství bez ohledu na hodnotu vašeho nároku.

U mnoha druhů žalob existuje „protokol o řízeních předcházejících soudnímu řízení“ (Pre-Action Protocol)[1], v němž jsou uvedeny kroky, jež soud od vás očekává před podáním žaloby. To zahrnuje například zaslání písemného oznámení s podrobnými údaji o nároku osobě, od níž nárok vymáháte, výměnu určitých důkazů, možnost seznámit se s lékařskou dokumentací, týká-li se vaše žaloba újmy na zdraví, a snaha o dohodu ohledně znalce v oboru lékařství, jehož služeb využijete.

Mějte na paměti, že svůj nárok musíte prokázat. K tomu budete potřebovat doklady, například zprávu od lékaře, nebo výpovědi svědků, kteří vaši nehodu viděli. Budete muset rovněž realisticky posoudit požadovanou výši náhrady škody. Pokud si nejprve vyžádáte od právního zástupce nebo poradce radu, zda má smysl podat žalobu, a pokud ano, jak ji co nejlépe připravit, jaké důkazy budete potřebovat a o jakou částku náhrady škody žádat, může vám to ušetřit čas a peníze.

Jestliže podáváte žalobu jménem společnosti s ručením omezeným, budete během soudního jednání případně potřebovat právního zástupce. To bude záviset na výši částky, kterou požadujete, a na typu soudního jednání.

[1] Existuje řada protokolů o řízeních předcházejících soudnímu řízení, například v případě sporů týkajících se stavebních a technických záležitostí, pomluvy, zanedbání povinné lékařské péče, nedbalosti při výkonu povolání a soudního přezkumu. Kopie všech těchto protokolů jsou k dispozici u soudu nebo na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti.

7 Komu podávám návrh na zahájení řízení: v podatelně, v soudní kanceláři nebo na jiném pracovišti?

Pravidla týkající se zahájení občanskoprávního řízení jsou obsažena v části 7 občanského soudního řádu[1], kterou je třeba prostudovat společně s připojenými praktickými pokyny. Základním pravidlem je, že pokud pravidlo nebo praktický pokyn neexistuje, lze v Anglii a ve Walesu žalobu podat středisku pro slyšení soudu hrabství; v praxi se žaloby týkající se pouze peněžitých pohledávek podávají on-line nebo zasílají poštou na adresu Money Claims on Line u soudu hrabství v Salfordu; existuje také doplňkový on-line postup pro majetkové nároky.

Některé žaloby, například žaloby podané v rámci řízení podle zákona o spotřebitelském úvěru (Consumer Credit Act)[2], musí být podány středisku pro slyšení soudu hrabství v místě, kde má žalovaný bydliště nebo kde vykonává podnikatelskou činnost. Některá střediska pro slyšení mají elektronická zařízení pro komunikaci; pravidla v tomto ohledu jsou obsažena v části 5 občanského soudního řádu a v připojeném praktickém pokynu, se zvláštními pravidly pro vrchní soud. Podrobné údaje o vrchním soudu jsou k dispozici on-line zde.

Zaměstnanci soudu nemohou poskytovat poradenství ohledně platnosti žaloby nebo vhodnosti zvoleného postupu. Radu si můžete případně vyžádat od poradny pro občany nebo právního centra.

[1] Citováno výše

[2] Praktický pokyn k OSŘ 7B5

8 V jakém jazyce mohu návrh podat? Mohu jej podat ústně nebo musí být podán písemně? Mohu jej zaslat faxem nebo elektronickou poštou?

Žaloby by měly být podány písemně a v angličtině, ačkoli pro osoby hovořící velšsky existují velšská zařízení. Jak bylo uvedeno výše, existuje možnost elektronické komunikace se soudy, a to jak při podávání žalob a návrhů na předběžná opatření, tak i pro obecnou komunikaci se soudem. Příslušné pokyny jsou uvedeny zde.

9 Existují zvláštní žalobní formuláře, nebo pokud ne, jak jinak musím věc vyložit? Co vše musí žalobní návrh obsahovat?

Pro podání žaloby musíte vyplnit formulář N1; existují další formuláře pro konkrétní záležitosti, jako je vlastnictví. Formulář N1 obsahuje pokyny pro žalobce. Můžete si vyžádat pomoc od poradny pro občany. Pokyny obsahují podrobnosti o informacích, které by měly být uvedeny v žalobním návrhu. Při podávání žaloby poštou byste měli vyhotovit jednu kopii pro sebe, jednu pro soud a jednu pro každého žalovaného. Soud doručí zapečetěnou kopii žaloby žalovanému.

Existuje řada dalších formulářů, které se používají v jiných typech řízení nebo v pozdějších fázích soudního jednání. Tyto formuláře jsou rovněž k dispozici u soudu nebo na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti.

10 Musím hradit soudní poplatky? Pokud ano, kdy? Musím platit náklady právního zastoupení ihned od zahájení řízení?

Obvykle budete muset zaplatit poplatek za zahájení řízení. Výše poplatku bude záviset na částce, kterou požadujete. Pokud po vynesení rozsudku žalovaný nezaplatí, nebo tvrdí, že vám žádné peníze nedluží, a vaše žaloba je projednávána ve sporném řízení, budete možná muset zaplatit další poplatky. Pokud uspějete, budou poplatky připočteny k částce, kterou žalovaný dluží. Může vám být přiznána rovněž náhrada určitých nákladů jako odškodnění za zameškaný čas v práci, ačkoli to nutně nepokryje celou částku, o kterou jste přišli.

V určitých případech, například pokud pobíráte podporu příjmu, můžete požádat o osvobození od poplatků. Úplné informace o soudních poplatcích jsou uvedeny v letáku na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti. Zde najdete také informace o tom, kdy nemusí být nutné poplatek uhradit.

Mohou vzniknout další výdaje. Pokud žalovaný váš nárok popře, můžete potřebovat svědky, aby vám pomohli sdělit soudu, co se událo. Je možné, že budete muset uhradit jejich výdaje na cestu k soudu a zpět a částku, kterou by si v daný den vydělali. Pokud však budete mít v dané věci úspěch, může soud žalovanému nařídit, aby tyto výdaje uhradil.

Případně si musíte vyžádat rovněž posudek znalce, například lékaře, technika nebo geodeta. Je rovněž možné, že budete muset tohoto znalce požádat, aby se dostavil k soudu a vypovídal ve váš prospěch. Budete muset uhradit výdaje znalce a příslušné poplatky, pokud však ve věci uspějete, může soud uložit uhrazení těchto výdajů žalovanému.

Jestliže se váš nárok týká pevně stanovené částky („konkrétní částky“) a žalovaný váš nárok popře, může být žaloba postoupena soudu v místě bydliště žalovaného. To může znamenat, že budete muset ujet určitou vzdálenost, abyste se zúčastnili soudního jednání. Pokud budete mít v dané věci úspěch, můžete případně požádat o proplacení cestovních výdajů a části ušlého příjmu.

V případě řízení o drobných nárocích jsou částky, které lze uplatnit s ohledem na svědka, znalce a právní poradenství, omezené.

Jestliže není angličtina vaším prvním jazykem a potřebujete tlumočníka, soud vám při jeho hledání nepomůže. To budete muset obstarat sami a rovněž uhradit odměnu tlumočníka.

Odměny advokátů se obvykle hradí na konci řízení. Jestliže máte ve věci úspěch, může soud žalovanému nařídit, aby zcela nebo částečně uhradil odměnu vašeho advokáta. Jestliže však máte právního zástupce a hodnota vašeho nároku je nižší než 5 000 GBP, budete muset za jeho pomoc obvykle zaplatit sami, a to i v případě úspěchu v dané věci. Rovněž je třeba mít na paměti, že i když soud může vynést rozsudek ve váš prospěch (tzn. uložit žalovanému povinnost zaplatit), nepodnikne automaticky kroky k zajištění toho, aby byla příslušná částka skutečně uhrazena. Pokud žalovaný nezaplatí, budete muset požádat soud, aby přijal opatření (tzv. „výkon rozhodnutí“), za něž budete muset zaplatit další poplatek. Více informací o výkonu rozhodnutí lze získat v řadě letáků.

11 Mohu žádat o právní pomoc?

V některých občanských věcech jsou k dispozici různé druhy omezeného financování právní pomoci. Druh financování a způsobilost k jeho získání závisí na řadě faktorů, včetně druhu žaloby a příjmů žadatele. Další informace jsou k dispozici na této internetové stránce o právní pomoci.

12 Kdy je můj návrh na zahájení řízení řádně podán? Dostanu úřední vyrozumění, zda byl můj žalobní návrh úplný, či nikoliv?

Dnem zahájení řízení je den, kdy soud vydá žalobní formulář. Datum vydání zaznamená soud otiskem datového razítka buď na žalobním formuláři, který je obsažen v soudním spise, nebo na dopisu připojeném k žalobnímu formuláři, jakmile jej soud obdrží. Pokud v žalobním formuláři chybí potřebné informace nebo obsahuje zjevné chyby, soud řízení nezahájí a formulář vám vrátí. Je-li zahájeno řízení, soud vám zašle oznámení, v němž uvede údaje o datu zahájení a datu odeslání žaloby žalovanému.

13 Dostanu přesné údaje o časovém harmonogramu navazujících kroků (např. o lhůtě pro přijetí žalobního návrhu)?

Ano.

Jakmile bylo zahájeno řízení a žalovaným byl doručen žalobní formulář N1 a příslušné podpůrné dokumenty, mají čtrnáct dnů na podání žalobní odpovědi a/nebo námitky proti příslušnosti. Po podání žalobní odpovědi rozhodne soud o předběžném přidělení určitému režimu a vydá dotazník, který musí být vrácen ve stanovené lhůtě. Po obdržení dotazníku bude věc postoupena vhodnému soudu; obvykle se jedná o středisko pro slyšení soudu hrabství v místě bydliště žalovaného. Soud zajistí, aby byli účastníci řízení informováni o všech lhůtách pro provedení úkonů.

Související odkazy

Konkrétní relevantní odkazy byly uvedeny v předchozích odpovědích. Níže jsou uvedeny obecnější odkazy:

Ministerstvo spravedlnosti

Právní pomoc

Komise pro právní služby (Legal Services Commission)

Advokátní rada Anglie a Walesu (Bar Council of England and Wales)

Právnická společnost Anglie a Walesu (Law Society of England and Wales)

Poradna pro občany (Citizens Advice)

Poslední aktualizace: 18/11/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.