Jak předložit věc soudu?

Francie
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Musím podat návrh na zahájení soudního řízení nebo existuje jiná alternativa?

Může být výhodnější použít alternativní způsoby řešení sporů. Viz toto téma.

2 Jaké platí lhůty pro podání návrhu na zahájení soudního řízení?

Promlčecí lhůty se v jednotlivých případech liší. Otázka těchto lhůt může být objasněna právním poradcem nebo informační kanceláří pro občany ohledně zahájení soudního řízení.

3 Musím zahájit soudní řízení v tomto členském státě?

Viz toto téma „Který soud je příslušný?“.

4 Pokud ano, na jaký soud se musím v tomto členském státě obrátit, podle svého bydliště a bydliště odpůrce nebo na základě jiných kritérií místní příslušnosti v dané věci?

Viz toto téma „Který soud je příslušný?“.

5 Na který soud se musím v tomto členském státě obrátit podle předmětu žaloby a výše hodnoty sporu?

Viz toto téma „Který soud je příslušný?“.

6 Mohu podat žalobu sám nebo musím pověřit prostředníka, právního zástupce?

  • Někdy je u soudu pomoc advokáta povinná již od začátku řízení.

Zastoupení advokátem před soudem (tribunal judiciaire) je v zásadě povinné. Jsou však stanoveny výjimky, například v případě pronájmu obchodních prostor nebo ve věcech spadajících do pravomoci soudce, který se zabývá spory týkajícími se ochrany (juge des contentieux de la protection).

V řízení před soudem pro rodinné záležitosti (juge aux affaires familiales) není zastoupení advokátem povinné, pokud jde o přenesení rodičovské odpovědnosti, porozvodová řízení o rodičovské odpovědnosti, stanovení příspěvku na náklady domácnosti a o vyživovací povinnosti.

Zastoupení advokátem není povinné před obchodním soudem (tribunal de commerce), soudem pověřeným výkonem rozhodnutí (juge de l'exécution), soudem příslušným ve věcech mládeže (juge des enfants), soudem pro záležitosti sociálního zabezpečení (tribunal des affaires sociales), pracovním soudem (conseil des prud'hommes) a paritním soudem pro spory v oblasti zemědělských pronájmů (tribunal paritaire des baux ruraux).

  • Ve francouzském právu existují dva způsoby podání žaloby/návrhu.

Má-li být řízení zahájeno předvoláním (assignation), může takové předvolání doručit pouze soudní exekutor. Naopak platí, že pokud může být řízení zahájeno jednostranným žalobním návrhem (requête unilatérale) nebo společným návrhem (requête conjointe), není třeba se na soudního exekutora obracet.

U návrhů na předběžná opatření (référés) je nutné zahájit řízení u soudu předvoláním.

Jde-li se o záležitosti rozvodu, řízení se zahájí předvoláním nebo společným návrhem.

Daná věc je postoupena soudci příslušnému ve věcech mládeže jedním z rodičů, opatrovníkem nebo samotnou nezletilou osobou, a to prostřednictvím prosté žaloby (requête simple).

Pokud jde o postoupení věci soudci pověřenému výkonem rozhodnutí, je předvolání povinné, ledaže jde o řízení týkající se výkonu soudních rozhodnutí, která se týkají vyhoštění.

U obchodního soudu se řízení o platebním rozkazu, u něhož je možné předložit věc soudu podáním prosté žaloby, týká pohledávek vzniklých na základě traty (traite), směnky (lettre de change), vlastní směnky (billet à ordre) nebo dokladu o postoupení pohledávky (bordereau de cession). V ostatních věcech se řízení zahajuje předvoláním.

Pracovnímu soudu se žádost podává formou návrhu, který může (ale nemusí) být zaslán doporučeně.

Na paritní soud pro spory v oblasti zemědělských pronájmů je možno se obrátit buď podáním žaloby, nebo prostřednictvím úkonu soudního exekutora. Účastníci řízení se na soud mohou obrátit též prostřednictvím společného návrhu, což je společný úkon, kterým předkládají své nároky soudu. Tato žaloba, respektive návrh se doručuje soudní kanceláři.

7 Komu podávám návrh na zahájení řízení: v podatelně, v soudní kanceláři nebo na jiném pracovišti?

Pokud jde o jakoukoli žádost o informace, je třeba se obrátit na podatelnu každého soudního orgánu. Navíc většina soudů, právních poradenských středisek (maisons de justice) a obecních úřadů nabízejí bezplatné právní konzultace.

S žalobou či návrhem je třeba se obrátit na podatelnu soudu.

8 V jakém jazyce mohu návrh podat? Mohu jej podat ústně nebo musí být podán písemně? Mohu jej zaslat faxem nebo elektronickou poštou?

Jediným schváleným jazykem je francouzština. Tlumočník může pomáhat účastníkovi během soudního jednání, ale soudce není povinen ho využít, pokud zná jazyk, v němž se účastník vyjadřuje.

Žaloba/návrh se podává v písemné formě.

Podle platné právní úpravy není možné podat návrh na zahájení řízení u občanskoprávního soudu faxem nebo elektronickou poštou.

Online služba pro podání žaloby/návrhu je dostupná od začátku roku 2021 prostřednictvím portálu pro právní subjekty nazvaného Portail du justiciable. Používá se pro účely adhezních řízení poté, co oběť obdržela vyrozumění soudu, dále poté, co byl podán návrh opatrovnickému soudu (juge des tutelles) týkající se opatření na ochranu dospělých osob a poté, co byl podán návrh soudu pro rodinné záležitosti v případě řízení bez povinného zastoupení advokátem.

9 Existují zvláštní žalobní formuláře, nebo pokud ne, jak jinak musím věc vyložit? Co vše musí žalobní návrh obsahovat?

Pro účely podání žaloby/návrhu soudu existují formuláře CERFA. Spis musí tvořit informace týkající se žalobce, žalovaného a všechny doklady, které se vztahují k předmětu sporu, jež musí být předloženy podle případu v soudní kanceláři při zahájení řízení nebo soudci během soudního jednání.

10 Musím hradit soudní poplatky? Pokud ano, kdy? Musím platit náklady právního zastoupení ihned od zahájení řízení?

Přístup ke spravedlnosti na prvním stupni je zdarma. V zásadě nejsou procesní úkony zpoplatněny žádným poplatkem ve prospěch státu s výjimkou těch, které se týkají obchodních soudních orgánů, kde jsou soudní poplatky (droits de greffe) stanoveny sazebníkem.

Náklady řízení představují náklady vzniklé v průběhu řízení. Zahrnují zejména svědečné, odměny znalců, náklady na soudní exekutory a advokáty mimo jejich odměny. Určité náklady řízení mohou být zaplaceny na začátku nebo v průběhu řízení. Na konci řízení jsou náklady řízení v zásadě uloženy soudcem k zaplacení osobě, která v řízení neměla úspěch, ledaže tato osoba využívá právní pomoci.

Odměny advokáta jsou předmětem dohody o odměnách, jejichž výše je stanovena po dohodě se zákazníkem. Advokát může žádat peněžitou zálohu, to znamená částku, jež je jeho zákazníkem zaplacená předem nebo v průběhu práce jako zálohová splátka.

11 Mohu žádat o právní pomoc?

Pokud finanční prostředky žadatele o právní pomoc nepřekračují přípustný strop, který je každoročně přezkoumáván, může využít právní pomoci (1 043 EUR v roce 2020 v případě úplné právní pomoci a až 1 564 EUR v případě částečné právní pomoci). Tyto stropy lze změnit v závislosti na rodinných poměrech žadatele (viz téma „Právní pomoc – Francie“).

12 Kdy je můj návrh na zahájení řízení řádně podán? Dostanu úřední vyrozumění, zda byl můj žalobní návrh úplný, či nikoliv?

Návrh na zahájení řízení je řádně podán:

  • když je podatelně soudu předána kopie předvolání,
  • když je návrh/žaloba podán/podána nebo zaregistrován/zaregistrována v podatelně soudního orgánu.

Navrhovatel nedostává žádné potvrzení, že byl návrh na zahájení řízení platně podán.

13 Dostanu přesné údaje o časovém harmonogramu navazujících kroků (např. o lhůtě pro přijetí žalobního návrhu)?

Kancelář soudního orgánu může poskytnout veškeré informace o stavu řízení a o stanoveném datu soudního jednání.

Související odkazy

Internetové stránky Ministerstva spravedlnosti

Poslední aktualizace: 07/03/2022

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.