Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady
Swipe to change

Jak předložit věc soudu?

Francie
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Musím podat návrh na zahájení soudního řízení nebo existuje jiná alternativa?

Může být výhodnější uchýlit se k alternativním způsobům řešení sporů. Viz toto téma.

2 Jaké platí lhůty pro podání návrhu na zahájení soudního řízení?

Lhůty pro podání návrhu na zahájení řízení se mění podle případu. Otázka lhůt může být objasněna právním poradcem nebo informační kanceláří pro občany ohledně zahájení soudního řízení.

3 Musím zahájit soudní řízení v tomto členském státě?

Viz téma „Příslušnost“.

4 Pokud ano, na jaký soud se musím v tomto členském státě obrátit, podle svého bydliště a bydliště odpůrce nebo na základě jiných kritérií místní příslušnosti v dané věci?

Viz téma „Příslušnost“.

5 Na který soud se musím v tomto členském státě obrátit podle předmětu žaloby a výše hodnoty sporu?

Viz téma „Příslušnost“.

6 Mohu podat žalobu sám nebo musím pověřit prostředníka, právního zástupce?

V určitých případech je nutné se obrátit na soudního vykonavatele, pokud musí být řízení zahájeno předvoláním odpůrce (assignation) vydaným osobou, která věc předkládá soudu. Toto předvolání lze doručovat pouze soudním vykonavatelem. Takový případ nastává před při zahajování řízení u krajského soudu (tribunaux de grande instance) s výjimkou řízení, ve kterých neexistuje povinnost být zastoupen advokátem. Je nutné upozornit, že u návrhů na předběžná opatření (référés) je žalobu vždy nutné podat soudu prostřednictvím předvolání soudním vykonavatelem. Jde-li se o záležitosti rozvodu, u kterých je povinné zastoupení advokátem, zahajuje se řízení žalobou (requête).

Na soudce pro záležitosti dětí se obrací jeden z rodičů, opatrovník nebo sám nezletilý prostou žalobou (requête).

V případě soudce pro výkon rozhodnutí je předvolání soudním vykonavatelem povinné, ledaže jde o řízení o výkon rozhodnutí týkajícího se vyhoštění.

Řízení u okresního soudu (tribunal d'instance) není nutné zahajovat předvoláním soudním vykonavatelem, pokud hodnota sporu nepřesahuje 4 000 EUR. Předvolání není nutné ani pro zahájení řízení o platebním rozkazu na smluvní nebo zákonnou pohledávku v určité částce.

V případě  obchodního soudu (tribunal de commerce) je možné zahájit řízení návrhem na vydání platebního rozkazu na pohledávky vzniklé na základě úpisu (une traite), cizí směnky (une lettre de change), vlastní směnky (un billet à ordre) nebo postoupení dluhu (un bordereau de cession). V ostatních věcech se řízení zahajuje předvoláním soudním vykonavatelem.

U soudu pro pracovněprávní věci (conseil des prud'hommes) se řízení zahajuje žalobou zaslanou doporučených dopisem nebo podanou přímo v soudní kanceláři písemně či ústně.

U soudu pro záležitosti pachtu (tribunal paritaire des baux ruraux) se řízení zahajuje žalobou zaslanou doporučeným dopisem s žádostí o potvrzení přijetí adresovanou sekretariátu tohoto soudu s výjimkou věcí, kdy je žaloba podmíněna zveřejněním v katastru nemovitostí nebo kdy je úkon soudního vykonavatele povinný.

Řízení u soudu pro záležitosti sociálního zabezpečení (tribunal des affaires sociales) lze zahájit pouze po podání opravného prostředku u smírčího odvolacího výboru (commission de recours amiable). Řízení se zahajuje dopisem nebo prohlášením podaným na sekretariátu.

Účastníci se také mohou obrátit na soud společnou žalobou, což je společný úkon, kterým předkládají své nároky soudu. Tato žaloba se doručuje podatelně soudu.

V zásadě před krajským soudem je zastoupení advokátem povinné s výjimkou věcí obchodních pronájmů, vydání předběžného opatření, zrušení nebo odnětí rodičovské odpovědnosti a prohlášení o opuštění. V řízení před soudcem pro rodinné věci není zastoupení advokátem povinné, pokud jde o přenesení rodičovské odpovědnosti, porozvodová řízení o rodičovské odpovědnosti, stanovení příspěvku na náklady domácnosti a o vyživovací povinnosti.

V řízení u obchodního soudu, okresního soudu, soudce pro výkon rozhodnutí, soudce pro záležitosti dětí, soudu pro záležitosti sociálního zabezpečení, soudu pro pracovněprávní věci a soudu pro záležitosti pachtu není zastoupení advokátem povinné.

7 Komu podávám návrh na zahájení řízení: v podatelně, v soudní kanceláři nebo na jiném pracovišti?

Pokud jde o jakoukoli žádost o informace, je třeba se obrátit na podatelnu každého soudního orgánu. Navíc většina soudů, právní poradenská střediska obecních úřadů nabízejí bezplatné právní konzultace.

S žalobou či návrhem je třeba se obrátit na podatelnu soudu.

8 V jakém jazyce mohu návrh podat? Mohu jej podat ústně nebo musí být podán písemně? Mohu jej zaslat faxem nebo elektronickou poštou?

Jediným schváleným jazykem je francouzština. Tlumočník může pomáhat účastníkovi během soudního jednání, ale soudce není povinen ho využít, pokud zná jazyk, v němž se účastník vyjadřuje.

Žaloba je v zásadě v písemné formě. Může být však vyhlášena ústně a zaprotokolována soudní kanceláří soudu pro pracovněprávní věci nebo u okresního soudu.

U soudu pro pracovněprávní věci může být řízení zahájeno rovněž tím, že se účastníci dostaví dobrovolně do dohodovací kanceláře.

Podle platné právní úpravy není možné zahájit řízení u civilního soud faxem nebo elektronickou poštou.

9 Existují zvláštní žalobní formuláře, nebo pokud ne, jak jinak musím věc vyložit? Co vše musí žalobní návrh obsahovat?

Jediné řízení, kde existuje žalobní formulář, je prohlášení v soudní kanceláři u okresního soudu. Pokud jde o jiná řízení, spis musí tvořit informace týkající se žalobce, žalovaného a všechny doklady, které se vztahují k předmětu sporu, jež musí být předloženy podle případu v soudní kanceláři při zahájení řízení nebo soudci během soudního jednání.

10 Musím hradit soudní poplatky? Pokud ano, kdy? Musím platit náklady právního zastoupení ihned od zahájení řízení?

V zásadě procesní úkony nejsou zpoplatněny žádný poplatkem ve prospěch státu s výjimkou obchodních soudních orgánů, kde jsou poplatky stanoveny sazebníkem.

Nicméně od dekretu 2011-1202 ze dne 28. září 2011 o poplatku určeném do kompenzačního fondu pro profesi obhájce u odvolacích soudů a o příspěvku na právní pomoc, je třeba zaplatit příspěvek v částce 35 EUR při podání žaloby. Úhrada lze provést v soudní kanceláři bankovní kartou.

V případě odvolání je třeba připojit částku ve výši 150 EUR, která musí být uhrazena oběma účastníky a je určena pro kompenzační fond obhájců, jejichž profese splynula s profesí advokátů od 1. ledna 2012, odkdy není jejich účast povinná.

Náklady řízení představují náklady vzniklé v průběhu řízení. Zahrnují zejména svědečné, odměny znalců, náklady na soudní vykonavatele a advokáty mimo jejich odměny. Určité náklady řízení mohou být zaplaceny na začátku nebo v průběhu řízení. Na konci řízení jsou náklady řízení v zásadě uloženy soudcem k zaplacení osobě, které v řízení prohrála, ledaže tato osoba využívá právní pomoci.

Odměny advokáta jsou předmětem dohody o odměnách, jejichž výše je stanovena po dohodě se zákazníkem. Advokát může žádat peněžitou zálohu, to znamená částku, jež je jeho zákazníkem zaplacená předem nebo v průběhu práce jako zálohová splátka.

11 Mohu žádat o právní pomoc?

Pokud finanční prostředky žadatele o právní pomoc nepřekračují přípustný strop, který je každoročně přezkoumáván (929 EUR v roce 2012 u úplné právní pomoci a 1393 EUR u částečné právní pomoci). Tento strop lze změnit v závislosti na rodinných poměrech žadatele (viz téma „Právní pomoc – Francie“)

12 Kdy je můj návrh na zahájení řízení řádně podán? Dostanu úřední vyrozumění, zda byl můj žalobní návrh úplný, či nikoliv?

Návrh na zahájení řízení je řádně podán:

  • v případě řízení, pro které platí povinné předvolání soudním vykonavatelem, když je podatelně soudu předána kopie předvolání;
  • v případě ostatních řízení, když je žaloba zaregistrována v  podatelně soudního orgánu.

Žalobce nedostává žádné potvrzení, že byl návrh na zahájení řízení platně podán.

13 Dostanu přesné údaje o časovém harmonogramu navazujících kroků (např. o lhůtě pro přijetí žalobního návrhu)?

Kancelář soudního orgánu může poskytnout veškeré informace o stavu řízení a o stanoveném datu soudního jednání.

Související odkazy

Internetové stránky Ministerstva spravedlnosti

Poslední aktualizace: 19/06/2018

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.