Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: angličtina
Swipe to change

Jak předložit věc soudu?

Německo
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Musím podat návrh na zahájení soudního řízení nebo existuje jiná alternativa?

Může být velmi užitečné využít „alternativní řešení sporů“. Viz více pod příslušným odkazem.

2 Jaké platí lhůty pro podání návrhu na zahájení soudního řízení?

Procesní lhůta pro podání žaloby neexistuje. Nároky, kterých se žaloba domáhá, mohou ale být promlčeny. Je-li nárok promlčen a protistrana se na to v procesu odvolá, bude žaloba zamítnuta. Promlčecí lhůty se neřídí právem procesním, nýbrž právem hmotným. Jejich délka je v různých případech různá. Tuto otázku si lze vyjasnit v rámci právního poradenství.

3 Musím zahájit soudní řízení v tomto členském státě?

Viz „Příslušnost soudů“.

4 Pokud ano, na jaký soud se musím v tomto členském státě obrátit, podle svého bydliště a bydliště odpůrce nebo na základě jiných kritérií místní příslušnosti v dané věci?

Viz „Příslušnost soudů – Německo“.

5 Na který soud se musím v tomto členském státě obrátit podle předmětu žaloby a výše hodnoty sporu?

Viz „Příslušnost soudů – Německo“.

6 Mohu podat žalobu sám nebo musím pověřit prostředníka, právního zástupce?

To, jestli účastníka sporu musí při podání žaloby zastupovat advokát, závisí na tom, který soud je pro tuto žalobu příslušný.

U zemského soudu (Landgericht) a vrchního zemského soudu (Oberlandesgericht) musí strany zastupovat advokát. Zastoupení advokátem je povinné i ve většině rodinných záležitostí (např. rozvod, vyživovací povinnosti, majetkové spory), pro které je příslušný okresní soud (Amtsgericht).

Ve všech ostatních typech řízení před okresním soudem (Amtsgericht) může podat žalobu a vést řízení přímo žalobce.

Pro zjednodušené řízení za účelem dosažení exekučního titulu – řízení o platebním rozkazu (Mahnbescheid) – je příslušný okresní soud (Amtsgericht). Žalobce může proto i bez advokáta podat u soudu návrh na vydání platebního rozkazu.

Rovněž u pracovněprávního soudu (Arbeitsgericht) může účastník podat žalobu sám.

7 Komu podávám návrh na zahájení řízení: v podatelně, v soudní kanceláři nebo na jiném pracovišti?

Žaloba se podává v zásadě písemně u příslušného soudu.

Žalobu, pro kterou je příslušný okresní soud (Amtsgericht), lze ovšem podat také ústně a nechat zaprotokolovat v podatelně okresního soudu. Protokol o podané žalobě může být pořízen v podatelně kteréhokoli okresního soudu. Z podatelny je pak protokol bezodkladně zaslán soudu, jemuž je žaloba určena.

Totéž platí i pro řízení před pracovněprávním soudem. Žaloba, která je určena určitému pracovněprávnímu soudu, může být zaprotokolována i na podatelně daného pracovněprávního soudu.

8 V jakém jazyce mohu návrh podat? Mohu jej podat ústně nebo musí být podán písemně? Mohu jej zaslat faxem nebo elektronickou poštou?

Úředním jazykem soudu je němčina. Žaloba musí být proto podána v německém jazyce.

Žaloba se podává v zásadě písemně. Jedná-li se o řízení před okresním (Amtsgericht) nebo pracovněprávním soudem, lze žalobu podat rovněž ústně a nechat zaprotokolovat na podatelně (viz otázka 7).

Žalobu lze podat rovněž faxem. Na telefaxu musí být reprodukován podpis účastníka sporu nebo v případě zastoupení advokátem podpis advokáta. Musí být rozpoznatelné, kdo žalobu odpovědně podepsal.

Žalobu lze podat i jako elektronický dokument zabezpečeným prostředkem přenosu (De-mail, zvláštní komunikační služba německé elektronické veřejné správy), pakliže je opatřen elektronickým podpisem a předán prostřednictvím elektronické soudní a správní poštovní schránky (EGVP). Přenos elektronického dokumentu prostřednictvím nezabezpečeného e-mailu není možné.

9 Existují zvláštní žalobní formuláře, nebo pokud ne, jak jinak musím věc vyložit? Co vše musí žalobní návrh obsahovat?

Pro zjednodušený postup – návrh na vydání platebního rozkazu nebo nařízení výkonu rozhodnutí (Vollstreckungsbescheid) – jsou k dispozici formuláře. Použití těchto předtištěných formulářů je povinné. Při nesplnění této povinnosti jsou návrhy po uplynutí stanovené lhůty jako nepřípustné odmítnuty.

Pro žalobu neexistuje žádný formulář. Žaloba musí splňovat určité formální a obsahové náležitosti:

  • Musí obsahovat přesné údaje o totožnosti účastníků řízení a jejich advokátů a uvádět jejich jména a adresy. Musí v ní být dále uveden soud, který je pro žalobu příslušný.
  • Musí v ní být jasně sděleno, co je předmětem žaloby a co by měl soud žalobce přiřknout (žalobní žádání, petit).
  • Kromě toho je v ní nutno důkladně a srozumitelně popsat nárokovaný předmět a skutkový stav, z něhož účastníci sporu odvozují svůj nárok.
  • Žaloba musí být vlastnoručně podepsána. Zastupuje-li účastníka sporu advokát, musí být žaloba podepsána pověřeným advokátem nebo jeho zástupcem.

10 Musím hradit soudní poplatky? Pokud ano, kdy? Musím platit náklady právního zastoupení ihned od zahájení řízení?

Za soudní řízení v civilních nebo obchodních věcech se účtují soudní náklady. Tyto soudní náklady tvoří poplatky a soudní výlohy. Poté, co je žaloba podána, účtuje soud zálohovou platbu soudních výloh (Gerichtskostenvorschuss) na účet ve výši zákonných soudních poplatků. Žaloba je žalovanému doručena zpravidla až poté, co žalobce uhradí zálohovou platbu soudních výloh na účet.

Totéž platí i pro řízení o platebním rozkazu.

V rámci řízení v pracovněprávních věcech povinnost platit soudní poplatky předem nevzniká.

V případě, že účastníka řízení zastupuje pověřený advokát, vznikají náklady tomuto advokátovi. Tyto náklady na právní zastoupení jsou sice splatné zpravidla až po ukončení řízení nebo poté, co soud rozhodne o výši soudních nákladů, advokát může nicméně požadovat zálohu ve výši svých pozdějších nákladů na svou činnost ještě před podáním žaloby.

Náklady na řízení, soudní náklady a odměnu pro advokáta včetně záloh nese v konečném důsledku účastník řízení, v jehož neprospěch bylo rozhodnuto.

11 Mohu žádat o právní pomoc?

Osoba, která není schopna náklady na své řízení nést sama, může požádat o pomoc s jejich hrazením. Soud přezkoumá, zda má žaloba vyhlídku na úspěch a není svévolná a zda existuje finanční potřeba. Přizná-li soud pomoc s hrazením soudních nákladů, nemusí žalobce hradit žádné náklady spojené s doručením žaloby.

12 Kdy je můj návrh na zahájení řízení řádně podán? Dostanu úřední vyrozumění, zda byl můj žalobní návrh úplný, či nikoliv?

Nemá-li podaná žaloba žádné nedostatky a je-li v pokladně soudu uhrazena zálohová platba soudních výloh, je tato žaloba bezodkladně doručena protistraně. Doručením žaloby protistraně je tato žaloba považována za podanou.

Obsahuje-li písemná žaloba chyby, poskytne soud žalobci příležitost napravit dané nedostatky. V případě, že nejsou nedostatky napraveny, soud tuto žalobu odmítne jako nepřípustnou.

13 Dostanu přesné údaje o časovém harmonogramu navazujících kroků (např. o lhůtě pro přijetí žalobního návrhu)?

V návaznosti na doručení žaloby určí předsedající buď předběžný termín jednání, nebo zahájí písemné předběžné řízení. Tento termín nebo nařízení písemného předběžného řízení jsou sděleny účastníkům řízení. Soud může nařídit, aby se účastníci na kterékoli jednání dostavili osobně.

Za účelem přípravy jednání může soud účastníkům řízení uložit, aby doplnili podání nebo je objasnili, a může jim rovněž stanovit lhůtu, do jejíhož uplynutí musí vysvětlit nejasné body. Soud může účastníkům řízení nebo třetím stranám nařídit předložení listin a předmětů k ohledání a vyžádat si úřední informace.

O každém takovém nařízení musí být účastníci řízení vyrozuměni.

Poslední aktualizace: 15/12/2023

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.