Jak předložit věc soudu?

Nizozemsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Musím podat návrh na zahájení soudního řízení nebo existuje jiná alternativa?

Ne, nemusíte vždy k soudu, když chcete vyřešit spor. V některých případech je vhodné využít alternativní způsoby řešení sporů, jako jsou mediace nebo rozhodčí řízení.

2 Jaké platí lhůty pro podání návrhu na zahájení soudního řízení?

V mnoha případech lhůty platí. Lhůty pro podání návrhu u soudu se liší případ od případu, takže nelze odpovědět obecně. Dotazy nejlépe zodpoví advokát nebo bezplatná právní poradna Het Juridisch Loket.

3 Musím zahájit soudní řízení v tomto členském státě?

Základním pravidlem je, že žalovaného předvolá soud členského státu, ve kterém má bydliště.

4 Pokud ano, na jaký soud se musím v tomto členském státě obrátit, podle svého bydliště a bydliště odpůrce nebo na základě jiných kritérií místní příslušnosti v dané věci?

Pokud zákon nestanoví jinak, musíte svou věc předložit soudu v místě bydliště žalovaného. Pokud místo bydliště žalovaného na území Nizozemska není známo, je místně příslušný soud v místě, kde se tato osoba skutečně zdržuje. Musíte tedy zjistit, na které adrese a ve které nizozemské obci žalovaný žije. Pokud je vám tato informace známa, nahlédnutím do zákona o organizaci soudů (Wet op de rechterlijke indeling) zjistíte, ve kterém soudním okrese (arrondissement) se místo bydliště žalované strany nebo místo, kde se zdržuje, nachází. Na základě toho pak snadno zjistíte, kterému okresnímu soudu (rechtbank) je třeba věc předložit.

5 Na který soud se musím v tomto členském státě obrátit podle předmětu žaloby a výše hodnoty sporu?

Odpověď na tuto otázku je uvedená u předchozí otázky.  Další informace o tom, kterému soudu má být vaše věc předložena, získáte na internetových stránkách nizozemského soudnictví De Rechtspraak.

6 Mohu podat žalobu sám nebo musím pověřit prostředníka, právního zástupce?

V Nizozemsku platí právní zásada, že účastníci řízení musí být v občanskoprávních a obchodních věcech zastoupeni advokátem. Nezáleží přitom na tom, zda se věc týká řízení zahájeného na základě soudního předvolání, řízení zahájeného na základě žaloby nebo zkráceného řízení, řízení o předběžných opatřeních nebo například řízení o návrhu na vydání rozsudku pro zmeškání.

Výjimka platí pouze v případě nároků nepřesahujících 25 000 EUR nebo nároků neurčené hodnoty, kde však je jasně patrné, že hodnota, již představují, nepřekračuje 25 000 EUR. V těchto případech je věcně příslušným soudem soud pro místní věci (kantonrechter) a účastníci řízení si mohou vybrat, zda se budou zastupovat sami. V tom případě není povinné zastupování advokátem. Soud pro místní věci kromě toho řeší věci týkající se pracovního práva, nájmu, spotřebitelských nákupů a spotřebitelských úvěrů. V těchto případech je tedy výška nároku vyjádřená v penězích nepodstatná. Dále má pak soud pro místní věci na starosti věci týkající se správy, opatrovnictví, poručenství a zamítnutí či přijetí dědictví.

Další informace o tom, zda potřebujete advokáta, či nikoli, naleznete zde.

7 Komu podávám návrh na zahájení řízení: v podatelně, v soudní kanceláři nebo na jiném pracovišti?

Písemnosti, na základě kterých lze řízení zahájit, se musí zaslat kanceláři příslušného soudu. Je nutné mít na paměti, že je rozdíl mezi řízením zahájeným na základě soudního předvolání a řízením zahájeným na základě žaloby (návrhu). V řízeních zahájených na základě soudního předvolání se soudní předvolání nejprve doručí žalovanému a potom se zaregistruje v kanceláři soudu. Oba úkony musí vykonat soudní úředník. Řízení potom probíhá podle rozvrhu projednávání (seznamu případů projednávaných během zasedání). V řízeních zahájených na základě žaloby se žaloba podává přímo kanceláři soudu a zbytek řízení rovněž probíhá prostřednictvím kanceláře příslušného soudu. Viz také „Doručování písemností“.

8 V jakém jazyce mohu návrh podat? Mohu jej podat ústně nebo musí být podán písemně? Mohu jej zaslat faxem nebo elektronickou poštou?

V Nizozemsku je pro soudní řízení úředním jazykem nizozemština. To znamená, že soudní předvolání nebo (písemný) návrh soudu, kterým se zahajuje řízení, musí být vyhotoven v nizozemštině. Výjimkou jsou procesní písemnosti v případě projednávaném soudem v provincii Frísko, které lze vyhotovit ve fríštině.

Písemnosti lze také doručovat do kanceláře okresního soudu faxem. Písemnosti zaslané faxem a doručené do kanceláře soudu do 24:00 hodin posledního dne lhůty se považují za podané ve lhůtě. Výjimka: návrhy v rodinných věcech zaslané faxem se nepřijímají. Písemnosti nelze podávat elektronickou poštou.

9 Existují zvláštní žalobní formuláře, nebo pokud ne, jak jinak musím věc vyložit? Co vše musí žalobní návrh obsahovat?

Řízení zahájené na základě soudního předvolání (dagvaardingsprocedure)

V řízení zahájeném na základě soudního předvolání soudní úředník nejprve doručí předvolání žalovanému, načež se toto doručení zaregistruje v kanceláři soudu. Soudní předvolání musí obsahovat: jméno žalobce, předmět nároku, jméno žalovaného, odůvodnění nároku a důkazy, jimiž žalobce dokládá nárok. Soudní předvolání také musí obsahovat datum jednání a soud, který bude případ projednávat.

Spis musí obsahovat následující písemnosti:

 1. originál soudního předvolání – a je-li třeba: opakované předvolání (herstelexploot) a povolení (verlof) podle článku 117 občanského soudního řádu (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering);
 2. pokud je nutno soudní předvolání doručit do zahraničí, originály písemností prokazujících řádné doručení;
 3. doklad o přidělení právní pomoci nebo potvrzení o příjmu nebo kopii žádosti o právní pomoc nebo potvrzení o příjmu;
 4. doklad o volbě bydliště žalovaného;
 5. důkazy (písemnosti), na které se v řízení odvolává;
 6. oznámení o tom, zda se před řízením nejprve uskutečnila mediace, a v níže uvedených případech se předkládají i kopie těchto písemností:
 7. pokud se nárok vztahuje na úhradu nákladů na exekuci, kopii písemností o exekuci;
 8. v případech postoupení rozhodnutí o postoupení a písemnosti zahrnuté do postoupení;
 9. pokud se má soudní předvolání zveřejnit nebo přeložit do cizího jazyka, písemnosti prokazující, že k tomu došlo.

Řízení zahájená na základě žaloby (návrhu) (verzoekschriftenprocedure)

V řízeních zahájených na základě žaloby se žaloba podává přímo kanceláři soudu a zbytek řízení rovněž probíhá prostřednictvím kanceláře příslušného soudu.

Spis musí obsahovat následující písemnosti:

 1. jména, příjmení a místo bydliště žalobce nebo v případě, že není k dispozici místo bydliště na území Nizozemska, místo, kde se skutečně zdržuje, a dále
 2. jméno, adresa a místo bydliště každého žalovaného a každé zainteresované strany nebo v případě, že není k dispozici místo bydliště na území Nizozemska, místo, kde se skutečně zdržují, pokud je to žalobci známo, a dále
 3. jasný popis návrhu a důvody, z nichž vychází, včetně důvodů pro určení místní příslušnosti soudu, a dále
 4. jméno a telefonní číslo advokáta přiděleného k věci;
 5. ve věcech týkajících se dědictví se v návrhu uvádí rovněž místo bydliště zesnulého nebo důvody, proč místo bydliště nelze uvést.

Pokud se strana v soudním předvolání, závěru nebo písemnosti odvolává na jakoukoli písemnost, musí připojit kopii této písemnosti.

10 Musím hradit soudní poplatky? Pokud ano, kdy? Musím platit náklady právního zastoupení ihned od zahájení řízení?

Soudní poplatek se musí zaplatit při podání věci soudu. Výše poplatku se odvíjí od povahy věci a hodnoty předmětného sporu. V praxi obvykle poplatek zaplatí soudu předem váš advokát, který vám ji pak dá k úhradě. Je-li nutné v průběhu řízení přizvat znalce (například účetního, lékaře nebo technika), soud pak tyto náklady vyúčtuje straně, která spor prohrála. Soud ale může rozhodnout i jinak, například v rodinných věcech, kde náklady obvykle nese ta strana, která je způsobila. Totéž platí i pro náklady na svědky nebo jiné způsoby dokazování.

Advokáti si za své služby účtují odměnu, která je založena na hodinové sazbě, ledaže existuje nárok na subvencovanou právní pomoc (viz také otázka č. 11). Odměny advokátů nejsou v Nizozemsku v zásadě pevně stanovené. Doporučuje se, abyste si včas vyžádali informace o odměně buď přímo od advokáta, který vás bude zastupovat, nebo od Nizozemské advokátní komory (Nederlandse orde van Advocaten). Většina advokátů požaduje zálohu, načež své služby během řízení vykazuje a nakonec vám vystaví konečnou fakturu.

11 Mohu žádat o právní pomoc?

V Nizozemsku existuje možnost subvencované právní pomoci. V některých případech můžete získat náhradu nákladů na právní poradenství a pomoc během řízení. Pokud nejste schopni (zcela) uhradit náklady na právní zastoupení, můžete při splnění určitých podmínek získat nárok na příspěvek na úhradu těchto nákladů. Část nákladů na advokáta pak uhradí Rada pro právní pomoc (Raad voor Rechtsbijstand). Vy hradíte pouze „vlastní příspěvek“ (eigen bijdrage), jehož výše se odvíjí od vaší finanční situace. Žádost o právní pomoc předkládá Radě pro právní pomoc váš advokát. Více informací o subvencované právní pomoci získáte na internetových stránkách Rady pro právní pomoc (Raad voor Rechtsbijstand).

12 Kdy je můj návrh na zahájení řízení řádně podán? Dostanu úřední vyrozumění, zda byl můj žalobní návrh úplný, či nikoliv?

U řízení zahájeného na základě soudního předvolání platí, že řízení běží od okamžiku, kdy soudní vykonavatel předá žalovanému soudní předvolání. Soudní předvolání podává žalující strana v kanceláři soudu nejpozději poslední den, kdy je kancelář soudu otevřena před datem v rozvrhu projednávání uvedeným v předvolání (plánované datum projednávání). Řízení není platně zahájeno, pokud předvolání nebylo doručeno kanceláři soudu do výše uvedené lhůty, ledaže je do dvou týdnů po nařízeném datu v rozvrhu projednávání stanoveném v předvolání vydáno platné opakované předvolání.

U řízení zahájeného na základě návrhu běží řízení od podání návrhu kanceláři soudu.

Potvrzení o řádném podání věci se obvykle nezasílá. Pokud se v řízeních zahájených na základě soudního předvolání vyskytují v předvolání nedostatky, má v některých případech žalobce možnost tyto nedostatky odstranit. Totéž platí pro řízení zahájená na základě návrhu. Kancelář soudu však není povinna tuto možnost nabídnout.

13 Dostanu přesné údaje o časovém harmonogramu navazujících kroků (např. o lhůtě pro přijetí žalobního návrhu)?

Kancelář soudu nemůže při zahájení řízení poskytovat podrobné informace o plánovaném časovém rozvrhu řízení. O tom, kdy se soud bude vaší věcí zabývat, budete samozřejmě informováni. Předvolání na jednání se zasílá oběma stranám. Je v ní uvedeno místo a čas jednání.

Poslední aktualizace: 10/05/2024

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.