V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2024.

Jak předložit věc soudu?

Severní Irsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Musím podat návrh na zahájení soudního řízení nebo existuje jiná alternativa?

Následující odstavce poskytují obecný přehled o úpravě v Severním Irsku, pokud jde o zahájení řízení. Nejsou však zamýšleny a ani by se neměly považovat za komplexní přehled právní úpravy. Podrobné postupy jsou stanoveny v soudním řádu, a pokud je to možné, je třeba prostudovat soudní řád.

Jen málo lidí se chce obrátit na soud a většina z nich je ochotna prozkoumat možnost smírného urovnání. To lze provést neformálně bez právní podpory (např. formou schůzky, výměny dopisů nebo telefonních hovorů), nebo případně formálněji za pomoci právních zástupců nebo mediátorů. Možnost obrátit se na soud by měla být uvážena pouze v případě, není-li možné dospět k dohodě o urovnání sporu.

Další informace o alternativách soudního řízení v Severním Irsku jsou k dispozici na internetových stránkách Právního centra pro Severní Irsko (Law Centre (NI)).

Je-li nutné zahájit soudní řízení, musíte zjistit správné místo pro podání žaloby. Jedná-li se o občanskoprávní žalobu, může být s výhradou promlčení podána vrchnímu soudu (High Court). Většina věcí je však projednávána u soudu hrabství (County Court), jenž je v současnosti příslušný pro nároky s hodnotou do 30 000 GBP. Území Severního Irska je rozděleno mezi oddělení správního soudu a Průvodce správním soudem (Administrative Court Guide) vám pomůže rozhodnout o příslušném soudu. Hlavní zásadou je, že řízení by mělo být obecně zahájeno u oddělení správního soudu, v jehož obvodu má žalovaný bydliště nebo vykonává podnikatelskou činnost (ačkoli technicky je lze zahájit u kteréhokoli oddělení).

Průvodce správním soudem si lze stáhnout na internetových stránkách Soudní služby Severního Irska. S obecnými dotazy se však můžete obrátit na komunikační tým Soudní služby Severního Irska (Northern Ireland Courts and Tribunals Service) (+44 300 200 7812).

2 Jaké platí lhůty pro podání návrhu na zahájení soudního řízení?

Viz informativní přehled o procesních lhůtách.

3 Musím zahájit soudní řízení v tomto členském státě?

Viz odpověď na otázku č. 1 a informativní přehled o příslušnosti.

4 Pokud ano, na jaký soud se musím v tomto členském státě obrátit, podle svého bydliště a bydliště odpůrce nebo na základě jiných kritérií místní příslušnosti v dané věci?

Viz odpověď na otázku č. 1 a informativní přehled o příslušnosti.

5 Na který soud se musím v tomto členském státě obrátit podle předmětu žaloby a výše hodnoty sporu?

Viz odpověď na otázku č. 1 a informativní přehled o příslušnosti.

6 Mohu podat žalobu sám nebo musím pověřit prostředníka, právního zástupce?

Obecně lze říci, že dotyčná osoba může zahájit soudní řízení nebo se hájit v soudním řízení sama, nebo prostřednictvím právního zástupce. Existují však určité výjimky, například u vrchního soudu musí zákonný zástupce nebo opatrovník nezpůsobilé osoby (např. mladší osmnácti let) ustanovený pro účely řízení jednat prostřednictvím právního zástupce. Rovněž právnická osoba musí jednat prostřednictvím právního zástupce, pokud soud nedovolí, aby společnost zastupoval její ředitel.

K dostavení se namísto určité osoby nebo jejím jménem může být nezbytné povolení soudu.

U vrchního soudu i u soudu hrabství může nezastoupenou osobu doprovázet přítel, který jí může radit a dělat si poznámky. Soudy však mohou stanovit určité podmínky/omezení, aby byl zajištěn řádný průběh řízení.

Právní poradci, právní zástupci, obhájci atd. z Evropské unie mohou jednat společně s místními právníky.

Vrchní soud se zabývá složitějšími případy a osoby bez právního zastoupení jsou spíše výjimkou než pravidlem. Tak je tomu i u soudu hrabství. Právní zastoupení je však méně časté v řízení o drobných nárocích. Je tomu tak pravděpodobně proto, že tyto případy jsou předmětem rozhodčího řízení a soudní postupy jsou méně formální. Není však pravděpodobné, že by hodnota nároku poskytovala náležitou představu o tom, zda je nezbytné právní zastoupení. Některé nároky s nízkou hodnotou mohou někdy vyvolávat složité otázky týkající se odpovědnosti nebo spoluzavinění z nedbalosti. To je jeden z důvodů, proč jsou v Severním Irsku žaloby o náhradu újmy na zdraví z řízení o drobných nárocích vyloučeny.

Pokud si nepřejete najmout právníka, můžete si vyžádat radu nebo pomoc od neziskového sektoru (např. od poradny pro občany) nebo statutárního orgánu (např. Spotřebitelské rady pro Severní Irsko (Consumer Council for Northern Ireland)).

7 Komu podávám návrh na zahájení řízení: v podatelně, v soudní kanceláři nebo na jiném pracovišti?

Za účelem zahájení řízení by obecně měly být soudní kanceláři předloženy příslušné písemnosti spolu s požadovaným poplatkem. Soudní kanceláře jsou obvykle otevřeny od 10:00 h do 16:30 h.

Zaměstnanci soudu mohou poskytnout obecnou pomoc a informace o řízení, nemohou však poskytovat právní poradenství nebo doporučovat právní zástupce.

Právnická společnost Severního Irska (Law Society of Northern Ireland) má k dispozici seznam místních právních zástupců a Advokátní komora (Bar Library) může určit místní obhájce.

8 V jakém jazyce mohu návrh podat? Mohu jej podat ústně nebo musí být podán písemně? Mohu jej zaslat faxem nebo elektronickou poštou?

Většina řízení je zahájena podáním písemnosti, která musí být v angličtině. V průběhu soudního řízení však mohou být předkládány i ústní návrhy.

Listiny obvykle přijímá příslušná soudní kancelář, kde má být řízení zahájeno, nebo se zasílají této kanceláři. Po zahájení řízení však musí být doručeny v souladu se soudním řádem. Podle druhu písemnosti se toto může uskutečnit e-mailem, faxem, poštou nebo osobním doručením.

Pokud jsou zapotřebí tlumočníci nebo překlad dokumentů, hradí příslušné náklady obvykle účastníci řízení, nikoli soud.

9 Existují zvláštní žalobní formuláře, nebo pokud ne, jak jinak musím věc vyložit? Co vše musí žalobní návrh obsahovat?

Soudní řád stanoví širokou škálu dokumentů, které se používají v různých řízeních.

U vrchního soudu je většina řízení (např. žaloba o náhradu újmy na zdraví nebo náhradu v případě usmrcení, podvodu, škody na majetku) zahájena soudní obsílkou, kterou jménem ústřední kanceláře (Central Office) a soudu Lorda kancléře (Chancery Division) vydává policejní ředitelství (Front of House Office). Jedna obsílka je opatřena kolkem a zapečetěna a kancelář ji uschová a vrátí zapečetěný a okolkovaný originál spolu s požadovaným počtem zapečetěných kopií.

Obsílka může být potvrzena obecně (se stručným uvedením povahy nároku a požadované nápravy), nebo výslovně (s úplným žalobním petitem).

U soudu hrabství je většina řízení zahájena občanskoprávní žalobou. V žalobě musí být uvedena celá jména a adresy účastníků řízení a příslušné oddělení správního soudu. Běžná občanskoprávní žaloba musí zahrnovat tzv. „21denní náklady“ – jedná se o stanovené náklady, které znamenají, že pokud žalovaný uhradí pohledávku nebo náhradu škody plus tyto 21denní náklady, řízení bude zastaveno. V občanskoprávní žalobě jsou uvedeny údaje o nároku (včetně příslušných dat a míst).

Jedná-li se o drobný nárok, existuje zvláštní formulář, který je k dispozici na internetových stránkách Soudní služby Severního Irska (Northern Ireland Courts and tribunals Service).

Během dalšího soudního jednání mohou být zapotřebí i jiné dokumenty. Zaměstnanci soudu mohou poskytnout obecnou pomoc s ohledem na tyto dokumenty, nemohou však poskytovat právní poradenství nebo za vás vyplnit formuláře.

10 Musím hradit soudní poplatky? Pokud ano, kdy? Musím platit náklady právního zastoupení ihned od zahájení řízení?

Poplatky se hradí při vydání obsílky, podání občanskoprávní žaloby nebo předložení drobného nároku a rovněž v různých fázích soudního řízení. Příslušný formulář je obvykle opatřen razítkem s potvrzením o zaplacení poplatku. U soudu hrabství to lze provést v kterékoli soudní kanceláři.

Obecnou zásadou je, že za veškeré náklady je odpovědná strana, která spor prohrála: za své vlastní náklady i náklady odpůrce. U vrchního soudu jsou náklady řízení stanoveny podle odvedené práce. U soudů hrabství existuje klouzavá stupnice nákladů, které jsou spojeny s hodnotou nároku. To pomáhá předvídat pravděpodobné náklady soudního řízení, v některých řízeních u soudu hrabství však má soudce prostor pro uvážení, pokud jde o výši nákladů.

Náhrada nákladů řízení může být zpravidla uložena pouze účastníkovi řízení nebo za ni odpovídá pouze účastník řízení. V průběhu řízení budete muset hradit náklady vzniklé v souvislosti s vaší žalobou (např. výdaje svědků, cestovní výdaje, náklady na znalecké posudky). Jestliže však budete mít v dané věci úspěch, můžete požadovat náhradu těchto nákladů.

Upozorňuje se, že v řízení o drobných nárocích bude náhrada nákladů obvykle přiznána pouze v případě, jsou-li k dispozici důkazy o nepřiměřeném chování jedné ze stran.

Za výkon rozhodnutí v občanských věcech týkajících se vymáhání pohledávek, zboží nebo majetku v Severním Irsku odpovídá Úřad pro výkon soudních rozhodnutí (Enforcement of Judgments Office), který může pomoci zajistit veškeré platby, jež jsou splatné, pokud jste spor vyhráli a druhá strana nezaplatí v přiměřené lhůtě. Za využití služeb Úřadu pro výkon soudních rozhodnutí jsou účtovány poplatky. Více informací o Úřadu pro výkon soudních rozhodnutí je k dispozici na internetových stránkách Soudní služby Severního Irska a v informativním přehledu o výkonu soudních rozhodnutí.

Ujednání s ohledem na odměny advokátů jsou věcí dohody mezi advokátem a klientem. V některých případech mohou být požadovány postupné platby. V ostatních případech mohou být poplatky uhrazeny v plné výši na konci řízení.

11 Mohu žádat o právní pomoc?

V Severním Irsku existuje zákonný režim pro úhradu právních nákladů z veřejných prostředků (režim právní pomoci).

Některá řízení jsou však z tohoto režimu vyloučena (např. v případě žaloby pro pomluvu) a posuzují se majetkové poměry a skutkové okolnosti.

Osvědčení o právní pomoci se nevztahuje na náklady, které vznikly před jeho vydáním.

Další informace o režimu právní pomoci jsou k dispozici na internetových stránkách o právní pomoci a na internetových stránkách Právnické společnosti Severního Irska (Law Society of Northern Ireland).

12 Kdy je můj návrh na zahájení řízení řádně podán? Dostanu úřední vyrozumění, zda byl můj žalobní návrh úplný, či nikoliv?

Pro účely promlčení je soudní řízení zahájeno předložením návrhu na zahájení řízení o drobném nároku, podáním občanskoprávní žaloby nebo vydáním soudní obsílky.

Je-li v právních předpisech stanovena určitá forma, nemají případné odchylky, jež nemají vliv na podstatu věci nebo neuvádějí v omyl, za následek neplatnost formuláře a případnou vadu lze obvykle zhojit jeho změnou.

13 Dostanu přesné údaje o časovém harmonogramu navazujících kroků (např. o lhůtě pro přijetí žalobního návrhu)?

Soudní řízení podléhá různým lhůtám, a zaměstnanci soudu mohou sice odpovídat na konkrétní dotazy, nesledují však jednotlivé fáze řízení.

U vrchního soudu zahájí žalobce soudní řízení do šesti týdnů od dokončení soudních úkonů nebo ve lhůtě stanovené soudem, při zahájení řízení se hradí poplatek. Žalobce musí doručit oznámení o zahájení soudního řízení ostatním účastníkům řízení. Ve věcech týkajících se újmy na zdraví a zanedbání povinné lékařské péče musí být před stanovením data soudního jednání nebo přezkumu předloženo rovněž osvědčení o připravenosti.

Pokud nebyl podán a doručen souhlas s účastí ze strany žalovaného nebo pokud žalovaný nedoručí žalobní odpověď, může žalobce zajistit soudní rozhodnutí ve správním řízení (i když může být nutné dostavit se k soudnímu úředníkovi za účelem posouzení škody).

U soudu hrabství musí žalobce předložit osvědčení o připravenosti v případě, že žalovaný doručil oznámení o svém úmyslu se hájit. Není-li osvědčení předloženo po uplynutí šesti měsíců, musí se strany dostavit k soudci, který může vydat pokyny ohledně budoucího konání řízení. Pokud nebylo doručeno oznámení o záměru hájit se, může žalobce zajistit soudní rozhodnutí ve správním řízení (i když může být nutné dostavit se k soudnímu úředníkovi za účelem posouzení škody).

V řízení o drobných nárocích je odpůrci stanovena lhůta pro odpověď – tzv. datum vrácení – obvykle to je 21 dnů od obdržení návrhu soudní kanceláří. Pokud odpůrce vrátí „oznámení o sporu“ (Notice of Dispute), bude věc přidělena soudci za účelem soudního jednání. Není-li oznámení o sporu obdrženo, může žalobce zajistit soudní rozhodnutí ve správním řízení (i když může být nutné dostavit se k soudnímu úředníkovi za účelem posouzení škody).

Související odkazy

Soudní služba Severního Irska (Northern Ireland Courts and Tribunals Service)

Agentura pro právní služby Severního Irska (Northern Ireland Legal Services Agency)

Poslední aktualizace: 27/09/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.