V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2024.

Jak předložit věc soudu?

Skotsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Musím podat návrh na zahájení soudního řízení nebo existuje jiná alternativa?

Obrátit se na soud by mělo být poslední možností. Nejprve byste měli uvážit jiné způsoby, jak záležitost vyřešit. Pokud vám například někdo dluží peníze, můžete příslušné osobě napsat dopis a sdělit jí, kolik dluží, z jakého důvodu a jaké kroky jste již podnikli za účelem vymáhání dotyčné částky. Můžete ji upozornit, že pokud nezaplatí do navrhovaného data, zahájíte soudní řízení. Můžete také zvážit alternativní řešení sporů. Podrobnější informace naleznete v informativním přehledu o alternativním řešení sporů.

2 Jaké platí lhůty pro podání návrhu na zahájení soudního řízení?

V skotském právu existují lhůty nebo promlčecí doby, během nichž by měla být soudu podána žaloba. Ty lhůty jsou určeny právními pojmy „promlčení“ a „prekluze“. Platné lhůty závisí na zákonech. Abyste získali informace o tom, zda se na konkrétní žalobu, kterou chcete podat, vztahuje určitá lhůta, můžete se obrátit na právního poradce nebo poradnu pro občany.

3 Musím zahájit soudní řízení v tomto členském státě?

V právních předpisech EU existují zvláštní pravidla, která určují členský stát, ve kterém by měla být žaloba podána.

Obecné informace o tom, které soudy se ve Skotsku zabývají jakými druhy věcí, jsou uvedeny v informativním přehledu: „Příslušnost“.

4 Pokud ano, na jaký soud se musím v tomto členském státě obrátit, podle svého bydliště a bydliště odpůrce nebo na základě jiných kritérií místní příslušnosti v dané věci?

Obecné informace o tom, které soudy se ve Skotsku zabývají jakými druhy věcí, jsou uvedeny v informativním přehledu: „Příslušnost“.

5 Na který soud se musím v tomto členském státě obrátit podle předmětu žaloby a výše hodnoty sporu?

Obecné informace o tom, které soudy se ve Skotsku zabývají jakými druhy věcí, jsou uvedeny v informativním přehledu: „Příslušnost“.

6 Mohu podat žalobu sám nebo musím pověřit prostředníka, právního zástupce?

U skotských občanskoprávních soudů se nevyžaduje právní zastupování.

Osoba, která se dostaví bez právního zástupce, se označuje jako „účastník řízení“. Pro účastníky řízení u Court Session jsou k dispozici některé specifické pokyny: Pokyny pro účastníky řízení.

7 Komu podávám návrh na zahájení řízení: v podatelně, v soudní kanceláři nebo na jiném pracovišti?

Nejprve byste se měli obrátit na administrativní pracovníky soudu. Na soud se můžete obrátit písemně, telefonicky nebo osobně. V případě písemného kontaktu se soud vynasnaží odpovědět písemně nebo telefonicky do deseti pracovních dnů.

Informace o úřední době a kontaktní údaje jsou k dispozici na internetových stránkách Skotské soudní služby (Scottish Courts and Tribunals Service) v oddíle s adresami soudů (Court and Tribunal Locations).

Skotská soudní služba má k dispozici zaměstnance, kteří jsou řádně vyškoleni pro poskytování administrativních, technických a organizačních služeb, jež jsou nezbytné pro řádné fungování soudů, a zároveň poskytují efektivní a korektní službu uživatelům soudů. V této souvislosti je na internetových stránkách Skotské soudní služby k dispozici Charta uživatelů soudů.

Zaměstnanci skotských soudů a tribunálů nemají právní kvalifikaci, a proto vám nemohou poskytnout právní poradenství. Pokud potřebujete právní poradenství, může Skotská právní společnost (Law Society of Scotland) poskytnout kontaktní údaje právních zástupců ve vaší oblasti a Skotská rada pro právní pomoc (Scottish Legal Aid Board) může poskytnout informace o způsobilosti pro právní pomoc.

8 V jakém jazyce mohu návrh podat? Mohu jej podat ústně nebo musí být podán písemně? Mohu jej zaslat faxem nebo elektronickou poštou?

Soudní řízení musí být vedena v angličtině. V případě potřeby je řízení vedeno v angličtině s pomocí tlumočníků. Odměny tlumočníků hradí účastníci řízení. Potřebné formuláře pro podání žaloby musí být podány osobně, nebo zaslány soudu poštou.

9 Existují zvláštní žalobní formuláře, nebo pokud ne, jak jinak musím věc vyložit? Co vše musí žalobní návrh obsahovat?

K zahájení řízení musíte obecně vyplnit formulář. Jednací řád každého typu soudu upřesňuje, které formuláře by měly být použity k zahájení řízení u těchto soudů.

Další informace o konkrétních soudech jsou uvedeny na internetových stránkách Skotské soudní služby: Scottish Courts and Tribunals Service.

10 Musím hradit soudní poplatky? Pokud ano, kdy? Musím platit náklady právního zastoupení ihned od zahájení řízení?

Soudní poplatky budete muset obvykle uhradit na začátku řízení. Poplatky se liší podle druhu žaloby a soudu, u něhož je řízení zahájeno. Poplatky jsou stanoveny v sekundárních právních předpisech (poplatkový řád) a pravidelně jsou aktualizovány změnami poplatkového řádu. Nejaktuálnější informace o poplatcích jsou uvedeny na internetových stránkách Skotské soudní služby.

Za určitých okolností můžete mít nárok na osvobození od úhrady soudních poplatků. Tyto okolnosti jsou rovněž uvedeny na internetových stránkách Skotské soudní služby.

Soudní řízení zahrnuje poplatky, mohou však existovat i další výdaje. Strana, která spor prohrála, obvykle hradí náklady řízení a další výdaje, které vznikly straně, jež měla v dané věci úspěch, a své vlastní náklady a výdaje. V některých případech má soudce určitý prostor pro uvážení, pokud jde o stanovení částky, jež musí strana, která spor prohrála, zaplatit. Strana, jež měla v dané věci úspěch, musí přesto uhradit náklady na své svědky nebo znalecké posudky.

Odměny advokátů se obvykle hradí na konci řízení. Jestliže máte ve věci úspěch, může soud žalovanému nařídit, aby zcela nebo částečně uhradil odměnu vašeho advokáta. Rovněž je třeba mít na paměti, že i když soud může vynést rozsudek ve váš prospěch (tzn. uložit žalovanému povinnost zaplatit), nepodnikne automaticky kroky k zajištění toho, aby byla příslušná částka skutečně uhrazena. Pokud žalovaný nezaplatí, budete muset požádat soud, aby přijal opatření (tzv. „výkon rozhodnutí“), za něž budete muset zaplatit další poplatek. Více informací o výkonu rozhodnutí lze získat v řadě letáků: letáky o výkonu rozhodnutí

11 Mohu žádat o právní pomoc?

V občanských věcech jsou k dispozici různé druhy financování právní pomoci. Druh financování a způsobilost k jeho získání závisí na řadě faktorů, včetně druhu žaloby a příjmů žadatele. Další informace jsou k dispozici na internetových stránkách Skotské rady pro právní pomoc (Scottish Legal Aid Board).

12 Kdy je můj návrh na zahájení řízení řádně podán? Dostanu úřední vyrozumění, zda byl můj žalobní návrh úplný, či nikoliv?

Řízení je zahájeno, jakmile žalobce doručí žalovanému žalobní formulář, příkaz, předvolání nebo návrh. Doručování je obvykle prováděno poštou, může se však uskutečnit prostřednictvím „Sheriff Officer“ nebo „Messenger-at-arms“.

Pokud jsou žalobní formulář, příkaz, předvolání nebo návrh předloženy příslušnému úředníkovi Sheriff Court (Clerk for warranting) (nebo v případě Court of Session příslušným soudním kancelářím (offices for signetting)), administrativní pracovníci listinu zkontrolují, aby se ujistili, že obsahuje všechny potřebné informace. Administrativní pracovníci neposkytují právní poradenství ve věci samé. Soud může i po zahájení řízení dospět k závěru, že žaloba nebyla podána správně.

13 Dostanu přesné údaje o časovém harmonogramu navazujících kroků (např. o lhůtě pro přijetí žalobního návrhu)?

Písemnosti doručené žalovanému mu poskytnou informace o možnosti podání žalobní odpovědi, příslušné lhůtě a datu konání dalšího soudního jednání.

Skotská soudní služba se snaží naplánovat všechna soudní jednání co nejrychleji. V občanskoprávních věcech je cílem uspořádání soudního jednání k posouzení důkazů dvanáct týdnů ode dne, kdy soud povolil soudní projednávání důkazů.

Související odkazy

Skotská soudní služba (Scottish Courts and Tribunals Service)

Skotská rada pro právní pomoc (Scottish Legal Aid Board)

Skotská právnická společnost (Law Society of Scotland) (právní zástupci včetně těch s rozšířenými právy na slyšení)

Advokátní komora (Faculty of Advocates) (právní poradci)

Poslední aktualizace: 24/09/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.