Jak předložit věc soudu?

Španělsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Musím podat návrh na zahájení soudního řízení nebo existuje jiná alternativa?

Spory lze řešit bez nutnosti obracet se na soud prostřednictvím mediace – viz „Mediace v zemích EU – Španělsko“.

Strany mohou využít mediaci i po zahájení řízení u soudu.

2 Jaké platí lhůty pro podání návrhu na zahájení soudního řízení?

Lhůty pro podání žalob soudu se liší podle druhu případu. Problematika lhůt obecně a promlčecích lhůt je právně složitá, proto se nejlépe obraťte na právníka nebo právní poradnu, kteří vám poskytnou informace o přístupu ke spravedlnosti.

Výlučně pro ilustraci obecně platí:

 1. promlčecí lhůta pro nároky ze smluvních závazků činí pět let;
 2. promlčecí lhůta pro nároky na náhradu škody z mimosmluvní odpovědnosti činí jeden rok.

3 Musím zahájit soudní řízení v tomto členském státě?

Rozhodnete-li se řešit spor soudně, musíte se obrátit na soud v tomto členském státě.

4 Pokud ano, na jaký soud se musím v tomto členském státě obrátit, podle svého bydliště a bydliště odpůrce nebo na základě jiných kritérií místní příslušnosti v dané věci?

Pravidla příslušnosti naleznete na stránce věnované soudní příslušnosti.

Na základě místa vašeho bydliště:

Ředitelství soudních orgánů (Directorio Juzgados)

5 Na který soud se musím v tomto členském státě obrátit podle předmětu žaloby a výše hodnoty sporu?

Pravidla příslušnosti naleznete na stránce věnované soudní příslušnosti.

6 Mohu podat žalobu sám nebo musím pověřit prostředníka, právního zástupce?

Obecně platí, že chcete-li se obrátit na soud ve Španělsku, musíte využít služeb:

 1. procesního zástupce (procurador) a
 2. advokáta, který za vás bude jednat před soudem.

Těchto osob není třeba v následujících případech:

 1. nepřekračuje-li částka, které se domáháte, výši 2 000 EUR;
 2. při podání návrhu na řízení o vydání platebního rozkaz ve zvláštním zrychleném řízení (monitorio), poskytli-li jste listinné důkazy o dluhu. V těchto případech není stanovena maximální výše nároku;
 3. k žádosti o ochranná opatření před zahájením řízení. Toto zahrnuje předběžná opatření pří řízení o prohlášení manželství za neplatné, rozluce a rozvodu. Tato opatření mají řešit nejnaléhavější osobní a finanční potřeby manželů a jejich dětí v případě, kdy jeden z manželů hodlá podat návrh na řízení o prohlášení manželství za neplatné či řízení o rozluce nebo rozvodu (služby procesního zástupce a advokáta jsou nezbytné pro vypracování veškerých písemností a následné úkony).

7 Komu podávám návrh na zahájení řízení: v podatelně, v soudní kanceláři nebo na jiném pracovišti?

Návrh a písemnosti lze podat online:

Všeobecné kontaktní místo soudních služeb (Administración de Justicia)

Návrhy a písemnosti je rovněž možné podat na centrální soudní podatelně (Juzgado Decano) daného obvodu nebo na podatelně soudu v konkrétním místě. V daném případě se věcí bude zabývat:

 1. soudní tajemník odpovědný za centrální soudní podatelnu a všeobecné společné služby, nebo
 2. úředník podatelny pověřený jednat pod dohledem soudního tajemníka.

Soudní tajemníci a jimi pověření úředníci jsou jediné osoby, které mohou potvrdit den a čas podání návrhů, písemností zahajujících řízení a veškerých dalších písemností, na něž se vztahují prekluzivní lhůty.

Žaloby v občanských a obchodních věcech není možné podat žádnému jinému veřejnému orgánu, ani celnímu soudu.

8 V jakém jazyce mohu návrh podat? Mohu jej podat ústně nebo musí být podán písemně? Mohu jej zaslat faxem nebo elektronickou poštou?

V soudním řízení je v zásadě nutno používat španělský jazyk. V autonomních oblastech, které mají vlastní jazyk (Katalánsko, Valencie, Baleárské ostrovy, Galicie a Baskicko), je možné využít také tento jazyk.

Kdokoliv jiný, kdo se účastní řízení, může v písemných podáních i při ústním jednání používat buď španělský jazyk, nebo jazyk autonomní oblasti, kde řízení probíhá. Pokud někdo nerozumí jazyku autonomní oblasti, soud mu ustanoví tlumočníka, který zajistí překlad do španělštiny. Tlumočník bude ustanoven buď v případech stanovených zákonem, nebo na žádost osoby, která tvrdí, že je jí odpíráno právo na spravedlivý proces. Pokud jiná osoba než účastník vypovídá v jiném jazyce než španělském nebo jazyce autonomní oblasti, protože těmito jazyky nehovoří, je povinen obstarat tlumočníka účastník, který provedení tohoto důkazu navrhl.

Řízení je vždy zahajováno písemně na základě listiny zvané „žaloba“ (demanda), přičemž ve věcech nepřekračujících částku 2 000 EUR jde o jednoduchou písemnost. Žaloba musí obsahovat:

 1. osobní údaje a adresu žalobce a osobní údaje a bydliště protistrany, pokud jsou známy;
 2. přesný popis toho, čeho se žalobce od protistrany domáhá.

Osoby, které nevyužily služeb procesního zástupce, si mohou zvolit, zda budou se soudy komunikovat elektronicky. Zvolený způsob komunikace mohou kdykoli změnit.

Všeobecné kontaktní místo soudních služeb

Všichni příslušníci právních profesí jsou pro podání počáteční žaloby i následných písemností k žalobě, jakož i dalších písemností, povinni používat elektronické systémy nebo systémy pro dálkové podání soudní služby, aby byla zaručena pravost podání a existoval spolehlivý záznam o tom, že písemnosti byly zaslány a doručeny v jejich úplnosti, jakož i o datu jejich zaslání a doručení.

Komunikovat se soudem elektronicky mají rovněž následující organizace a fyzické osoby:

 1. právnické osoby;
 2. osoby bez právní osobnosti;
 3. každý, kdo vykonává profesní činnost, která vyžaduje povinnou registraci v profesním sdružení, a to při veškerých formálních postupech a úkonech prováděných v rámci své odborné činnosti ve vztahu se soudní službou;
 4. notáři a matrikáři;
 5. zástupci všech zúčastněných stran, které se soudní službou musí komunikovat elektronicky a
 6. úředníci veřejné správy při všech jednáních a úkonech, které činí v rámci své funkce.

9 Existují zvláštní žalobní formuláře, nebo pokud ne, jak jinak musím věc vyložit? Co vše musí žalobní návrh obsahovat?

Pro podání žaloby ohledně nároků nepřevyšujících částku 2 000 EUR a také pro finanční nároky předložené ve zvláštním řízení nazvaném „řízení o vydání platebního rozkazu“ existují formuláře a vzory. Částka, které se v řízení o vydání platebního rozkazu lze domáhat, není nijak omezena, nicméně je nutné předložit listinné důkazy prokazující dluh.

Uvedené formuláře (spolu s pokyny pro uživatele) jsou dostupné na internetových stránkách:

Ústní jednání (Juicio Verbal) (pro drobné nároky),

Řízení o zaplacení částky (Juicio Monitorio) (pro zvláštní řízení).

Veřejnosti jsou rovněž dostupné v centrální soudní podatelně a v kancelářích společných procesních služeb každého soudního obvodu.

U nároků nepřevyšujících částku 2 000 EUR jde o velmi jednoduchý dokument. Musí obsahovat pouze osobní údaje žalobce, osobní údaje protistrany, jsou-li známy, a přesný popis toho, čeho se žalobce domáhá.

U nároků převyšujících částku 2 000 EUR jde o složitější dokument a musí jej vyhotovit advokát, neboť musí obsahovat také popis skutkových okolností věci, právní zdůvodnění žaloby a uspořádaný seznam, který jasně uvádí předkládané písemnosti a další důkazy.

V obou případech musí být k počáteční žalobě přiloženy veškeré listinné důkazy na podporu žaloby a navíc všechny znalecké posudky nebo jiné důkazy související s danou věcí. Uvedené písemnosti obecně není možné předložit později, s výjimkou velmi výjimečných případů.

10 Musím hradit soudní poplatky? Pokud ano, kdy? Musím platit náklady právního zastoupení ihned od zahájení řízení?

Fyzické osoby nemají povinnost platit poplatek.

Právnické osoby (společnosti, nadace, sdružení) jsou povinny zaplatit poplatek za podání žaloby k civilním, obchodním soudům nebo správním soudům projednávajícím sporná řízení a za odvolání proti rozhodnutím vydaným soudy pro sociální věci. U trestních soudů se poplatky neplatí. Další informace jsou k dispozici na internetové adrese:

Soudní poplatky (Tasas judiciales)

V autonomní oblasti Katalánsko mají povinnost platit poplatek právnické osoby (fyzické osoby nikoli):

Autonomní oblast Katalánsko (Comunidad Autónoma de Cataluña).Fee

Pro náklady právního zastoupení neexistuje standardní tarif. Výše odměn i způsob úhrady se stanoví dohodou s klientem.

Odměny účtované procesními zástupci jsou upraveny standardním tarifem.

Poplatky za procesního zástupce (Arancel Procuradores) (standardní tarif)

Příslušníci právnických profesí obvykle požadují zálohu za účelem pokrytí počátečních nákladů, která je poté odečtena od celkové odměny. Řízení se dělí na fáze a právníci mohou na počátku každé fáze od klientů požadovat zaplacení odpovídajícího procentního podílu z celkové odměny.

Právníci obvykle nepožadují uhrazení odměny v plné výši, dokud není věc ukončena.

11 Mohu žádat o právní pomoc?

Osoby, které mohou prokázat, že nemají prostředky pro to, aby se mohly obrátit na soud, mají nárok na právní pomoc.

Právní pomoc (Justicia Gratuita) (ministerstvo spravedlnosti)

Prostředky těchto osob se posuzují pomocí ukazatele nazvaného IPREM (indicador público de renta de efectos múltiples, veřejný ukazatel základního příjmu).

Má se za to, že fyzická osoba nemá prostředky k tomu, aby se obrátila na soud, pokud roční příjem její domácnosti ze všech zdrojů nepřesahuje:

 1. u osob, které nejsou součástí rodinné jednotky, dvojnásobek ukazatele IPREM platného v době podání žádosti;
 2. u osob, které jsou součástí rodinné jednotky jakéhokoli typu čítající méně než čtyři členy, dvouapůlnásobek ukazatele IPREM platného v době podání žádosti;
 3. u osob, které jsou součástí rodinné jednotky s alespoň čtyřmi členy, trojnásobek ukazatele IPREM.

Pro rok 2023 činí roční výše ukazatele IPREM částku 7 200 EUR (dvanáct jednotlivých příjmů).

IPREM 2023

Některé neziskové organizace mohou také získat nárok na právní pomoc.

12 Kdy je můj návrh na zahájení řízení řádně podán? Dostanu úřední vyrozumění, zda byl můj žalobní návrh úplný, či nikoliv?

Žaloba se úředně považuje za podanou dnem, kdy byla předložena kanceláři soudního tajemníka a bylo vydáno rozhodnutí o přijetí žaloby ke zpracování poté, co bylo shledáno, že věc spadá do pravomoci daného soudu.

Rozhodnutí soudu o přijetí žaloby ke zpracování a všechna následná rozhodnutí vám budou oznámena prostřednictvím vašeho procesního zástupce, máte-li ho. Pokud procesní zástupce nebyl třeba, budete vyrozuměni přímo doporučenou zásilkou na adresu uvedenou v žalobě.

Obsahuje-li žaloba vadu mající za následek, že nemůže být přijata ke zpracování, soud vám stanoví lhůtu, v níž můžete vadu odstranit. Nelze-li vadu odstranit, soudní tajemník o tom informuje soudce, který rozhodne, zda bude žaloba přijata ke zpracování, či nikoli.

13 Dostanu přesné údaje o časovém harmonogramu navazujících kroků (např. o lhůtě pro přijetí žalobního návrhu)?

Účastníci budou ihned uvědomeni o všech fázích nebo úkonech v řízení, a to buď přímo, nebo prostřednictvím svého procesního zástupce, mají-li ho.

Obecně platí, že pro řízení není stanoven harmonogram, nicméně existují lhůty, které je nutné dodržet.

Poslední aktualizace: 11/04/2024

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.