Sådan anlægger du en sag

Cypern
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Er det nødvendigt at gå til en domstol, eller er der en anden mulighed?

Der er alternativer, herunder løsning af tvisten ved et udenretsligt forlig, voldgift eller mægling som omhandlet i lov nr. 159(I)/2012 om visse aspekter af mægling i civile sager.

2 Er der en frist for, hvornår sagen skal anlægges?

Ja, der er. I henhold til lov nr. 66(I)/2012 om forældelse kan et søgsmål ikke anlægges ved en ret, hvis der er gået 10 år fra tidspunktet for ophør af grundlaget for kravet, medmindre andet er foreskrevet i lovgivningen, som f.eks. i følgende tilfælde:

Hvis et krav omhandler civile forseelser, kontrakter, veksler, checks, gældsbreve osv., kan der ikke anlægges søgsmål efter en periode på seks år fra datoen for ophør af grundlaget for kravet.

Hvis et krav omhandler erstatning for uagtsomhed, gene eller embedsmisbrug, kan der ikke anlægges søgsmål efter en periode på tre år efter datoen for ophør af grundlaget for kravet. Retten kan forlænge fristen inden for to år fra udløbsdatoen, hvis kravet omhandler erstatning for personskade og/eller død forårsaget ved en civil forseelse.

Forældelsesfristen for anlæggelse af søgsmål vedrørende en afdød persons formue, uanset andelen i den formue, arv eller et testamentes gyldighed udløber otte år efter, at den afdøde afgik ved døden.

Forældelsesfristen for søgsmål vedrørende underpant og håndpant udløber efter 12 år fra datoen for ophør af grundlaget for søgsmålet.

Hvis et søgsmål vedrører en dom, kan der ikke anlægges søgsmål efter en periode på 15 år efter datoen for afsigelsen af den endelige dom.

3 Er det en domstol i denne medlemsstat, som jeg skal gå til?

Hvis grundlaget for søgsmålet eller den eksigible rettighed opstod i Republikken Cypern eller i et område, der anses for at være en del af Republikken Cypern, eller hvis grundlaget for søgsmålet betyder, at en ret i Republikken Cypern kan have kompetence, skal søgsmålet anlægges ved en ret i Republikken Cypern.

4 Hvilken domstol i denne medlemsstat skal jeg i givet fald gå til i betragtning af, hvor jeg bor, hvor modparten bor, eller andre forhold, der kan have betydning for, hvor sagen skal anlægges?

Civile tvister skal behandles af distriktsdomstolen i det distrikt, hvor:

  • grundlaget for søgsmålet helt eller delvist opstod
  • sagsøgte eller en af de sagsøgte boede og arbejdede på tidspunktet for anlæggelsen af søgsmålet
  • baseområdet er beliggende, forudsat at alle parter i sagen er cypriotiske statsborgere, og grundlaget for søgsmålet opstod helt eller delvist i baseområdet, eller sagsøgte (eller en af de sagsøgte) bor eller arbejder dér
  • baseområdet er beliggende, forudsat at grundlaget for søgsmålet opstod helt eller delvist i baseområdet i forbindelse med et køretøj ført af en person, som var eller skulle have været forsikret i henhold til artikel 3 i lov om motorkøretøjer (ansvarsforsikring)
  • baseområdet er beliggende, forudsat at grundlaget for søgsmålet opstod helt eller delvist i baseområdet som følge af en medarbejders ulykke eller arbejdsrelaterede sygdom, som fandt sted under dennes ansættelse under en arbejdsgivers ansvar, som denne var eller skulle have været forsikret for i henhold til artikel 4 i lov om motorkøretøjer (ansvarsforsikring)
  • den ejendom, som er genstand for et søgsmål om distribution eller salg af fast ejendom eller ethvert andet spørgsmål omhandlende fast ejendom, er beliggende.

Hvis tvisten er en arbejdsretlig tvist, som omfatter et erstatningskrav svarende til to års lønninger, skal sagen anlægges ved arbejdsdomstolen i det distrikt, hvor tvisten opstod, eller, hvis det ikke er muligt, i det distrikt, hvor sagsøger har sit sædvanlige hjemsted eller faste opholdssted. Ellers skal den anlægges ved den kompetente distriktsdomstol.

I tvister om lejet ejendom er det huslejenævnet i det distrikt, hvor ejendommen er beliggende, der har kompetence.

I familieretlige tvister (f.eks. skilsmisse, formuetvister osv.) skal sagen anlægges ved familiedomstolen, navnlig familiedomstolen i det distrikt, hvor en af parterne i sagen bor eller arbejder, eller i tvister vedrørende mindreårige børn familiedomstolen i det distrikt, hvor det mindreårige barn eller sagsøgte bor.

5 Hvilken type domstol skal jeg gå til i denne medlemsstat i betragtning af sagens art og det beløb, det drejer sig om?

Se svaret på spørgsmål 4 ovenfor.

6 Kan jeg selv gå til en domstol, eller skal jeg gå via en mellemmand, f.eks. en advokat?

Det er muligt at føre sin egen sag. Der er ikke krav i lovgivningen om repræsentation ved en advokat eller anden opmand (bortset fra mindreårige eller umyndige personer, som defineret i den relevante lovgivning).

7 Hvem skal jeg helt konkret henvende mig til for at anlægge en sag? Skal jeg henvende mig direkte til domstolen, til det lokale dommerkontor eller til en anden myndighed?

De procesdokumenter, der skal bruges til at anlægge et søgsmål (stævning osv.), skal indleveres til den kompetente rets sekretariat.

8 På hvilket sprog skal jeg indgive stævning? Kan jeg gøre det mundtligt, eller skal det gøres skriftligt? Kan jeg gøre det pr. fax eller e-mail?

Stævningen skal altid være skriftlig og affattes på græsk. Stævninger (eller andre procesdokumenter), som indgives pr. e-mail eller fax, vil ikke blive accepteret.

9 Findes der særlige blanketter, som skal bruges, når man vil anlægge sag? Hvis ikke, hvordan gøres det så? Hvilke oplysninger skal gives?

Stævningen skal udarbejdes som foreskrevet i formular 1 i den civile retsplejelov, hvis det drejer sig om en kortfattet stævning, eller formular 2, hvis det drejer sig om en udførlig stævning.

10 Skal der betales retsafgifter? Hvornår skal de i givet fald betales? Skal advokaten betales med det samme ved stævningens indgivelse?

Ja, der skal betales stempelafgift. Afgiften skal betales ved registrering af det pågældende dokument.

Hvorvidt advokaten skal betales forud afhænger af, hvad klienten og advokaten sammen aftaler.

11 Kan jeg få retshjælp?

Ja, hvis der anlægges søgsmål ved familiedomstolen, eller i sager omhandlende grænseoverskridende tvister eller asylansøgere, flygtninge eller tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold, hvis anmodningen om retshjælp imødekommes.

12 Hvornår betragtes min sag som anlagt? Modtager jeg en bekræftelse fra myndighederne om, hvorvidt min sag er korrekt anlagt?

Fra tidspunktet for registrering af søgsmålet. I tilfælde af ugyldig eller forsinket registrering eller et andet problem i forbindelse med registreringen af søgsmålet vil det pågældende sekretariat kontakte sagsøger.

13 Modtager jeg udførlige oplysninger om sagens videre forløb (f.eks. om, hvornår jeg skal møde i retten)?

Parterne vil senere blive oplyst om tidsplanen og fremmøde i retten.

Sidste opdatering: 07/12/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.