Den originale sprogudgave af denne side finsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.
Swipe to change

Sådan anlægger du en sag

Finland
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Er det nødvendigt at gå til en domstol, eller er der en anden mulighed?

Nogle gange kan det være bedre at bruge en alternativ procedure. Se "Alternativ konfliktløsning".

2 Er der en frist for, hvornår sagen skal anlægges?

Der gælder forskellige tidsfrister for forskellige sager. Du kan få yderligere oplysninger om tidsfrister ved at henvende dig til en advokat eller et retshjælpskontor (oikeusaputoimisto).

3 Er det en domstol i denne medlemsstat, som jeg skal gå til?

Se "Domstolenes kompetence".

4 Hvilken domstol i denne medlemsstat skal jeg i givet fald gå til i betragtning af, hvor jeg bor, hvor modparten bor, eller andre forhold, der kan have betydning for, hvor sagen skal anlægges?

Se "Domstolenes kompetence – Finland".

5 Hvilken type domstol skal jeg gå til i denne medlemsstat i betragtning af sagens art og det beløb, det drejer sig om?

Se "Domstolenes kompetence – Finland".

6 Kan jeg selv gå til en domstol, eller skal jeg gå via en mellemmand, f.eks. en advokat?

Privatpersoner kan indbringe civile søgsmål for domstolene uden advokatbistand. I komplicerede sager kan det dog være en fordel at gøre brug af en advokat.

7 Hvem skal jeg helt konkret henvende mig til for at anlægge en sag? Skal jeg henvende mig direkte til domstolen, til det lokale dommerkontor eller til en anden myndighed?

Justitskontorerne er de første kontaktpunkter.

8 På hvilket sprog skal jeg indgive stævning? Kan jeg gøre det mundtligt, eller skal det gøres skriftligt? Kan jeg gøre det pr. fax eller e-mail?

Sprogene ved de finske domstole er finsk og svensk. Begæringer (ansøgninger om stævninger) skal være skriftlige og skal normalt indgives på finsk. På Ålandsøerne skal de indgives på svensk. Finske, islandske, norske, svenske og danske statsborgere kan om nødvendigt indgive deres begæringer på deres eget sprog. Begæringer kan indgives pr. fax eller e-mail. Der kan endvidere gøres brug af elektronisk sagsbehandling for visse former for sager. Se "Elektronisk sagsbehandling – Finland".

9 Findes der særlige blanketter, som skal bruges, når man vil anlægge sag? Hvis ikke, hvordan gøres det så? Hvilke oplysninger skal gives?

Der findes ingen særlige formularer til dette formål. Af din begæring skal det klart fremgå, hvad du ønsker at opnå, og hvorfor du ønsker at opnå det. Du skal som regel vedlægge din begæring alle de kontrakter, tilsagn og andet skriftligt bevismateriale, du agter at påberåbe dig.

10 Skal der betales retsafgifter? Hvornår skal de i givet fald betales? Skal advokaten betales med det samme ved stævningens indgivelse?

Når en sag er afsluttet, vil retten opkræve et gebyr for behandlingen af sagen. Gebyrets størrelse afhænger af, på hvilket trin i proceduren afgørelsen blev truffet. I nogle tilfælde kan afgørelsen træffes alene på baggrund af skriftligt bevismateriale, men i de fleste sager bliver der dog først truffet en afgørelse efter et retsmøde. Der findes yderligere oplysninger på https://oikeus.fi/tuomioistuimet/karajaoikeudet/en/index/charges/chargescollectedbycourts.html.

Advokatsalærer og tidspunktet for deres betaling afhænger af de enkelte kontrakter, og der findes således ingen særlige regler herom.

11 Kan jeg få retshjælp?

Du kan være berettiget til retshjælp alt afhængigt af din indkomst. Der ydes ikke retshjælp til småsager. Der findes yderligere oplysninger på https://oikeus.fi/oikeusapu/en/index.html.

12 Hvornår betragtes min sag som anlagt? Modtager jeg en bekræftelse fra myndighederne om, hvorvidt min sag er korrekt anlagt?

Datoen for sagens indledning er den dato, hvor retten modtager din ansøgning om stævning. Retten kan sende dig en kvittering for modtagelsen, hvis du anmoder om det. Retten sender dig ikke nogen bekræftelse af, at sagen er korrekt anlagt.

13 Modtager jeg udførlige oplysninger om sagens videre forløb (f.eks. om, hvornår jeg skal møde i retten)?

Retten holder de interesserede parter underrettet om sagens forløb og opstiller en omtrentlig tidsramme for den videre behandling. Du kan også selv kontakte retten og forhøre dig om forløbet af din sag.

Sidste opdatering: 31/05/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.