Sådan anlægger du en sag

Finland
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Er det nødvendigt at gå til en domstol, eller er der en anden mulighed?

Det kan nogle gange være bedre at anvende alternativ konfliktløsning. Se "Mægling i medlemsstaterne" og "Mægling i medlemsstaterne — Finland".

2 Er der en frist for, hvornår sagen skal anlægges?

Der gælder forskellige frister for forskellige sager. Du kan få yderligere oplysninger om frister ved at henvende dig til en advokat eller et retshjælpskontor (oikeusaputoimisto).

3 Er det en domstol i denne medlemsstat, som jeg skal gå til?

Se "Kompetence — Finland".

4 Hvilken domstol i denne medlemsstat skal jeg i givet fald gå til i betragtning af, hvor jeg bor, hvor modparten bor, eller andre forhold, der kan have betydning for, hvor sagen skal anlægges?

Se "Kompetence — Finland".

5 Hvilken type domstol skal jeg gå til i denne medlemsstat i betragtning af sagens art og det beløb, det drejer sig om?

Se "Kompetence — Finland".

6 Kan jeg selv gå til en domstol, eller skal jeg gå via en mellemmand, f.eks. en advokat?

Privatpersoner kan indbringe civile søgsmål for domstolene uden advokatbistand. I komplicerede sager kan det dog være en fordel at gøre brug af en advokat.

7 Hvem skal jeg helt konkret henvende mig til for at anlægge en sag? Skal jeg henvende mig direkte til domstolen, til det lokale dommerkontor eller til en anden myndighed?

Der rettes henvendelse til det lokale justitskontor.

8 På hvilket sprog skal jeg indgive stævning? Kan jeg gøre det mundtligt, eller skal det gøres skriftligt? Kan jeg gøre det pr. fax eller e-mail?

Sprogene ved de finske domstole er finsk og svensk. Stævningen (det indledende processkrift) skal indgives skriftlig og normalt på finsk. På Ålandsøerne skal den indgives på svensk. Finske, islandske, norske, svenske og danske statsborgere kan om nødvendigt indgive stævninger på deres eget sprog. Indledende processkrifter kan indgives pr. fax eller e-mail. Der kan endvidere gøres brug af elektronisk sagsbehandling i forbindelse med visse sager. Se "Elektronisk sagsbehandling — Finland".

9 Findes der særlige blanketter, som skal bruges, når man vil anlægge sag? Hvis ikke, hvordan gøres det så? Hvilke oplysninger skal gives?

Der findes ingen blanket til dette formål. Det skal fremgå af stævningen, hvad du ønsker at opnå, og hvorfor du ønsker at opnå det. Du skal som hovedregel vedlægge alle kontrakter, skriftlige tilsagn og bevisdokumenter, som du har til hensigt at påberåbe dig.

10 Skal der betales retsafgifter? Hvornår skal de i givet fald betales? Skal advokaten betales med det samme ved stævningens indgivelse?

Retten opkræver retsafgifterne, når sagen er afsluttet. Afgifternes størrelse afhænger af, på hvilket trin i proceduren afgørelsen blev truffet. I nogle tilfælde kan afgørelsen træffes alene på grundlag af de skriftlige dokumenter, der er fremlagt for retten, men i de fleste sager bliver der først truffet en afgørelse efter et retsmøde. Der findes yderligere oplysninger på: https://oikeus.fi/tuomioistuimet/en/index/asiointijajulkisuus/maksut/oikeudenkayntimaksutyleisissatuomioistuimissa.html.

Advokatsalærer og tidspunktet for deres betaling afhænger af de indgåede aftaler og er ikke omfattet af særlige regler.

11 Kan jeg få retshjælp?

Adgangen til retshjælp afhænger af din indkomst. Der ydes ikke retshjælp i småsager. Der findes yderligere oplysninger på: https://oikeus.fi/oikeusapu/en/index.html.

12 Hvornår betragtes min sag som anlagt? Modtager jeg en bekræftelse fra myndighederne om, hvorvidt min sag er korrekt anlagt?

Sagen er anlagt, når retten har modtaget stævningen. Retten kan sende dig en kvittering for modtagelsen, hvis du anmoder om det. Retten sender dig ikke nogen bekræftelse af, at sagen er korrekt anlagt.

13 Modtager jeg udførlige oplysninger om sagens videre forløb (f.eks. om, hvornår jeg skal møde i retten)?

Retten holder de berørte parter underrettet om sagens forløb og fremsender en foreløbig tidsplan for den videre behandling. Du kan også selv kontakte retten og forhøre dig om forløbet af din sag.

Sidste opdatering: 10/05/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.