Sådan anlægger du en sag

Frankrig
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Er det nødvendigt at gå til en domstol, eller er der en anden mulighed?

Det kan være bedre at anvende alternative tvistbilæggelsesmetoder. Yderligere oplysninger om dette emne findes her.

2 Er der en frist for, hvornår sagen skal anlægges?

Der gælder forskellige frister for forskellige sager. Du kan få yderligere oplysninger om frister ved at henvende dig til en advokat eller et informationskontor.

3 Er det en domstol i denne medlemsstat, som jeg skal gå til?

Yderligere oplysninger om dette emne findes under Hvilket lands domstol er ansvarlig? - Frankrig.

4 Hvilken domstol i denne medlemsstat skal jeg i givet fald gå til i betragtning af, hvor jeg bor, hvor modparten bor, eller andre forhold, der kan have betydning for, hvor sagen skal anlægges?

Yderligere oplysninger om dette emne findes under Hvilket lands domstol er ansvarlig? - Frankrig.

5 Hvilken type domstol skal jeg gå til i denne medlemsstat i betragtning af sagens art og det beløb, det drejer sig om?

Yderligere oplysninger om dette emne findes under Hvilket lands domstol er ansvarlig? - Frankrig.

6 Kan jeg selv gå til en domstol, eller skal jeg gå via en mellemmand, f.eks. en advokat?

  • Det er i visse tilfælde obligatorisk at lade sig bistå af en advokat fra sagens begyndelse.

Ved retten i første instans er det som hovedregel obligatorisk at lade sig repræsentere af en advokat. Der er dog fastsat undtagelser, f.eks. i forbindelse med kommercielle lejekontrakter eller i sager, der henhører under den ret, der behandler tvister om beskyttelse.

Ved en domstol i familieretlige sager (juge aux affaires familiales) skal parterne ikke repræsenteres af en advokat i sager vedrørende fordeling af forældremyndighed, procedurer efter skilsmisse, forældremyndighed, fastlæggelse af underholdsbidrag og underholdspligt.

Ved handelsretter, fogedretter, ungdomsdomstole, socialdomstole, arbejdsretter og forpagtningsdomstole skal parterne ikke repræsenteres af en advokat.

  • Fransk ret fastsætter to metoder til indbringelse af sager.

Hvis sagen skal anlægges ved forkyndelse, kan stævningen kun forkyndes af en foged. Når en sag kan anlægges ved ensidig eller fælles stævning, er det tværtimod ikke nødvendigt at henvende sig til en foged.

Foreløbige forholdsregler (référés) kan kun anordnes efter stævning (assignation).

I tilfælde af skilsmisse anlægges sagen ved stævning eller ved fælles begæring.

En sag indbringes for en ungdomsdomstol (juge des enfants) af en af forældrene, værgen eller den mindreårige selv ved en almindelig begæring.

For at indbringe en sag for fogedretten (juge de l'exécution) kræves der en stævning (assignation), medmindre der er tale om sager vedrørende fuldbyrdelse af afgørelser om udvisning.

Ved en handelsret (tribunal de commerce) kan der anmodes om et betalingspåkrav ved hjælp af en almindelig begæring, som alene vedrører krav, der følger af en banktratte (traite), en veksel (lettre de change), en egenveksel (billet à ordre) eller en overdragelse af fordring (bordereau de cession). I andre sager skal sagen anlægges ved hjælp af en stævning (assignation).

Ved en arbejdsret (conseil de prud'hommes) kan et krav fremsættes ved begæring pr. anbefalet brev eller ikkeanbefalet brev.

Sager kan indbringes for forpagtningsdomstole (tribunal paritaire des baux ruraux) ved begæring eller af en foged. Parterne kan også indgive en fælles begæring (requête conjointe), der er et fælles retsskridt, hvorved de forelægger deres påstande for retten. Denne begæring indgives til dommerkontoret.

7 Hvem skal jeg helt konkret henvende mig til for at anlægge en sag? Skal jeg henvende mig direkte til domstolen, til det lokale dommerkontor eller til en anden myndighed?

Alle forespørgsler om oplysninger rettes til det enkelte dommerkontor. Gratis retshjælp tilbydes desuden af de fleste domstole, juridiske rådgivningskontorer (maisons de justice et du droit) og rådhuse.

For at anlægge en sag skal du henvende dig til dommerkontoret.

8 På hvilket sprog skal jeg indgive stævning? Kan jeg gøre det mundtligt, eller skal det gøres skriftligt? Kan jeg gøre det pr. fax eller e-mail?

Fransk er det eneste sprog, der accepteres. En tolk kan bistå en part under retsmødet, men en dommer har ikke pligt til at bruge en tolk, hvis vedkommende behersker det sprog, som parten taler.

Påstande skal fremsættes skriftligt.

Efter de nuværende regler kan en sag ikke indbringes for en civildomstol pr. fax eller e-mail.

Det har siden begyndelsen af 2021 været muligt at anlægge sag via en onlinetjeneste på borgerportalen. Onlinetjenesten giver mulighed for indtræden som civil part efter rettens modtagelse af en udtalelse fra offeret, anmodninger til værgemålsdommeren om forvaltning af foranstaltninger til beskyttelse af voksne og indbringelse af sager for domstolen i familieretlige sager i sager uden obligatorisk advokatbistand.

9 Findes der særlige blanketter, som skal bruges, når man vil anlægge sag? Hvis ikke, hvordan gøres det så? Hvilke oplysninger skal gives?

Der findes CERFA-formularer til anlæggelse af sag ved domstolene. Sagsakten skal indeholde oplysninger om sagsøgeren og den sagsøgte samt alle dokumenter vedrørende sagens genstand, som — afhængigt af sagen — skal indgives til dommerkontoret, når sagen anlægges, eller til dommeren under retsmødet.

10 Skal der betales retsafgifter? Hvornår skal de i givet fald betales? Skal advokaten betales med det samme ved stævningens indgivelse?

Der er gratis adgang til domstolsprøvelse i første instans. Der skal generelt ikke betales afgift til staten, når en sag anlægges, medmindre sagen anlægges ved en handelsret, hvor faste retsafgifter finder anvendelse.

Sagsomkostningerne svarer til udgifterne til retssagens gennemførelse. Disse omfatter vidnegodtgørelse, honorarer til sagkyndige og advokat‑ og fogedudgifter ud over disses salærer. Nogle omkostninger skal betales, når sagen anlægges, eller mens sagen verserer. Ved sagens afslutning pålægger retten sædvanligvis den tabende part at betale sagsomkostningerne, medmindre denne part modtager retshjælp.

Advokater indgår en aftale om advokatsalær med deres klienter. Advokater kan kræve et acontobeløb, som klienten betaler på forhånd eller i løbet af sagen.

11 Kan jeg få retshjælp?

Ja, du er berettiget til retshjælp, hvis din indkomst ikke overstiger et loft, som justeres hvert år (1 043 EUR i 2020 for fuld retshjælp og op til 1 564 EUR for delvis retshjælp). Disse grænser ændres afhængigt af sagsøgerens familiemæssige situation (se "Retshjælp — Frankrig").

12 Hvornår betragtes min sag som anlagt? Modtager jeg en bekræftelse fra myndighederne om, hvorvidt min sag er korrekt anlagt?

Sagen er anlagt:

  • når en kopi af stævningen (assignation) er indgivet til dommerkontoret
  • når begæringen (requête) er indgivet til eller registreret af dommerkontoret.

Sagsøgere modtager ikke en bekræftelse af, at sagen er behørigt anlagt.

13 Modtager jeg udførlige oplysninger om sagens videre forløb (f.eks. om, hvornår jeg skal møde i retten)?

Dommerkontoret kan give oplysninger om sagens forløb og datoen for retsmødet.

Relevante links

Justitsministeriets websted

Sidste opdatering: 07/03/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.