Sådan anlægger du en sag

Irland
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Er det nødvendigt at gå til en domstol, eller er der en anden mulighed?

En retssag er ofte sidste udvej, når andre forsøg på at bilægge en tvist har været forgæves. Som et alternativ til retssagen er det muligt at anvende alternative konfliktløsningsprocedurer. (Se faktabladet "Alternativ konfliktløsning".)

2 Er der en frist for, hvornår sagen skal anlægges?

Søgsmålsfristerne varierer, afhængigt af hvilken sag der er tale om. Spørgsmålet om frister kan besvares af en rådgivende advokat eller ved henvendelse til et borgerinformationskontor vedrørende adgang til domstolsprøvelse.

3 Er det en domstol i denne medlemsstat, som jeg skal gå til?

Se faktabladet "Domstolenes kompetence".

4 Hvilken domstol i denne medlemsstat skal jeg i givet fald gå til i betragtning af, hvor jeg bor, hvor modparten bor, eller andre forhold, der kan have betydning for, hvor sagen skal anlægges?

Ved de lavere domstole (dvs. distriktsdomstolene (Circuit Courts) og de regionale domstole (District Courts)) skal et krav indbringes for retten på det sted, hvor sagsøgte eller en af de sagsøgte har fast bopæl, eller hvor han/hun arbejder eller udøver en hvilken som helst form for virksomhed. I de fleste sager i kontraktforhold er den kompetente ret distriktsdomstolen eller den regionale domstol på det sted, hvor kontrakten angiveligt er indgået, i sager uden for kontraktforhold det sted, hvor skaden angiveligt er blevet forvoldt, i familieretlige sager det sted, hvor sagsøger har bopæl, og i sager om lejemål eller rettigheder over fast ejendom det sted, hvor den ejendom eller de grunde, der er omfattet af retssagen, er beliggende.

Der findes yderligere oplysninger om domstolenes kompetence i faktabladet "Domstolenes kompetence".

domstolstjenesten i Irlands websted findes der flere oplysninger om landets domstolsstruktur. Tjenesten har også udgivet en lille brochure med titlen Explaining the Courts til orientering af offentligheden. Der kan endvidere indhentes nærmere oplysninger om domstolssystemet på borgerinformationskontoret.

5 Hvilken type domstol skal jeg gå til i denne medlemsstat i betragtning af sagens art og det beløb, det drejer sig om?

Den ret, som en sag skal anlægges ved, bestemmes af kravets art (krav, der udspringer af kontraktforhold, erstatningskrav osv.) og størrelse.

Der findes yderligere oplysninger i faktabladet "Domstolenes kompetence".

6 Kan jeg selv gå til en domstol, eller skal jeg gå via en mellemmand, f.eks. en advokat?

Det er ikke altid nødvendigt at gøre brug af en mellemmand. Det er et personligt valg og afhænger af, hvor kompleks sagen er. Hvis man beslutter sig for at benytte en mellemmand, skal man henvende sig til en advokat.  Advokatsamfundet er det organ, der tildeler advokater bestalling, og regulerer advokathvervet.

7 Hvem skal jeg helt konkret henvende mig til for at anlægge en sag? Skal jeg henvende mig direkte til domstolen, til det lokale dommerkontor eller til en anden myndighed?

Stævningen skal indgives til domstolstjenestens (Courts Service) relevante kontor, afhængigt af kravets størrelse (der findes yderligere oplysninger om den relevante ret i faktabladet "Domstolenes kompetence"). Domstolstjenesten har kontorer over hele Irland, og deres adresser og åbningstider findes på domstolstjenestens websted.

8 På hvilket sprog skal jeg indgive stævning? Kan jeg gøre det mundtligt, eller skal det gøres skriftligt? Kan jeg gøre det pr. fax eller e-mail?

I Irland kan stævninger indgives på engelsk eller irsk. Stævningen skal udfærdiges på en særlig formular, som er specifik for den retskreds, hvor sagen anlægges. Stævningen kan ikke indgives pr. fax eller e-mail, men skal indgives personligt til domstolstjenestens relevante kontor. Det er ikke muligt at indgive stævninger mundtligt.

9 Findes der særlige blanketter, som skal bruges, når man vil anlægge sag? Hvis ikke, hvordan gøres det så? Hvilke oplysninger skal gives?

Der findes særlige formularer til brug for sagsanlæg. Mange af dem kan downloades på domstolstjenestens websted, og resten kan findes i retsreglerne (Court Rules). Af formularerne fremgår det, hvilke dokumenter der skal indgives sammen med formularerne. Der kan i begrænset omfang søges råd og vejledning hos domstolstjenestens embedsmænd, men de kan kun give oplysninger om formkravene, da de er afskåret fra at rådgive om sagens realitet eller om, hvordan en sag bør føres.

10 Skal der betales retsafgifter? Hvornår skal de i givet fald betales? Skal advokaten betales med det samme ved stævningens indgivelse?

Der skal betales retsgebyrer ved indgivelse af de fleste stævninger. Gebyrerne skal betales, når stævningen indgives til domstolstjenestens relevante kontor. Der findes oplysninger om de forskellige gebyrer på domstolstjenestens websted. Dette gælder ikke betaling til en eventuel advokat, da disse betalinger ikke hører ind under domstolstjenesten. Hvis man henvender sig til en advokat, vil han eller hun oplyse, hvad det koster, og hvornår salæret skal betales.

11 Kan jeg få retshjælp?

Se faktabladet "Retshjælp".

12 Hvornår betragtes min sag som anlagt? Modtager jeg en bekræftelse fra myndighederne om, hvorvidt min sag er korrekt anlagt?

En retssag er officielt anlagt, når domstolstjenestens kontor meddeler kravet. Det er muligt, at et krav ikke bliver meddelt, før det er forkyndt for den anden part, afhængigt af reglerne i den retskreds, hvor sagen er anlagt. Ved småkravsretterne sender justitssekretæren kravet til den anden part. Ved andre domstole skal man selv forkynde kravet for den anden part eller få en mellemmand til at gøre det. Der kan indhentes yderligere oplysninger herom på domstolstjenestens kontor på det sted, hvor sagen anlægges. Domstolstjenestens embedsmænd oplyser, hvis man ikke har opfyldt alle de formelle krav i forbindelse med indgivelsen af et søgsmål, men det er dommeren, der afgør, om en sag er anlagt korrekt.

13 Modtager jeg udførlige oplysninger om sagens videre forløb (f.eks. om, hvornår jeg skal møde i retten)?

Fristerne er fastsat i de enkelte domstoles procesreglement, og disse oplysninger er tilgængelige på domstolstjenestens kontor på det sted, hvor sagen anlægges.

Sidste opdatering: 12/04/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.